Версия за печат

BG-Монтана

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Природо-математическа гимназия "Св.Климент Охридски", ул.Юлиус Ирасек "№7, За: Ксения Йотова Георгиева Наташа Каменова Велкова, България 3400, Монтана, Тел.: 096 305757, E-mail: pmgmontana@abv.bg, Факс: 096 305756

Място/места за контакт: гр. Монтана ул."Юлиус Ирасек" №7

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.pmgmontana.com/pmgnewsite/.

Адрес на профила на купувача: http://www.pmgmontana.com/pmgnewsite/index.php/profil-na-kupuvacha.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на топлинна енергия за нуждите на Природо-математическа гимназия "Св.Климент Охридски"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09300000

Описание:

Електрическа, топлинна, слънчева и ядрена енергия


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставките на топлинна енергия ще бъде в зависимост от нуждите на възложителя през периода на изпълнение на договора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Монтана, ул."Юлиус Ирасек" №7

NUTS:

BG312

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителят се задължава: - да включи отоплението в рамките на отоплителния сезон, или когато средната денонощна температура на външния въздух в три последователни дни е по-ниска от +12С и да изключи отоплението в рамките на отоплителния период при повишаване на средната денонощна температура на външния въздух в три последователни дни над +12С, или срещу писмена заявка от възложителя извън отоплителния период; - да доставя топлинна енергия, която да осигурява в отопляваните помещения температура, съгласно нормите с допустими отклонения; - да поддържа съоръженията в котелната централа, в съответствие с техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, определени с наредбите по чл. 83, ал. 1, т. 2 и чл. 125, ал. 4 на Закона за енергетиката, ремонтира ги и ги настройва; - при рекламации на възложителя за качеството на топлоснабдяването да изпрати свое упълномощено лице, което в присъствието на упълномощено от възложителя лице да провери на място действителното състояние и да установи причините за настъпилите смущения, за което се съставя двустранен протокол;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/11/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с надпис "Доставка на топлинна енергия за нуждите на Природо -математическа гимназия "Св.Климент Охридски" гр.Монтана всеки работен ден от 10:00 до 16:00 ч. в стая 204 или се изпращат по пощата на адрес 3400 Монтана, ул.Юлиус Ирасек "№7. Съгласно чл. 101б, ал. 1, т. 6 от ЗОП отварянето на представените оферти ще се извърши на 28.11.2014 г. от 17:30 часа в стая 208 на ПМГ "Св. Кл. Охридски" гр. Монтана при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. Достъп до електронния вариант на поканата и образците на документи е предоставен на уебсайта на училището: http://www.pmgmontana.com/pmgnewsite/index.php/profil-na-kupuvacha

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/11/2014