BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Дом за медико-социални грижи за деца гр.Бургас, ж.к."Зорница", ул."Урал" № 1, За: Станка Христова Димитрова, Женя Андонова Гочева, Р България 8018, Бургас, Тел.: 056 879079, E-mail: dmcgd_bourgas@abv.bg, Факс: 056 879061

Място/места за контакт: ж.к."Зорница", ул."Урал" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dmsgd-bs.com.

Адрес на профила на купувача: www.dmsgd-bs.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на 24-часова невъоръжена физическа охрана и видеонаблюдение на територията на обект сграда на Дом за медико-социални грижи за деца “Вяра, Надежда и Любов” гр.Бургас, прилежащата оградена територия и автопарка, с адрес: гр.Бургас, ж.к.”Зорница”, ул.“Урал” № 1.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79000000

Описание:

Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Осигуряване на 24-часова невъоръжена физическа охрана и видеонаблюдение на територията на обект сграда на Дом за медико-социални грижи за деца “Вяра, Надежда и Любов” гр.Бургас, прилежащата оградена територия и автопарка, с адрес: гр.Бургас, ж.к.”Зорница”, ул.“Урал” № 1 за срок от дванадесет месеца и прогнозна стойност 24000.00 лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

24000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Бургас, ж.к.”Зорница”, ул.”Урал” № 1 - ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов”

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І. Обект - Сграда на ДМСГД “Вяра, Надежда и Лябов” гр.Бургас, прилежащата оградена територия и автопарка; ІІ.Местоположение - гр.Бургас, ж.к.”Зорница”, ул.”Урал” № 1; ІІІ. Дейности, отговаря за: 1.Движимото и недвижимото имущество на територията на сградата и на всички съоръжения, намиращи се в нея. 2.Причинените имуществени вреди /допускане на кражба на имущество или проникване чрез взлом в охранявания обект/, настъпили в резултат от посегателства върху охраняваните обекти през времето на осъществяване на охраната. 3.Привличане на допълнителни сили при необходимост за опазване на сградата и имуществото. 4.Да контролира пропускателния режим и да следи за стриктното спазване на установения в обекта ред. ІV. Изисквания: 1.Обектът ще се охранява чрез осигуряване на денонощна невъоръжена охрана и видеонаблюдение през работни, почивни и празнични дни. 2.Участниците да представят валиден Лиценз, даващ право да извършват описаната по-горе охранителна дейност съгласно Закона за частната охранителна дейност ДВ, бр.15/2004г., както и доказателства, че са изпълнявали обществени поръчки, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка /охрана на здравни заведения/, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. 3.Използването на фирмени униформи е задължително. 4.Участниците да представят примерни графици и справки за броя на охранителите, които ще изпълняват поръчката. 5.Участниците да представят схеми и маршрути за редовна охрана, за действия при възникнали специфични или аварийни ситуации по съоръженията, планове за превантивни действия и реакция в съответните ситуации с препоръки за осигуряване сигурността на персонала и активите на дружеството. 6. Фактурата за извършена охранителна дейност се издава след изтичане на календарния месец. Изискванията за изпълнение на поръчката са съгласно документацията за участие, публикувана в профила на купувача.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Най-ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/11/2014 14:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП на 25.11.2014 г. в 10:00 часа в сградата на възложителя с адрес: гр.Бургас, ж.к.”Зорница”, ул.”Урал” № 1, конферентна зала. І.Офертата на участника трябва да съдържа следните документи: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника или упълномощеното от него лице. 2. Оферта по приложения към настоящата документация образец /Приложение № 1/. 3. Административни сведения за участника по приложения към настоящата документация образец /Приложение № 2/, с посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на поръчката; за участник физическо лице - копие от документа за самоличност. 4. Пълномощно на лицето, което представлява участника, в случай че офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация. 5. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 6. Техническо предложение, изготвено от участника, в което той описва технологията и хронологията на охранителните действия в ДМСГД “Вяра, Надежда и Любов” гр.Бургас съгласно изискванията на Техническата спецификация от настоящата документация за участие, като прилага предложенията за графици и схеми по т.4 и т.5 от Техническата спецификация. 7. Ценово предложение по приложения към настоящата документация образец /Приложение № 3/. 8. Заверено копие на валиден лиценз, даващ право на участника да извършва охранителна дейност съгласно Закона за частната охранителна дейност ДВ, бр.15/2004г., валидeн за територията на цялата страна и/или Бургаска област. 9. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по приложения към настоящата документация образец /Приложение № 4/. 10. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП по приложения към настоящата документация образец /Приложение № 5/ от лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП. 11. Декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката /когато е приложимо/ по приложения към настоящата документация образец /Приложение № 6/. 12. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП по приложения към настоящата документация образец /Приложение № 7/. 13. Проект на договор, подписан и подпечатан на всяка страница, по приложения към настоящата документация образец. ІІ.Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. ІІІ.Общи изисквания при изготвяне и представяне на офертата - съгласно раздел VІІ от документацията за участие, публикувана в профила на купувача: www.dmsgd-bs.com.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/11/2014