BG-Ловеч

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Център за спешна медицинска помощ -Ловеч, ул. Д-р Съйко Съев № 27, За: Мая Трифонова - главен счетоводител, Република България 5500, Ловеч, Тел.: 068 603517, E-mail: csmplovech@abv.bg, Факс: 068 603518

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.csmp.eu.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка,монтаж и гаранционно обслужване и поддържане на медицинско оборудване - многофункционален апарат за ЕКГ , дефибрилация и монитиране на спешни пациенти с възможности за пренос на данни в реално време, ведно с медицинска софтуер за телемедицина , за нуждите на ЦСМП -Ловеч.Предмета на поръчката подбробно е описан в документацията публикувана в профила на купувача.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1 брой многофункционален апарат за ЕКГ ,дефибрилация и монитиране на спешни пациенти с възможности за пренос на данни в реално време,ведно с всички принадлежности и консумативи , както и медицински софтуер за телемедицина.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

42000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Ловеч , ЦСМП -Ловеч , ул.Д-р Съйко Съев № 27

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Право на участие в процедурата има всяко физически или юридическо лице.Участниците в процедурата да осигурят сервизна база на територията на Република България, да разполагат с необходимия брой персонал(като брой и квалификация), в т.ч. най малко двама специалисти ,квалифицирани за извършване на монтаж,инсталация , тестове ,сервиз и поддръжка на оборудването и преминал курс на обучение за сервиз и поддръжка на предлаганата медицинска апаратура при производителя или оторизирано от него лице . Всички изискуеми документи , сертификати както са участниците така и за многофункционалния апарат са подборно описани в документацията и техническите изисквания ,които ще се публикуват в интернет адреса на ЦСМП -Ловеч - профил на купувача

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Методика за оценка на офертата в съответствие с чл. 28а от ЗОП: Показатели за оценка и тяхната относителна тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертите: Критерии: К1: Цена /в български лева, с включен ДДС/. Тя е или цяло или дробно число. Ако е дробно число, се закръгля до втори знак след десетичната запетая /до стотнки/. Посочва се обща цена за изпълнение на поръчката, която да включва всички изброени дейности от предмета на поръчката. Цената е фиксирана, крайна, включва всички дейности и всички разходи /преки и непреки, в т.ч. за мита, такси, данъци, ДДС, застраховки, транспорт, труд, опаковки, замяна на некачествена стока/, за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на възложителя и документацията на поръчката, в пълния й обем, в срок, с необходимото качество, както и печалбата на изпълнителя. Цената е крайната и максималната цена /обща стойност/, която възложителят ще заплати за изпълнение на поръчката, при условие, че изпълнението бъде прието от възложителя изцяло и без забележки. Участниците получават от 1 до 100 точки, като предложенията се оценяват по следната формула: К1 = Ц минимум х 100, Ц участник където „Ц минимум” е най-ниската предложена цена /в лева, с ДДС/, а „Ц участник” е предложената от съответния участник цена /в лева, с ДДС/. Тежест – Т1 = 0,70 К2: Срок за гаранционно обслужване и поддържане на медицинското оборудване /в т.ч. батерии/, считано от датата на приемането на оборудването от възложителя /от датата на приемателно-предавателния протокол за предаване на възложителя за експлоатация/. Предложеният от участника гаранционен срок не може да бъде по-кратък от 36 /тридесет и шест/ месеца. Участниците получават от 1 до 100 точки, като предложенията се оценяват по следната формула: К2 = С участник х 100, С максимум където „С участник” е предложеният от съответния участник срок за гаранционно обслужване и поддържане /в месеци, но не по-кратък от 36 месеца/, а „С максимум” е най-дългият предложен срок за гаранционно обслужване и поддържане. Тежест – Т2 = 0,30 Предложенията по К2 /за срок/ трябва да бъдат в месеци /цели числа/. Комплексната оценка на всяко предложение и класирането на участниците в конкурсната процедура се извършва по следната формула: К = К1хТ1 + К2хТ2 На първо място да се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/11/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Приложенията към публичната покана ще бъдат публикувани на горепосочения интернет адрес на възложителя.Оферти се получават всеки работен ден за времето от 08.30 до 16.00 ч.на горепосочения адрес на възложителя до срока посочен в поканата.Отварянето на офертите ще се извърши на 28.11.2014 г. в 10.00 в заседателната зала , в счетоводството на ЦСМП -Ловеч от косимия назначена в деня за отваряне на офертите .

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/11/2014