Версия за печат

BG-Царево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Царево, ул. Хан Аспарух №36, За: инж. Златин Димов, РБългария 8260, Царево, Тел.: 0590 55023, E-mail: tsarevo@dir.bg, Факс: 0590 52003

Място/места за контакт: Община Царево

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tsarevo.org.

Адрес на профила на купувача: http://tzarevo.net/index.php/2010-09-17-07-59-53.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществената поръчка е: „Зимно поддържане на Общинска пътна мрежа /ОПМ/ и Общинска улична мрежа /ОУМ/ в населените места на територията на община Царево за сезон 2014 г. -2015 г., включително до 01.12.2015, по обособени позиции: Позиция 1 - Зимно поддържане на четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Царево, ІV-класен път №90076 (I-9(гр.Бургас–с.Лозенец)-с.Велика с.Фазаново); - BGS2281; , ІV-класен път № 90075 ( с.Лозенец – гр.Царево (стария път)); - BGS1280; Позиция 2 - Зимно поддържане на четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Царево ІV-класен път №90087 (I-9(гр.Бургас–гр.Малко Търново)- с.Българи); - BGS3284, ІV-класен път №90081 (I-9(гр.Бургас–гр.Малко Търново)- с.Кости); - BGS2283 и населени места с.Българи , с.Кости , с.Кондолово; Позиция 3 - Зимно поддържане на четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Царево ІV-класен път №90079 (ІІI-90077(гр.Царево–гр.Ахтопол)- с.Бродилово); - BGS2282, ІV-класен път /III-9901,Царево-Ахтопол/-къмп.Нестинарка-Царево/ - BGS1285 и населено място с.Бродилово; Позиция 4 - Зимно поддържане, снегочистене и опесъчаване на уличната мрежа в гр.Ахтопол , включително и част от републиканската пътна мрежа в чертите на града, и с.Варвара; Позиция 5 - Снегочистене на уличната мрежа на гр.Царево/източната част/-на изток от улица Преображенска до ул.Морска, къмп.Арапя, път до гробищен парк и къмп.Арапя, зона Север; Позиция 6 - Снегочистене на уличната мрежа на гр.Царево/западната част/ западно от ул.Преображенска/включително и ул.Преображенска/, до входа на града, промишлена зона, път за ПСОВ-Царево, паркинг на Чистота и Озеленяване, паркинг на Общински здравен център и Спешна медицинска помощ, Пристанище Царево; Позиция 7 - Снегочистене на улична мрежа на гр.Царево- улична мрежа на кв.Василико, пътна връзка за кв.Василико, кв.Мандра и промишлена зона в кв.Мандра, улици в къмп.Нестинарка, паркинг на РС ПБЗН,Улична мрежа на с.Изгрев; Позиция 8 - Зимно поддържане, снегочистене и опесъчаване на уличната мрежа в с.Синеморец и с.Резово; Позиция 9 - Товарене на пясък за опесъчаване на гр.Царево, снегочистене на черни пътища до стопански ферми и зони и аварйни услуги; Позиция 10 - Зимно поддържане, снегочистене и опесъчаване на уличната мрежа на с.Лозенец, Велика, Фазаново.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90620000, 90630000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Дължина на четвъртокласната пътна мрежа в км – 43,2, дължина на уличната мрежа в 13 населените места на територията на община Царево - 113 км.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Общинска пътна мрежа и Общинска улична мрежа в 13 населени места на територията на община Царево

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. По обособени позиции 1, 2 и 3 а) Изпълнителят трябва да извършва снегопочистване на Общинската пътна мрежа и посочените населени места в позицията, съгласно изискванията на възложителя. Изпълнителят изпълнява също аварийни дейности - помощ на закъсали автомобили и дейности по разчистване на пътя от паднали/повалени дървета и свлечени земни и скални маси и почистване на канавки и банкети. б) Изпълнителят трябва да извършва опесъчаване на Общинската пътна мрежа и посочените населени места в позицията: равномерно разхвърляне на минерални материали за създаване на грапава повърхност на снежния или ледения пласт. Зареждането ще става от склад или предварително устроени депа. в/ Участникът трябва да разполага със собствени и/или наети машини/техника, както следва: 2 /две/ машини за снегочистене, като поне едната да е с мощност над 100 к.с. Машините да са с предно хидравлично гребло/челен плуг/ в готовност за почистване за периода - 01.12.2014 г. - 1.12.2015 г., едната, от които да е челен товарач багер с челен плуг. Отделно Участникът да разполага с 1 /една/ машина за опесъчаване за периода 01.12.2014-1.12.2015 г., машината може да е комбинирана - снегопочистваща и пясакоразпръсквач, за опесъчаване може да се използува и бордови автомобил. г/ Изпълнителят получа възнаграждение за дежурство на техника, не повече от 10лв/за денонощие и не повече от 65 дена за сезон. 2. Обособена позиция от № 4 – а/ Изпълнителят трябва да извършва снегопочистване и опесъчаване на уличната мрежа на гр.Ахтополи с.Варвара, съгласно изискванията на възложителя, включително и републиканските пътища попадащи в чертите на гр.Ахтопол. б/ Изпълнителят трябва да разполага със собствени или наети: машина/техника за снегопочистване с мощност над 100 к.с., снаряжена с челен плуг; автомобил за ръчно опесъчаване, челен товарач багер /снегопочистващата машина може да е комбинирана челен товарач багер с челен плуг/. 3. По обособени позиции 5, 6 и 7 – а/ трябва да извършва снегопочистване на уличната мрежа на гр.Царево, съгласно техническото задание на възложителя. Изпълнителят извършва и аварийни дейности –помощ на закъсали автомобили, по позиция №7 се снегопочиства и уличната мрежа на с.Изгрев. б/ Изпълнителят трябва да има собствена или наета снегопочистваща машина с мощност над 60 к.с., снабдена с челен плуг. 4. По обособена позиция 8 – а/Изпълнителят трябва да извършва снегопочистване и опесъчаване на уличната мрежа на с. Синеморец и с. Резово, съгласно изискванията на възложителя. Изпълнява и аварийни дейности – помощ на закъсали автомобили и разчистване на пътища и улици от паднали/повалени дървета. б/ Снегопочистваща машина с мощност над 60 к.с., снаряжена с челен плуг и автомобил за ръчно опесъчаване. 5. По обособена позиция 9 – а/Изпълнителят трябва да извършва подготовка на пясъчно солевата смес на общинското депо, товарене машинно на пясък и сол за обслужване на опесъчаването на гр.Царево, съгласно техническото задание на възложителя.Снегочистене на черни пътища до селскостопански ферми и зони, аварийна помощ на закъсали автомобили, Изпълнява и аварийни дейности –помощ на закъсали автомобили и разчистване на пътища/улици от паднали/повалени дървета и свлечени земни и скални маси и почистване на канавки и банкети б/ Изпълнителят трябва да разполага с машина за товарене и снегочистене- челен товарач багер с мощност над 100 к.с. 6. По обособена позиция 10 – а/Изпълнителят трябва да извършва снегопочистване и опесъчаване на уличната мрежа на с.Лозенец, с.Велика, с.Фазаново, съгласно изискванията на възложителя. Изпълнява и аварийни дейности –помощ на закъсали автомобили и разчистване на пътища и улици от паднали/повалени дървета. б/ Изпълнителят трябва да разполага с машина за снегочистене с мощност над 100 к.с., снаряжена с челен плуг, автомобил за ръчно опесъчаване, машина за товарене на пясък. За всички позиции не се допуска използване на верижни машини.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/11/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците представят своите оферти в запечатан плик в деловодството на община Царево. Офертите се представят съгласно предоставените образи достъпни на интернет адрес www.tsarevo.org, раздел "Профил на купувача". Място, ден и час за отваряне на офертите - Разглеждането и извършването на оценяване на офертите ще се извърши от 10:00 часа на 27.11.2014 год. в заседателната зала в сградата на Община Царево. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: За най ниската предложена цена се определят 10т, за останалите предложения е в сила формулата: мин. Ст. А= ————— х 10 Ст. Където : А – оценка на предложената цена мин.Ст - размер на най-ниската предложена цена Ст – размер на предложената цена, която се оценява. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, Комисията провежда жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/11/2014