Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Район Красна поляна"-СО, ул. "Освобождение" №25, За: Любомир Борисов, Р. България 1330, София, Тел.: 02 9217218, E-mail: lhbor@abv.bg, Факс: 02 8284883

Място/места за контакт: Гр. София, район "Красна поляна", ул. "Освобождение" №25

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.krasnapoliana.com.

Адрес на профила на купувача: http://krasnapoliana.com/procurements.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

В дейностите са включени резитба на храсти, резитба и оформяне короните на дървета, отсичане на дървета с различен диаметър, поддържане на чистота в паркове и градини и др. на територията на район "Красна поляна", за срок от една година.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

77310000

Описание:

Услуги по създаване и поддържане на зелени площи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видовете дейности и обем са посочени в документацията за участие, като общата им стойност е в размер до 11500 лева с вкл. ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

11500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В междублоковите пространства на територията на район "Красна поляна"-СО.

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всяка оферта трябва да съдържа:1. Оферта (Приложение № 1);2 Техническо предложение за организацията и начина на работа. (Приложение №2); 3. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.Споразумение за създаване на обединение при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 4. Техническа спецификация и количествена сметка (Приложение №3); 5. Кратка анотация (кратко представяне на досегашната дейност на участниците по предмета на поръчката); 6. Административни сведения (Приложение №4); 7. Списък (Приложение № 5) на основните договори за сходен вид дейности, изпълнени през последните три години (2011г., 2012г. и 2013г.) с посочване на дати на сключване и изпълнение, контрагент/и, предмет, стойност и придружени с препоръки/референции за добро изпълнение; 8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП – (Приложение № 6); 9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП – (Приложение № 7); 10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.4. Поръчката следва да бъде изпълнена съгласно Техническа спецификация (Приложение № 3) от документацията за участие. Всички дейности, определени в Техническата спецификация, както и тези извън нея, следва да се изпълняват качествено и при спазване на всички строително технически и за безопасност на труда норми. Минимални изисквания към участника: Участникът следва да представи списък на основните договори за сходен вид дейност, изпълнени през последните три години (2011г., 2012г. и 2013г.) с посочване на дати на сключване и изпълнение, контрагент/и, предмет, стойност и придружени с минимум три броя препоръки/референции за добро изпълнение. Участникът, при ценообразуването, следва да декларира спазване на изискването за минимална цена на труда; Участникът е длъжен сам и за своя сметка за срока на договора да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба №2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на дейността.Участникът следва да отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки. Предложения, които не отговарят на минималните изисквания ще бъдат оставени без разглеждане. Срокът на валидност на офертата е 90 календарни дни, считано от датата, определена за краен срок за получаване на оферти (чл. 58, ал.2 от ЗОП). Подробно изискванията за изпълнение на поръчката са посочени в документацията за участие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/11/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/11/2014