Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, РБългария 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки", стая №15

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.wik-stz.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.wik-stz.com/?p=389.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Задължителна годишна застраховка „Трудова злополука” на работниците и служителите във „В и К” ЕООД, гр. Ст. Загора. Застраховат се работниците и служителите на дружеството, срещу настъпили събития, свързани с живота и здравето им вследствие трудова злополука /чл.55, ал.1 и ал.2 от КСО/. Застраховката да покрива следните рискове и обезщетения: - смърт от трудова злополука - за минимално определената застрахователна сума, съгл. Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ /7 годишни брутни работни заплати, т.е. 84 кратен размер на месечна брутна работна заплата/; - трайна загуба на трудоспособност от трудова злополука - за % от минимално определената застрахователна сума /84 кратен размер на брутна месечна работна заплата/, определен от ЗЕК на ТЕЛК; - временна загуба на трудоспособност от трудова злополука - за % от месечната брутна работна заплата в зависимост от продължителността на загубената работоспособност, като минималния коефициент е както следва: над 10 до 30 календарни дни - 6 %; над 30 до 60 календарни дни - 8 %; над 60 до 100 календарни дни – 9%; над 100 календарни дни – 10 % Поименният списък на персонала на дружесвото съдържащ следните реквизити /трите имена, длъжност и МОЗ/ ще бъде предоставен на избрания за изпълнител на обществената поръчка, след сключване на договора. Цялата информация относно обществената поръчка може да бъде открита в рубрика „Профил на купувача‘‘ на интернет адреса на дружеството.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно приложената информация съдържаща се в техническата спецификация – приблизително 842 човека – Приложение №1 - 1 стр., което може да бъде открито в рубрика „Профил на купувача‘‘ на горепосочения интернет адрес на дружеството. Източник на финансиране – собствени средства.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

7000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЦУ на „В и К” ЕООД гр. Стара Загора.

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Начин на образуване на ценовото предложение: Цената е в български лева и с се формира като обща сума от застрахователните преми на всички служители на Дружеството и с включен 2% данък ЗП; 2. Срок за изпълнение на услугата: Дванадесет месеца считано от 00:00 часа на 01.01.2015г. до 31.12.2015г. 3. Начин на плащане: Разсрочено /на 4 вноски/ по банкова сметка на изпълнителя. 4.Качество на услугата: Застраховката следва да бъде извършена от лицензиран застраховател, притежаващ нужния лиценз за дадения вид застраховка, в съответствие с действащия Закон за застраховане. 5.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, върху който участникът посочва: предмет на обществената поръчката, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, съдържащ следните документи: 5.1.Данни за лицето, което прави предложението; ЕИК, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща лицето информация; 5.2.Копие на лиценз за извършване на застрахователна дейност за дадения вид застраховка; 5.3.Техническо предложение, подписано и подпечатано от представляващия дружеството, съдържащо следната информация: а/ описание на обхвата и начина на изпълнение на услугата; б/ покритие на границата на платежоспособност със собствени средства, намалени с нематериални активи, изразено в процент в/справка-декларация с посочен процент изразяващ съотношението на изплатени обезщетения към записана премия за 2013 г. по застраховка „Трудова злополука; г/ предложен по-голям размер на обезщетение от минимално определения / 84 кратен размер на месечна брутна работна заплата/; д/ предложен по-висок процент на обезщетение /над 6 % / от месечната брутна работна заплата за временна загуба на работоспособност, вследствие трудова злополука в зависимост от продължителността на загубената работоспособност за над 10 до 30 календарни дни; е/ предложен по-висок процент на обезщетение /над 8 % / от месечната брутна работна заплата за временна загуба на работоспособност, вследствие трудова злополука в зависимост от продължителността на загубената работоспособност за над 30 до 60 календарни дни; ж/ предложен по-висок процент на обезщетение /над 9 % / от месечната брутна работна заплата за временна загуба на работоспособност, вследствие трудова злополука в зависимост от продължителността на загубената работоспособност за над 60 до 100 календарни дни; з/ предложен по-висок процент на обезщетение /над 10 % / от месечната брутна работна заплата за временна загуба на работоспособност, вследствие трудова злополука в зависимост от продължителността на загубената работоспособност за над 100 календарни дни; и/ предложена сума за дневни пари за болничен престой, вследствие трудова злополука; й/ предложена сума за покритие на медицински разноски /манипулации, изследвания, лекарстваи и консумативи/, вследствие трудова злополука к/ срок за изплащане на застрахователните обезщетения /посочен в работни дни, цяло число/; 5.4.Ценово предложение – в лева, формирано като обща сума от застрахователните премии на всички застраховани работници и служители на Дружеството, и с включен 2% данък ЗП, подписано и подпечатано от представляващия дружеството; 5.5. Общи условия за „Задължителна годишна застраховка „Трудова злополука” на работниците и служителите; 5.6.Срок на валидност на офертата- 90 календарни дни; Забележка: Дата, час и място на отваряне на офертите – 02.12.2014г, в 10:00 часа в заседателната зала в ЦУ, намиращо се в гр. Стара Загора на ул. „Христо Ботев” №62. Отварянето на офертите е публично и се извършва при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

При следната методика за оценка: КТЗ=К1+К2+К3+К4+К5+К6+К7+К8+К9+К10+K11 - виж приложение №2 - 2 стр., което може да бъде открито в рубрика „Профил на купувача‘‘ на горепосочения интернет адрес на дружеството.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/12/2014 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците имат право да представят само една оферта, като не се допуска представянето на варианти. Документ, който не е на български език се представя преведен. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Възложителят не приема за участие в поръчката оферти на участниците, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване. Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. За резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, възложителят писменно ще уведоми участниците. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл.313 от НК. Когато договорът се подписва от упълномощен представител се представя пълномощно.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/11/2014