BG-Своге

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СЗДП-Враца ТП Държавно Горско Стопанство-Своге, ул."Звънче" №2, За: Боряна Лозанова, РБългария 2260, Своге, Тел.: 0726 98701, E-mail: dgs_svoge@abv.bg, Факс: 0726 98712

Място/места за контакт: гр.Своге, ул."Звънче" №2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на адвокат или адвокатско дружество за предоставяне на адвокатски услуги, изразяващи се в процесуално представителство, правни консултации и участия в комисии по Закона за обществените поръчки и Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79110000

Описание:

Юридически консултации и представителство


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

6000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Своге, ул."Звънче" №2

NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В провежданата процедура с предмет "Предоставяне на адвокатски услуги" могат да участват всички кандидати, които отговарят на изискванията на закона и на предварително одобрените условия. Предоставянето на адвокатски услуги е за срок от 1 година от подписване на договора. Прогнозната стойност от 6000 лева включва заплащане на хонорари за участие в комисии, процесуално представителство и консултации. След достигане на прогнозната стойност или изтичане срока на договора същия се прекратява. Кандидатът за изпълнител на поръчката трябва да има минимум 5 години адвокатски стаж,да има опит в областта на обществените поръчки и в областта на процедурите по дърводобив и продажба на дървесина, както и в областта на административно наказателното производство по ЗГ. При подписване на договора се представят от спечелилия участник: декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП и свидетелство за съдимост, както и копие от адвокатска карта на заместващия адвокат.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерии К1 е точки получени за цена на участие в комисия, като за ценово предложение съгласно минималната стойност, определена от Възложителя, се получават 50т. Критерии К2 е представяне на положителна референция от ДГС, като за един брой референции се получават 10т., а за 2 и повече точките са 20. Критерии К3 е притежаваният адвокатски стаж. За притежаван минимално изискуем, кандидата получава 20 т., а за повече от 5 години-30т. Окончателната оценка е сбора от трите показателя /К=К1+К2+К3/

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/11/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Дата, час и място на отваряне на офертите: 28.11.2014г. от 10.00ч. в Административната сграда на ТП ДГС Своге, гр.Своге, ул."Звънче" №2 Цялата документация, свързана с поръчката може да бъде намерена на интернет адрес: htt / szdp.bg/ Телефон за допълнителна информация относно поръчката 0726 98701-счетоводство

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/11/2014