BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Габрово, пл. Възраждане № 3, За: Николай Димитров, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818382, E-mail: n.dimitrov@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/94-.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Поръчката включва доставка и монтаж на коледно – новогодишна украса, подробно описана в Техническата спецификация /Приложение 1/. Новата коледно – новогодишна украса за гр. Габрово, е с цел подобряване на естетическото оформление по ул. „Софроний Врачански“, новоизграденото кръгово кръстовище при Консултативна поликлиника и източната фасадата на административната сграда на Община Габрово. Стойността на поръчката е до 17 500 лв. (седемнадесет хиляди и петстотин лева) без ДДС или 21 000 лв. (двадесет и една хиляди лева) с вкл. ДДС. Плащането ще се извърши от бюджета на ОБЩИНА ГАБРОВО - КУЛТУРА – второстепенен разпоредител с бюджет.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31000000, 31522000

Описание:

Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление
Декоративни лампи за коледни елхи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Стойността на поръчката е до 17 500 лв. (седемнадесет хиляди и петстотин лева) без ДДС или 21 000 лв. (двадесет и една хиляди лева) с вкл. ДДС. Плащането ще се извърши от бюджета на ОБЩИНА ГАБРОВО - КУЛТУРА – второстепенен разпоредител с бюджет.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

17500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Габрово

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ Представената оферта трябва да съдържа: 1. Представяне на участника (по Образец № 1), съдържащ данни за лицето, което прави предложението - посочва се единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че участникът е обединение информацията се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 2. Техническа оферта - Образец № 2; 3. Ценова оферта - Образец № 3; 4. Декларация за приемане условията на проекта на договор – Образец № 5;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/11/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ. Всички копия на документи се представят заверени “Вярно с оригинала”, с подпис и печат. Офертата се изготвя на български език, съгласно приложения образец и се подписва от лицето, представляващо участника, или изрично упълномощен за участие в процедурата представител. Всеки участник може да представи само една оферта. Варианти не се допускат. Оферираната цена следва да бъде в български лева. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ И ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТАТА. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с надпис: ОФЕРТА за „Доставка на коледно – новогодишна украса за гр. Габрово през 2014г.“ ................................................................................................................................................. /име на Участника/ ....................................................................................................................................................... /адрес за кореспонденция/ ....................................................................................................................................................... /лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/ , в деловодството на Община Габрово. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ Срокът на валидност на офертата се определя от участника, но НЕ по-кратък от 60 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА НЕ по-дълъг от 10 кал. дни след сключване на договора за изпълнение на поръчката,но не по – късно от 12.12.2014 г. Място на доставка гр. Габрово, пл. ”Възраждане” №3. Офертите ще се отварят в 09.00 часа на 21.11.2014 г. в Зала III, ет. 3 /сградата на Община Габрово – пл. Възраждане №3/. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата. Всички документи могат да бъдат намерени на интернет страницата на Община Габрово, в раздел "Обществени поръчки". Образци, приложени към настоящата покана: Образец 1 – Представяне на участника; Образец 2 – Техническа оферта; Образец 3 – Ценова оферта; Образец 4 – Проект на Договор; Образец 5 – Декларация за приемане условията на проекта на договор; Образец 6 - Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – за сведение. Приложение №1 – Техническа спецификация

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/11/2014