Версия за печат

BG-Белослав

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Белослав, ул."Цар Симеон Велики" №23, За: инж.Тихомир Кирчев, Иванка Димитрова, Република България 9178, Белослав, Тел.: 05112 3569, E-mail: obstinabeloslav@abv.bg, Факс: 05112 2214

Място/места за контакт: община Белослав, стая №

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.beloslav.org.

Адрес на профила на купувача: www.beloslav.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Укрепване на скат над ОДЗ „Първи юни” - филиал, гр. Белослав”. Сградата на ОДЗ „1-ви юни" - филиал „Акация" в гр. Белослав" с в непосредствена близост до стръмен скат, над който минава прилежаща улица. За да се предпази сградата от свличащи се земни маси при строежа е изпълнена каменна подпорна стена. С течение на годините тази стена се е амортизирала, същата е пропукана, наклонена и е само въпрос на време да се събори и да застраши, както сградата, така и преминаващите деца и родители. Вследствие свлачищните процеси бетоновата ограда също е подкопана в основите и е изронен бетона, както в основата така и по стената. За решаването на гореизложените проблеми, необходимите видове работи, предвидени в Техническия проект, се свеждат до изпълнение на следното: - изграждане на нова стоманобетонова подпорна стена на мястото на каменната. Подпорната стена ще се изпълни като три различни подпорни стени със следните размери: Стена І - дължина -7,5 м., височина – 2,10м., Ширина на петата - 2.30м., Височина на петата- 0,60 м. Стена ІІ - дължина -8,5 м., височина – 2,50м., Ширина на петата - 2.00м., Височина на петата- 0,60 м.; Стена ІІІ- дължина -10,5 м.,височина–3,30м., Ширина на петата – 3,00м., Височина на петата- 0,80 м. -оградата следва да се укрепи посредством подбиване, за което има показан детайл в проектите – част Конструктивна, като подбиването се извършва на дължина не повече от 1 м, за да не се предизвиква събаряне на оградата. -Челото на подпорна стена №3 е на една кота с укрепващия оградата бетонов пояс, като разстоянието между тях е средно 0.80 м. Между челото на стена №3 и бетоновия пояс укрепващ оградата да се излее бетонова плоча с дебелина 0.20 м, която ще предпази най-уязвимия участък на оградата от плъзгане. -Бетонът В20 да се достави от лицензиран бетонов възел. Армировката е стомана клас A I и A III, която трябва да отговаря на изискванията на БДС. 11рез Зм да се поставят барбакани от PVC тръби ФПОсм. Преди обратното засипване зад стената се оформя дренажна призма със сечение 0.7/0,7м.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45262620

Описание:

Подпорни стени


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предвиждат се следните СМР- Разваляне на каменна зидария-ръчно- 66,00м3, Почистване и стифиране на камъни- 66,00м3, Превоз камъни с ръчни колички - 66,00м3, Товарене, превоз и разтоварване на камъни до склад на 3 км – 118 тона; Изкоп с ограничена ширина от 1,2 - 4м, неукрепен и Н=2м. ръчно за фундамент на подпорна стена- 1220,00 м3; Изкоп за основи-ръчно - 280,00 м3 ; Превоз почви с ръчни колички- 280,00м3 ; Натоварване на транспорт –машинно- 1500,00 м3; Превоз земни почви със самосвал на 4.5 км -1500,00 м3; Кофраж за армиран бетон, стени с дебелина по голяма от 15 см – 290,00 м2; Заготовка и монтаж армировка подпорни стени- 5941,00кг.; Заготовка и монтаж армировка укрепване ограда, тротоари и площадка - 4008,00кг.; Полагане бетон кл. В 7,5, подложен- 6,50 м3 ; Подлагане армиран бетон кл. В 20, за подпорни стени- 81,00 м3; Полагане на бетон кл. В15 за тротоари, площадка и укрепване ограда- 58,00 м3; Превоз бетон с миксер, 7м3 за км- 145,50 м3 ; Направа барбакани – 10бр.; Направа глинен екран- 8 м3; Превоз почви от депо- 180 м3; Превоз почви с ръчни колички- 180 м3; Обратно засипване с трамбоване - 180 м3 ;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

147323 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Белослав,

NUTS:

BG33

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участник в процедурата трябва да отговаря на следните мин.изисквания за тех. възможности и квалификация: 1. Всеки участник трябва да има опит в извършването на сходни с предмета на поръчката СМР за последните 5/пет/ години, считано от датата на подаване на офертата. За „сходни с предмета на настоящата поръчка” ще се считат строително-монтажни работи, свързани с изграждане и/или ремонт или реконструкция на сгради, подпорни стени и/или съоръжения”. 2. Всеки участник трябва да разполага с технически лица, отговорни за изпълнението на строително - монтажните работи на обекта, както и такива, които отговарят за контрола на качеството в това число минимум: 1. Техн. ръководител – технически ръководител, отговарящ на изискванията на чл.163а от ЗУТ и притежаващ минимум 3/три/години професионален опит по специалността;2.Отговорник по контрола на качеството, който да притежава валидно удостоверение / сертификат за преминато обучение за контрол на съответствието на влаганите строителни продукти с основните изисквания към строежите, с не по-малко от 3 год.проф. опит; 3.Координатор по безопасност и здраве,който да притежава валидно удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 г. на МРРБ, 3. Всеки участник трябва да има внедрена Система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 с обхват на сертификация в областта на строителството или еквивалентeн и внедрена система за опазване на околната среда ISO14001:2004 с обхват на сертификация в областта на строителството или еквивалентен, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия Европейски стандарти от ИА „БАК” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейска организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени от обединението или от участник в него. 4. Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на този вид СМР, съгласно Закона за камарата на строителите и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС) или еквивалентен. Когато участникът е обединение или е предвидил участие на подизпълнители, това изискване се отнася само за този/тези член/ове на обединението, съответно подизпълнител, който ще поеме извършването на определените строителни дейности.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Икономически най-изгодна оферта, предвид следните критерии: а) Техническа оценка – 70т.; б) Предлагана цена – 30 т. Техническа оценка - ТО ; ТО = ГС +СИ +ТР; 1.Техническа оценка (критерии): 1.1. Гаранционен срок- 10т.; 1.2. Срок за изпълнение – 10т.; 1.3.Организационно-тех. решение за изпълнение на поръчката – 50 т., със съответните подпоказатели: 1.3.1.Стратегия за изпълнение на договора – до 20 т.;1.3.2.Анализ на рисковете – до 10т.; 1.3.3. Организационен план и Технология за изпълнение на строителството – до 20т.; 2. Финансова оценка (критерии): 2.1. Предложена цена- 30т.; 1.Техническа оценка: П 1 (показател 1): Гаранционен срок ГС - е оценката на гаранционния срок предложен от участника в години за нормалното функциониране и ползване на завършените строителни обекти и отстраняване на скритите дефекти след приемането им. Предложеният гаранционен срок не може да надвишава не може да надвишава следните максимално допустими срокове: - максимален срок 20 години; Оценката по този показател се определя по следната формула: ГС= [(ГС1.1участник/ГС1.1макс.) х 10, където: ГС1.1участник е предложението на оценявания участник по критерия „гаранционен срок” , а ГС1.1макс. е максимално предложения от участник гаранционен срок. 10т. е тежест на показател ГС; При оценката ще се използва закръгляне до втория знак след десетичната запетая. Ако предложеният от участник гаранционен срок надвишава по-горе посочените максимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи ще бъде отстранен от процедурата. П 2 (показател 2): Срок за изпълнение – СИ; СИ е оценката на срока за изпълнение на СМР на целия обект, с коефициента на тежест 10 т. СИ се определя по следния начин: СР = 1т., ако предложеният срок за изпълнение е над 51 дни СР = 3т., ако предложеният срок за изпълнение е от 46 дни до 50 дни; СР = 5т., ако предложеният срок за изпълнение е от 41 дни до 45 дни; СР = 7т., ако предложеният срок за изпълнение е от 36 дни до 40 дни; СР = 8т., ако предложеният срок за изпълнение е от 31дни до 35дни; СР = 10т., ако предложеният срок за изпълнение е 30дни; Минималният срок за изпълнение на СМР е 30 дни. П 3 (Показател 3): Организационно-техническо решение за изпълнение на поръчката. Максимална оценка – 50т. 50т. е тежест на показателя; Показателят се състои от три подпоказателя, както следва: П. 3.1. Стратегия за изпълнение на договора – от 1 до 20точки; Включва описание на процеса на управление на изпълнението на договора, начина на комуникация между потенциалния изпълнител и възложителя и вътрешния контрол, който изпълнителя ще осъществява. Оценка - 5 т. получава участник, който в предложената раб. програма и приложенията към нея изобщо не коментира стратегията си за изпълнение на дог. Оценка „10 т.” получава участник, който в предложената раб. програма и приложенията към нея разглежда поне един от въпросите, свързани със цялостното управление на изпълнението на дог., комуникацията между изпълнителя и останалите участници в стр. процес и вътрешния контрол, който изпълнителя ще осъществява. Оценка „15т.” получава участник, който в предложената раб. програма и приложенията към нея е разгледал всички въпроси свързани със стратегията за изпълнение на договора, но някой или всеки един от тях не са развити достатъчно подробно и изчерпателно или противоречат на предвиденото в тръжната документация или нормативната уредба. Оценка „20т.” получава участник, който в предложената раб. програма и приложенията към нея е разгледал всички въпроси свързани със стратегията за изпълнение на дог., изложението му е изчерпателно, дава ясна представа за въпросите, свързани с цялостното управление на изпълнението на дог., комуникацията между изпълнителя и останалите участници в строителния процес и вътрешния контрол, който изпълнителя ще осъществява и съответства на действащото законодателство и предвиденото в тръжната документация. П. 3.2. Анализ на рисковете – от 1 до 10т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/11/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение по т."Показатели за оценка на офертите: Включва идентификация и описание на евентуалните рискове, които биха могли да повлияят върху кач. и навременно изпълнение на дог. и съответно предлагане на ефективни мерки за тяхното преодоляване. Оценка „1 т.” получава участник, който в предложената раб. програма и приложенията към нея никъде не коментира въпросите свързани с евент. рискове, които биха могли да повлияят върху кач. и навременно изпълнение на дог. и съответните мерки за тяхното преодоляване. Оценка „5 т.” получава участник, който в предложената раб. програма и приложенията към нея идентифицира и описва евентуалните рискове, които биха могли да повлияят върху кач. и навременно изпълнение на дог., без да предлага мерки за тяхното преодоляване. Оценка „7 т.” получава участник, който в предложената раб. програма и приложенията към нея идентифицира и описва само част от евентуалните рискове, които биха могли да повлияят върху кач. и навременно изпълнение на дог., като предлага и мерки за тяхното преодоляване.Оценка „10 т.” получава участник, който в предложената раб. програма и приложенията към нея идентифицира и описва евентуалните рискове, които биха могли да повлияят върху кач. и навременно изпълнение на дог., като предлага и ефективни мерки за тяхното преодоляване. П. 3.3. Организац. план и Тех. за изпълнение на строителството– от 5 до 20 т. Подробно описани в раб. програма Организац. план за цялостното изпъл. на обекта, вкл. и на временното стр. със срокове и отг., етапи на стр. в правилна тех. последователност, технология на изпълнение. Оценка „5 точки” получава участник, който в предложената раб. програма и приложенията към нея изобщо не прилага Организац. план и/или технология за изпълнение на стр. Оценка „10 точки” получава участник, който в предложената раб. програма и приложенията към нея е описал технология за изпълнение на стр., но тя не съответства на тех. спецификация за обекта и/или са налице разминавания и несъответствия в технолог.последователност на изпълнение между заложените дейности по графика и/или описаното в останалите документи. Оценка-15 т. получава участник, който в предложената раб. програма и прилож. към нея е описал технология за изпълнение на стр., съответстваща на тех. спецификация за обекта, в правилна технолог. последователност на изпълнение между заложените дейности по графика и/или описаното в останалите документи, но са налице разминавания и несъответствия в Организац. план за цялостното изпъл. на обекта, вкл. и на временното стр. със срокове и отговорници. Оценка -20т. получава участник, който в предложената раб. програма и приложенията към нея е структурирал и описал “Организац. план за цялостното изпълнение на обекта, вкл. и на временното стр. със срокове и отг.”, технология за изпълнение на стр., съответстваща на тех. спецификация за обекта, в правилна технологична последователност на изпълнение между заложените дейности по графика и/или описаното в останалите документи. Финансова оценка (ФО): Цена- Ц, Оценката се изчислява по формулата: Ц= (Цmin/ Цпр) x 30 където:Цmin е най- ниското ценово предложените , а Ц пр. е цената на даденото предложение от оценявания участник, Срок и място за получаване на офертите: Офертите следва да бъдат представени в запечатан, непрозрачен плик с надпис: За участие в процедура по реда на Глава 8а на ЗОП с предмет: „Укрепване на скат над ОДЗ „Първи юни” - филиал, гр. Белослав”, Име и адрес за кореспонденция на участника и по възможност телефон, факс и/или e-mail и подадени по съответния ред в деловодството на община Белослав, адрес: гр. Белослав, ул. „Цар Симеон Велики” № 23, в срок до 16:30 часа на 26.11.2014 г. Дата, час и място на отваряне на офертите: 27.11.2014г.от 10:00часа в заседателната зала в сградата на общинска администрация Белослав, гр.Белослав, ул."Цар Симеон Велики" №23; Подробни указания за оформянето на офертата, както и образци на документите, са публикувани в профила на купувача на община Белослав- www.beloslav.org.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/11/2014