BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Химикотехнологичен и металургичен университет, Република България, бул. Свети Климнент Охридски 8, За: Мая Пенчева, Република България 1756, София, Тел.: 02 816320, E-mail: library@uctm.edu, Факс: 02 8685488

Място/места за контакт: Деловодство на ХТМУ сгр. А ет. 2 ст. 205

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.uctm.edu.

Адрес на профила на купувача: www.uctm.edu.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обект на настоящата процедура е абонаментна доставка през 2015г. на български, руски и други чуждоезични периодични издания и бази данни за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат. Обособена позиция № 1: Абонаментна доставка на български периодични издания през 2015 г. за нуждите на БИЦ и Ректората. Обща максимална цена в размер на: 2861.00 лв. без ДДС Обособена позиция № 2: Абонаментна доставка на други чуждоезикови периодични издания през 2015 г. за нуждите на БИЦ и Ректората. Обща максимална цена в размер на: 18 900 лв. без ДДС Обособена позиция № 3: Абонаментна доставка на руски периодични издания през 2015 г. за нуждите на БИЦ и Ректората. Обща максимална цена в размер на: 6005.00 лв. без ДДС

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22000000, 22200000, 22210000, 22211000, 22212000, 22213000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти
Вестници, специализирани, периодични и илюстровани списания
Вестници
Специализирани списания
Периодика
Илюстровани списания


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обект на настоящата процедура е абонаментна доставка през 2015г. на български, руски и други чуждоезични периодични издания и бази данни за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат. Обособена позиция № 1: Абонаментна доставка на български периодични издания през 2015 г. за нуждите на БИЦ и Ректората. Обща максимална цена в размер на: 2861.00 лв. без ДДС Обособена позиция № 2: Абонаментна доставка на други чуждоезикови периодични издания през 2015 г. за нуждите на БИЦ и Ректората. Обща максимална цена в размер на: 18 900 лв. без ДДС Обособена позиция № 3: Абонаментна доставка на руски периодични издания през 2015 г. за нуждите на БИЦ и Ректората. Обща максимална цена в размер на: 6005.00 лв. без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

27766 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България, бул. Свети Климнент Охридски 8, Библиотечно информационния център на ХТМУ

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

- Срок за изпълнение на поръчката: от 15.01.2014 до 31.12.2014 - Място на изпълнение: гр. София, бул. „Св. Климент Охридски” №8, ХТМУ - Участниците следва да нямат неизпълнени договорни задължения с ХТМУ гр. София

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/11/2014 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Целия пакет с документи за кандидатстване по публичната покана е качен на сайта на университета: www.uctm.edu, Профил на купувача, Публични покани. Документите не се закупуват и достъпа до тях е свободен. На 27.11.2014г. от 11.00 часът в стая 210 на втория етаж в сгр. А на ХТМУ ще се проведе заседание на комисията по отваряне и оценка на постъпилите оферти. Всички желаещи могат да присъстват.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/11/2014