Версия за печат

BG-Ловеч

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Център за спешна медицинска помощ - Ловеч, ул.Д-р Съйко Съев № 27, За: Мая Илиева Трифонова, Република България 5500, Ловеч, Тел.: 068 603517, E-mail: csmplovech@abv.bg, Факс: 068 603518

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.csmp.eu.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на един брой нов санитарен автомобил за нуждите на ЦСМП -Ловеч

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34114121

Описание:

Линейки


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1 брой нов санитарен автомобил (линейка ) ,окомплектован със съответното оборудване , съгласно техническата спецификация - приложение към съответната публична покана

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЦСМП -Ловеч

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставка на един брой нов санитарен автомобил със съответното оборудване и документация , които до отговарят на всички изисквания ,посочени в техническата спецификация.Предлагания автомобил да е серийно производство ,произведен 2014 г.,да има европейско типово одобрение,да отговаря за изискванията на Закона за движението по пътищата и Правилника за неговото приложение и да отговаря на изискванията на действащия в момента стандарт EN 1789 :2007 +A1:2010 или еквивалент.Санитарният автомобил трябва да бъде доставен с необходимата документация за него , вкл.и необходимите документи за регистрация, съгласно" Наредба I-45 на МВР от 24.03.200 г. за регистриране,отчет ,пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства " .Срок на доставка не по дълъг от шест месеца ,считано от датата на възлагане на поръчката . Гаранционен срок следва да има минимум : за санитарния автомобил не по-малко от 36 месеца след доставката без ограничение на пробега ,за всички допълнително монтирани елементи и оборудване - не по-малко от 36 месеца след доставката.Изискване за сервизна база - участника да разполага със сервизна мрежа(собствени или упълномощени сервизи ) на теритоията на Република България осигуряващи гаранционна поддръжка и сервизно обслужаване на предлагания санитарен автомобил ,на разстояние не повече от 100 км от ЦСМП -Ловеч .В процедурата могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица,вкл. техни обединения, които отговарят на изискванията регламентирани от ЗОП и обявените от Възложителя изисквания в документацията.Участниците да представят декларации и други документи по образците в документацията на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

За отделна оферта ,отговаряща на изискванията на ЗОП и на условията на настоящата документация ,комисията изготвя комплексна оценка на база средните показатели : К1 - предлагана цена за доставка на един брой автомобил ( с вкл.ДДС ) - с максимален брой точки - 70 т. ; К2 - предлаган срок на оставка - с максимален брой точки - 10 т.; К3 - предлаган гаранционен срок - с максимален брой точки - 20 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/11/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всеки участник може да подаде само една оферта .Не се допуска представяне на варианти в офертата.Всеки участник в процедурата е дръжен да заяви в офертата си дели при изпълнението на поръчката ще ползва подизпълнители или не . Документацията за участие се предоставя на всяко лице което поиска това ,като му се изпраща за негова сметка .Допълнителна информация и документи ( решение за откриване на процедурата , публичната покана , документацията за участие - указания към участниците , проект на договор и други образци )на интернет страница на възложителя : www.csmp.eu .

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/11/2014