BG-Брацигово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Брацигово, ул."Атанас Кабов " № 6А, За: Васил Михайлов Гюлеметов, Република българия 4579, Брацигово, Тел.: 03552 2065, E-mail: kmet@bratsigovo.bg, Факс: 03552 2101

Място/места за контакт: община Брацигово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bratsigovo.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bratsigovo.bg/op.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

”Доставка на автомобилни горива и смазочни материали за нуждите на МПС и друга техника в общинска администрация в гр. Брацигово, община Брацигово за 2014/-2015 година”. Настоящата поръчката се възлага за осигуряване на горива и смазочни материали необходими за движението на моторните превозни средства и друга техника в общинска администрация гр. Брацигово за изпълнение на дейностите които те обслужват. Дейностите които се обслужват от моторни превозни средства и друга техника са общинска администрация гр.Брацигово, Комплекс „Социални услуги” гр.Брацигово, домашен социален патронаж гр.Брацигово, звено „Чистота” към общинска администрация гр. Брацигово, и МПС в кметство с. Розово . Моторните превозни средства и другата техника обслужващи тези дейности са: автобуси: 1.„Хюндай”; 2.„Отойол”; леки автомобили:: 1.„Мазда”,2.„Тойота”, 3.Фолсфаген”Пасат”; друга техника: 1.сметосъбирачна машина „Мерцедес”,2.товарен автомобил „Шкода Европа„(водоноска); 3.товарен автомобил „ДАФ”, 4.шаси трактор в кметство с. Розово,5.снегорин моторен МЕ-76 – 2 бр.; 6. Булдозер ДТ -75 7.Опел Корса , 8. рено „Еспейс” в домашен социален патронаж.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09132000, 09134200, 09120000

Описание:

Бензин
Дизелово гориво
Газообразни горива


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Бензин -приблизително 10 000 литра Дизелово гориво - приблизително 20000 литра Газ - приблизително 6000 литра

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

63000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Брацигово

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предложените горива трябва напълно да отговарят на общите и технически характеристики, заложени по-долу: 1. Качество на горивните материали • Доставеното дизелово гориво трябва да отговаря на изискванията за качество съгласно Приложение № 2 към чл. 6, т. 2 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (Приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г.; Обн. ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г.; изм. и доп., бр. 69 от 23.08.2005 г., ДВ бр. 76/2007 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. и доп., бр. 36 от 10.05.2011 г., в сила от 10.05.2011 г.). • Доставяното бензиново гориво трябва да отговаря на изискванията за качество съгласно Приложение № 1 към чл. 6, т. 1 от горе цитираната наредба. - Газ за автомобилите – паспорт за качество ; • За доказване на качеството участника попълва Декларация за съответствие на качеството за всяко предлагано гориво по отделно./Приложение от документацията/ 2.Техническа спецификация : АВТОМОБИЛНИ ГОРИВА № Н а и м е н о в а н и е на продуктите мярка 1. Бензин А -95 Н л. Дизелово гориво л 3. Газ л. СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ І. МОТОРНИ МАСЛА мярка 1. Приста супер бензин 10 W 40 1 л. 2. Приста супер бензин 15 W 40 1 л. 3. Приста супер бензин 15 W 40 4 л. 4. Приста супер Газ 15W 40 1 л. 5. Приста супер Газ 15W 40 4 л. 6. Приста супер Дизел 15 W 40 1 л. 7. Приста супер Дизел 15 W 40 4 л. 8. Приста лидер ТД 10 W 40 1 л. 9. Приста лидер ТД 15 W 40 1 л. 10 Приста лидер ТД 15 W 40 4 л. 11 Приста 2 Т Екстра 1 л. 12 Приста 2 Т Микс 1 л. 13 Приста М 10 Д 1 л. 14 Приста М 10 Д 4 л. ІІ. ХИДРАВЛИЧНИ МАСЛА 1. Приста МХЛ 32 ІІІ. ТРАНСМИСИОННИ МАСЛА 1. Приста ЕР 90 1 л. 2 Грес Приста К 3 4 л. ІV. АНТИФРИЗ 1. Антифриз готов 1 л. 2 Антифриз готов 4 л. 3. Антифриз концентрат 1 л. 4. Антифриз концентрат 4 л.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/11/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата документация на обществената поръчка е достъпна в електронен вид на профила на купувача на община Брацигово на адрес: http://www.bratsigovo.bg/display.php?id=110&tb=op Получаването на офертите се извършва на фронт офиса на община Брацигово,гр.Брацигово,ул."Атанас Кабов " №6а до 17.00 часа на 25.11.2014 г. Отварянето на офертите ще се извърши на 26.11.2014 г. от 10,30 часа в сградата на Младежки дом гр.Брацигово,ул."Христо Смирненски " № 1 . За допълнителна информация : Цонка Кушлева -Гл.експрет "Обществени поръчки" ,тел.03552/2065 в.120

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/11/2014