Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: инж. Иван Манчев, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611376, E-mail: imanchev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2014-015.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Проектиране на обекти: „Реконструкция на отоплителна инсталация – І ОУ „Х. М. Пашов”; „Реконструкция на отоплителна инсталация – ІІ ОУ „Христо Ботев”; „Реконструкция на отоплителна инсталация – Спортно училище „Д. Рохов” и „Реконструкция на отоплителна инсталация – Дом за стари хора” Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект за изпълнение на енергоспестявящи мерки по част ОВК за обектите: І -во СОУ "Хаджи Мина Пашов", ІІ-ро СОУ "Христо Ботев", Спортно училище "Д. Рохов" и Дом за стари хора, публична общинска собственост на територията на град Сливен. В проекта следва да бъдат разработени всички енергоспестяващи мерки, предвидени в изготвеното обследване за енергийна ефективност. С проектното решение трябва да се осигури по-висока ефективност на сградните отоплителни инсталации чрез използване на съвременни котли и горелки, екологични горива с по-ниска стойност, автоматично енергоефективно управление на системите. Проектът трябва да гарантира икономически ефект в посока снижаване на експлоатационните разходи за енергия. Съотношението между инвестиционните разходи и очакваните резултати трябва да гарантира срок на изплащане на инвестицията около 5 години. Подробна информация за обществената поръчка се съдържа в Техническата спецификация – Приложение № 1.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Едно инвестиционно проектиране във фаза работен проект. Инвестиционният проект следва да бъде предаден във фаза работен проект в следните проектни части: 1.Част Архитектурна – заснемане на етажни разпределения; 2.Част Конструктивна и Конструктивно становище; 3.Част ОВК (Отопление, вентилация и климатизация); 4.Част Електро и КИПиА; 5.Част ВиК; 6.Част Енергийна ефективност; 7.Част ПАБ (Пожарна и Аварийна Безопасност; 8.Част ПБЗ (План за Безопасност и Здраве); 9.Част Газификация 10.Част ОВ- аварийна вентилация 11.Част Електро – осветление и газсигнализация 12.Част Геодезия – заснемане на трасета Проектът трябва да отговаря на нормативната уредба за управление на отпадъците. Към всяка част Изпълнителят трябва да изготви необходимите инструкции за изпълнение на монтажните работи, за функционалните проби и за безопасната експлоатация на системите. Заложените агрегати и материали в количествените сметки, да се посочат само с номинални параметри, без конкретизиране на марки и производители. Към всеки екземпляр на съответните части на проекта Изпълнителят следва да приложи подробна количествена сметка за всички проектни строително-монтажни работи и да представи отделно по един екземпляр количествено-стойностна сметка по уедрени показатели за всяка част от инвестиционния проект. Изискване за представяне на крайния продукт: 1. Крайният продукт трябва да е със софтуерна съвместимост с Microsoft Office 2007 или еквивалентно и с AutoDesk AutoCAD 10 или еквивалентно. 2.Крайноят продукт трябва да е представен на български език: на хартиен носител – в папки, комплектовани в 3 оригинални екземпляра електронна версия на СD – 1 брой диск.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

63000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен, гр. Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си участника представя следните документи:1.Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1;2.В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ - споразумение или договор.Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:2.1.Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора за обществената поръчка; 2.2.Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена; Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, участникът ще бъде отстранен от участие по настоящата обществена поръчка. В учредителният договор е задължително наличието на клауза, уреждаща отношенията между съдружниците при съдебно отстраняване или друга форма за прекратяване на участието, което да гарантира изпълнението на договора за обществената поръчка и отчитането на извършената дейност по приключване на обществената поръчка.Когато в споразумението или договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.3.Техническо предложение - Образец № 2;4.Ценово предложение - Образец № 3;5.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 4, от лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:6.1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга – Образец № 5.Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.Минимални изисквания: Всеки участник трябва да притежава признат опит в проектирането и да е изпълнил поне 1 (една) еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката.Забележка: Еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката е услуга за по част ОВК на сгради, за изпълнение на енергоспестявящи мерки.7. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители и писмено съгласие от подизпълнителите – свободни форми.Забележка: Когато Участникът няма да използва подизпълнител/и представя документ – свободна форма удостоверяващ обстоятелството.8.Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 6; 9.Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции.10.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника.Забележки:Към документацията е приложен Проект на договор-Образец № 7, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата. Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите и относителната им тежест при определяне на комплексната оценка са следните: 1.Предложена цена К1 – тежест 30 точки; 2.Срок за изпълнение, в работни дни, след получаване на възлагателно писмо от Възложителя и предаване на необходимата документация К2 – тежест 40 точки; 3.Срок за отстраняване на неточности/пропуски/грешки на крайния продукт, в работни дни след получаване на писмени предписания К3 – тежест 30 точки. Комплексната оценка (КО) на офертите се получава като сбор от оценките по отделните показатели, по следната формула: К = К1+ К2 + К3 Максималният брой точки, който може да получи един участник е 100. Показател К1 – „Предложена цена” - тежест 30 точки (максималният брой точки по този показател е 30 точки), определен по следната формула: ПЦ (минимум лева) К1 = ------------------- * 30 ПЦ (участник) където „ПЦ (минимум лева)” е най-ниската предложена обща стойност за изпълнение на поръчката, а „ПЦ (участник)” е предложената обща стойност от оценявания участник по този показател. Участникът с най-ниска предложена обща стойност получава най-висок брой точки, а за всеки следващ участник броя точки се намалява съобразно стойностите, определени по цитираната формула. Показател К2 – Срок за изпълнение, след получаване на възлагателно писмо от Възложителя и предаване на необходимата документация (по предложение на участника в работни дни) - тежест 40 точки (максималният брой точки по този показател е 40 точки), определен по следната формула: Срок(мин.брой работни дни) К2 = --------------------------------- * 40 Срок(участник) където: „Срок (мин.брой работни дни)” е най-краткият предложен срок в работни дни за изпълнение на обществената поръчка, след получаване на възлагателно писмо от Възложителя и предаване на необходимата документация, а „Срок (участник)” е предложеният срок в работни дни за изпълнение на обществената поръчка, след получаване на възлагателно писмо от Възложителя и предаване на необходимата документация, от оценявания участник. Участникът, предложил минимален срок за изпълнение на поръчката, след получаване на възлагателно писмо от Възложителя и предаване на необходимата документация в работни дни, получава максимален брой точки, а за всеки следващ участник броят точки се определя съобразно съотношението между стойностите, определени по цитираната формула. Показател К3 – Срок за отстраняване на неточности/пропуски/грешки на крайния продукт, след получаване на писмени предписания (по предложение на участника в работни дни) - тежест 30 точки (максималният брой точки по този показател е 30 точки), определен по следната формула: Срокк(мин.брой работни дни) К3 = --------------------------------- * 30 Срок(участник) където: „Срок (мин.брой работни дни)” е най-краткият предложен срок в работни дни за отстраняване на неточности/пропуски/грешки на крайния продукт, след получаване на писмени предписания, а „Срок (участник)” е предложеният срок в работни дни за отстраняване на неточности/пропуски/грешки на крайния продукт, след получаване на писмени предписания, от оценявания участник. Участникът, предложил минимален срок за отстраняване на неточности/пропуски/грешки на крайния продукт, след получаване на писмени предписания в работни дни, получава максимален брой точки, а за всеки следващ участник броят точки се определя съобразно съотношението между стойностите, определени по цитираната формула. Крайното класиране на участниците се извършва след получаване на комплексната оценка (КО), за всяко подадено предложение.За нуждите на тази методика всички дробни числа, които могат да се получат при прилагане на съответната формула, се закръгляват към втория знак след десетичната запетая.Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока комплексна оценка (КО) на офертата.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/11/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката": Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3.5, т. 3. Съдържание на офертата от документацията за участие.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3. Съдържание на офертата, от документацията, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1 и т. 2, от ЗОП. Съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. Съгласно чл. 51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. Скокът на валидност е 60 (шестдесет) дни от крайния срок за получаване на офертите. Източник на финансиране: Обществената поръчка ще се финансира със собствени средства от общинския бюджет. Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги - деловодство, Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана. Дата, час и място на отваряне на офертите: 20.11.2014 г., 16:50 часа, в стая № 19, в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача - http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2014-015

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/11/2014