Версия за печат

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Габрово, пл. "Възраждане" № 3, За: Милка Кехайова, гл. експерт, отдел "Проекти и икономическо развитие", Република България 5300, Габрово, Тел.: 00359 66818430, E-mail: mzlateva@gabrovo.bg, Факс: 00359 66809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/96-.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обхватът на поръчката включва: a) Подготвителни дейности на терен за монтаж на „сух“ фонтан - Сухият фонтан следва да бъде разположен на ул. Софроний Врачански, до паметника на Цанко Дюстабанов. В резултат на сключен договор с изпълнител в рамките на проект BG161PO001/1.4-09/2012/024 „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово”, изпълняван от Община Габрово и финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013, към настоящия момент се изпълняват СМР на обект „Реконструкция на ул. Софроний Врачански“ като обектът обхваща и участъка около паметника. Извършена е преработка на инвестиционния проект за обекта съгласно чл. 154 от Закона за устройство на територията, която въвежда обособяването на сухия фонтан, предмет на настоящата обществена поръчка. За обектът е издаден акт образец 10. СМР дейностите ще бъдат възобновени след подписване на анекс към договора за безвъзмездна финансова помощ по проекта. Подготвителните работи на терен, където ще бъде монтиран фонтана не са част от ангажимента на изпълнителя на СМР на обекта. В тази връзка, необходимо е изпълнителят на настоящата обществена поръчка да извърши определени видове подготвителни работи на терена, съобразно посочените в образеца на ценова оферта, неразделна част от поръчката, и съобразно приложените схеми. Подготвителните работи на терен включват дейности по настилката и конструкцията: разбиване на бетон стени и дъно - 16,00 м3 ; бетон подложен - 4,50 м3 ; бетон под и стени В25 - 16,50 м3 ; кофраж - 77,00 м2; арматура - 980,00 кг.; конструкция двоен под фонтан - 1200,00 кг.; доставка и полагане на гранитни плочи 40/40 см. - 24,00 м2; доставка и полагане на бетонни плочи 40/40/4 см.- 28,00 м2. За удостоверяване и приемане на изпълнението на подготвителните дейности се съставя приемателно-предавателен, подписан от Възложител и Изпълнител. Забележка: Изпълнението на настоящата обществена поръчка следва да бъде изпълнено в координация с изпълнителя на СМР на обект „Реконструкция на ул. Софроний Врачански“, предвид факта, че сухият фонтан следва да бъде завършен преди или едновременно с приключване на СМР дейностите, извършвани от другия изпълнител, с цел навременното въвеждане на обекта в експлоатация. b) Доставка на 1 брой сух фонтан - Доставеният сух фонтан следва да има следните минимални характеристики: 1. Външен габарит – 4,40 м. х 5,60 м.; 2. Филтрираща инсталация: - 1 бр. пясъчен филтър с пречиствателна мощ минимум 20 м3/ч.; - 1 бр. циркулационна помпа с минимален дебит от 24 м3/ч; - кварцов пясък – разфасовка по 25 кг. – 15 бр. - влагоустойчиво ел. табло с вграден програмируем часовник за автоматичен режим на работа; - тръбна разводка 3. Закладни части: - Подов сифон за басейни от неръждаема стомана – 2 бр. - Вливна дюза – 2 бр. - Преход за бетон – 2 бр. 4. Хлоринатор; 5. Ниворегулатор - височина на струята не по-малко от 1 м.; 6. Фонтан ефекти – части: - Дюзи за фонтан – 12 бр.; - Помпа – 1 бр. с минимален дебит от 36 куб.м./ч; - Понижаващ трансформатор; - Влагозащитени прожектори - LED – 12 бр., минимум 1 цвят; - Консумативи за окабеляване на прожектор - кабели и гъвката гофрирана тръба – 12 бр.; - Разпределителна кутия - противовлажна от бяло PVC – 3 бр.; - Табло за управление. c) Монтаж на доставения „сух“ фонтан - За осигуряване безпроблемното функциониране на фонтана следва да се извършат дейности по монтаж на инсталациите на фонтана (ел. инсталация, ВиК инсталация), както и монтаж на всички други съставни елементи на съоръжението. След монтажа, доставеното съоръжение следва да бъде тествано и да бъде съставен протокол от изпитване.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

42131320, 44115210

Описание:

Системи от дюзи
Оборудване за водопроводни инсталации


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максимална стойност на поръчката: 66 000 лв. (шестдесет и шест хиляди лева) без ДДС или 79 200 лв. (седемдесет и девет хиляди и двеста лева) с вкл. ДДС. Финансирането се осъществява от бюджета на Община Габрово.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Габрово, ул. "Софроний Врачански", до паметника на Цанко Дюстабанов

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Представената оферта трябва да съдържа: 5.1 Представяне на участника (по Образец № 1), съдържащо данни за лицето, което прави предложението - посочва се единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че участникът е обединение информацията се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 5.2. Техническа оферта - Образец № 2; 5.3. Ценова оферта - Образец № 3; 5.4. Декларация за приемане условията на проекта на договор – Образец № 5; 5.5. Декларация за ползване/неизползване на подизпълнител/и – Образец № 6; 5.6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец № 7 /ако е приложимо/ 5.7. Декларация за извършен оглед – Образец № 9. Всички копия на документи се представят заверени “Вярно с оригинала”, с подпис и печат. Офертата се изготвя на български език, съгласно приложения образец и се подписва от лицето, представляващо участника, или изрично упълномощен за участие в процедурата представител. Всеки участник може да представи само една оферта. Варианти не се допускат. Оферираната цена следва да бъде в български лева. Срокът на валидност на офертата се определя от участника, но НЕ трябва да е по-кратък от 60 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. Изпълнението на поръчката стартира от датата на подписване на договора с Изпълнителя, като срокът не може да бъде по-дълъг от 30 календарни дни, и приключва с подписване на двустранен приемателно-предавателен протокол за приемане на изпълнението на договора. В техническото си предложение участникът следва да предложи срок за изпълнение на подготвителните дейности на терен, който не може да бъде повече от 20 календарни дни от подписване на договора до подписване на приемателно-предавателен протокол за изпълнението им. Забележка: Поръчката се обявява във връзка с изпълнение на проект BG161PO001/1.4-09/2012/024 „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово”, изпълняван от Община Габрово и финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013. Доставката и монтажът на сухия фонтан, предмет на настоящата обществена поръчка, се явява нов вид дейност, която не е включена в бюджета на проекта, и съответно следва да бъде финансиран от бюджета на Община Габрово. За тази цел, Община Габрово следва да сключи анекс към договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012/024 за увеличаване собствения си допълнителен финансов принос при изпълнение на проекта със стойността на фонтана. Предложението на Община Габрово за сключване на такъв анекс е вече представено пред Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” и подлежи на разглеждане и евентуално одобрение. Поради това, договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка ще бъде сключен само при условие, че Община Габрово сключи анекс към договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012/024 с Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка (К) на офертата на участника се изчислява по формулата: К = А + Б + C, където: Показатели за оценка: 1. А – Предложена цена – тежест 50%, максимален брой точки – 50. Забележка: Предложена цена не може да надвишава 66 000 лв. (шестдесет и шест хиляди лева) без ДДС, включваща всички разходи по доставката и монтажа на фонтана. 2. Б – Срок за изпълнение на договора, максимален брой точки – 30. Забележка: Срокът за изпълнение на договора не може да бъде по-дълъг от 30 календарни дни. 3. С – Гаранциионен срок, максимален брой точки – 20. Забележка: Предложеният гаранционен срок не може да бъде по-кратък от 1 календарна година.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/11/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/11/2014