Версия за печат

BG-гр. София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална здравноосигурителна каса, ул. „Кричим“ № 1, За: Кристиян Велинов, България 1407, гр. София, Тел.: 02 9659345, E-mail: kvelinov@nhif.bg, Факс: 02 9659165

Място/места за контакт: Национална здравноосигурителна каса, гр. София, ул. „Кричим“ № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nhif.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/394.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на поръчката е обслужване на работещите в ЦУ на НЗОК от служба по трудова медицина (СТМ). Предметът на поръчката включва извършване на дейностите, посочени в чл. 25а, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5, чл. 25а, ал. 2 и чл. 25а, ал. 3 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата численост на персонала на ЦУ на НЗОК, подлежащ на обслужване от СТМ номинално е 325 души, като в хода на изпълнение на договора тази численост може да се променя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

10000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Извършването на услугата включва изпълнение на основните дейности по чл.25а, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5, чл. 25а, ал. 2 и чл. 25а, ал. 3 от ЗЗБУТ. СТМ следва да разработи мерки за подобряване състоянието на работната среда и на безопасността на труда и за оптимизиране на трудовия процес и консултиране на Работодателя като: 1.1. Организира извършването на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в ЦУ на НЗОК, както следва: - преглед от специалист кардиолог с извършване на ЕКГ; - клинична лаборатория - изследване на кръвна картина с осем показателя: СУЕ, (0,66), креатинин и урея, холестерол, HDL-холестерол и триглицерид, АСАТ, АЛАТ и ГГТ; - химично изследване на урина с течен реактив, седимент на урината. 1.2. За осъществяване на дейностите по т. 1.1, Изпълнителят следва да осигури подизпълнител – лечебно заведение на територията на гр. София, разполагащо с необходимите специалисти и лаборатория. Профилактичните медицински прегледи се извършват след сключване на договор, по предварително съгласуван план-график между Възложителя и Изпълнителя, в срок до 20.12.2014 г. 1.3. Извършва анализ на здравното състояние на работещите въз основа на: - резултатите от извършените предварителни и периодични медицински прегледи; - данните за професионалната заболеваемост и трудовия травматизъм; - информация за временна нетрудоспособност по данни от копия на болнични листове, предоставени от работодателя; - информация за трудовите злополуки по данни от работодателя и/или работещите. 1.4. Консултиране и подпомагане на работодателя при организирането на предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа; 1.5. Уведомяване на избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение; 1.6. Издаване и водене на здравни досиета на електронен и хартиен носител с цел проследяване на здравното състояние на всеки работещ във връзка с условията на труд. 1.7. Даване на индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа; 1.8. Разработване на препоръки към Възложителя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила или на заболели работници и служители; 1.9. Участва като консултант в реализирането на програми за превенция на здравето на работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване на стреса при работа; 1.10. Подпомага работодателя при разработването на правила, норми и инструкции за осигуряване на здраве и безопасност при работа и дава съвети на работещите за правилното им прилагане; 1.11. Консултира и подпомага комитетите по условия на труд при осъществяване на дейността им по чл. 29 от ЗЗБУТ: - обсъждане на цялостната дейност по опазване на здравето и осигуряване на безопасността на работещите и предлагане на мерки за подобряването и; - отчитане състоянието на трудовия травматизъм и професионалната заболеваемост; 1.12. Организира и провежда обучение на ръководния персонал и на работещите по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика, съгласно изисквания на Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 2. Изискванията към кандидатите и документите, с които следва да удостоверят изпълнението на изискванията са подробно описани в Техническите изисквания и указания за офериране, неразделна част от настоящата публична покана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/11/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Съдържанието на офертата включва задължително Приложения №№ 1, 2, 3, 4 , 5 и 6 към поканата. Офертите се представят всеки работен ден от 9,00 до 17,00 ч. до обявения срок в деловодството на Централно управление на Националната здравноосигурителна каса на адрес: гр. София 1407, ул. ”Кричим” № 1, лично, чрез куриерска фирма или по пощата чрез известие за доставяне. Неразделна част от настоящата публична покана са утвърдените от Възложителя Технически изисквания и указания за офериране, Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, които са на разположение на оферентите на посочения в раздел I на поканата интернет адрес в профила на купувача. 2. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП на 26.11.2014 г. от 10:30 ч., в сградата на ЦУ на НЗОК, гр. София, ул. "Кричим" № 1.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/11/2014