Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Професионална гимназия по икономика "Д-р Иван Богоров" - Варна, ж.к. Младост 2, ул. Иван Церов, За: Корнелия Иванова - помощник директор АСД, България 9027, Варна, Тел.: 052 747830, E-mail: pgi_bogorov@abv.bg

Място/места за контакт: Професионална гимназия по икономика "Д-р Иван Богоров" - Варна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://pgi-varna.com.

Адрес на профила на купувача: http://pgi-varna.com/?page_id=1272.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на 50 броя настолни компютри за нуждите на ПГИ "Д-р Иван Богоров" - Варна.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30230000

Описание:

Компютърно оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

50 броя настолни компютри

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

33333 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ПГИ "Д-р Иван Богоров" - Варна

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнение на поръчката са публикувани в подробните указания за участниците и изисквания на възложителя за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет Доставка на компютърно оборудване за нуждите на ПГИ „Д-р Иван Богоров” - Варна за реализация на проект, финансиран по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище” намираща се на профила на купувача http://pgi-varna.com/?page_id=1272

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Предложена цена - 30% 2. Технически характеристики - 30% 3. Условия на гаранционен сервиз – 25% 4. Срок за доставка и монтаж – 15% Подробна методика за оценка на офертите е публикувана на профила на купувача http://pgi-varna.com/?page_id=1272

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/11/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата документация е публикувана в сайта на ПГИ "Д-р Иван Богоров"-Варна на профила на купувача http://pgi-varna.com/?page_id=1272 Офертите ще се разглиждат на 25.11.2014 г. в 13:00 часа. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители и представители на средствата за масово усведомяване.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/11/2014