Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Военно-географска служба- МО, бул. "Тотлебен" 34, За: Димитър Георгиев Димитров, България 1606, София, Тел.: 02 9224177, E-mail: mgs@armf.bg, Факс: 02 9224181

Място/места за контакт: Военно-географска служба- МО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: mgs.armf.bg.

Адрес на профила на купувача: mgs.armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Абонаметно поддържане на полиграфическа/книговезка/техника, абонаментно поддържане на система за предпечатна подготовка СТП и абонаментно поддържане на експонатор във Военнен географски център- гр. Троян.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50800000

Описание:

Различни услуги по ремонт и поддържане


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

обособена позиция 1 - абонаментно поддържане на полиграфическа техника. За обслужването се включва сл. техника: - едностранен нож "Perfekta 132" - 1 бр.; едностранен нож"Perfekta" - 1 бр.; тристранен книговезки нож - 1 бр.; едностранен нож "Senator" - 1 бр.; телови шивачки - 3 бр.; концеви шивачки - 2 бр.; машина за безшевно скрепване - 1 бр.; поточна линия за брошури - 1 бр.; сгъвачна машина "Мултиефект" - 1 бр.; сгъвачна машина "Полиграф" - 1 бр.; печатна машина "Rapida 105" 1 бр.; печатна машина "Planeta P-14" - 1 бр.; печатна машина "Planeta P-24" - 1 бр.; печатна машина "Poland-Rekord" - 1 бр.; пробопечатна машина "Бърно" - 1 бр.; копирами - 1 бр.; проявителна машина за печатни форми - 1 бр.; фотоапарат "Klimsch"-1 бр.; корнирни машини - 3 бр.; пакетираща машина "Dibipack 85130" 1 бр.; ламинатор RS Roual Sovereign" - 1 бр.; машина за топъл печат Baier GMBH+CO -1бр.; номератор Numnak S NAGEL -1бр. обособена позиция 2- Абонаментно поддържане на система за предпечатна подготовка СТР. За обслужването се включва следната техника: експонатор за пластини Lotem 800II Square Spot с автоматично подаване и изваждане на пластини - 1бр.; проявителна машина Kodak Mercury V6 1250-1бр.; цветопробна система Kodak Matchprint 3.3 - 1 бр.; компютърна система Dell Optiplex 745 - 1 бр.; принтер за етикети DymoLabel Writer 400-1бр.; широкоформатен принтер Epson StylusPro 9800-1 бр.; система за работен поток Kodak Prinergy Evo 4.0 - 1бр.; Kodak Premium Workflow Server -Dell PowerEdge 2900 - 1бр.; непрекъсваемо токозахранващо устройство UPS APC 1500-1 бр.; обособена позиция 3- Абонаментно поддържане на експонатор. За обслужване се включва следната техника: експонатор Dolev 800V с RIP Brisgue Ehtreme Pro-1бр.; проявителна машина Hore EG 900-1 бр.; принтер за пробни отпечатъци Iris43 wide -1бр.; компютърна система HP Compag Evo D 310P4 1.8G -1бр.; денситометър за контрол на филма Techkon -1бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

69000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Троян, Военен географски център, ул."Христо Цонковски"1

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Основните изисквания за извършване на услугата да бъдат съгласно Техническите спецификации, както следва: - за Абонаментно поддържане на полиграфическа техника - ТС А76.1320.12; - за Абонаментно поддържане на система за предпечатна подготовка СТП - ПОП 19/2014г.; - за поддръжка на експонатор - ТС Г73.1319.12. 2. Кандидатите могат да участват за всяка позиция поотделно.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/11/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Място за получаване на офертите: Военно-географска служба, бул. "Тотлебен" 34, гр. София. 2. Участниците представят своята оферта в запечатан непрозрачен плик, върху който пише ОФЕРТА, като се посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт, ел. адрес, наименование на обекта на поръчката и обособените позиции, за които участват. 3. Изисквания към съдържанието на офертите / офертите трябва да съдържат най-малко; 3.1 Административни данни за участника; 3.2 Копие от документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато участникът е физическо лице-копие от документа за самоличност; 3.3 Декларация за липса на обсоятелствата по чл. 47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП (по образец, представен на профила на купувача); 3.4 Декларация за липса на обсоятелствата по чл. 55 ОТ ЗОП /за липса на свързаност с друг участник или кандидат (по образец, представен на профила на купувача); 3.5 Техническо предложение ( по образец, представен на профила на купувача), като за всяка обособена позиция трябва да е в отделен запечатан, непрозрачен плик в плика с офертата; 3.6 Ценово предложение; 3.7 Срок на валидност на офертата - не по-малък от 60 дни; 4. Участникът, определен за изпълнител, при подписване на договора следва да представи документи, удостоверяващи отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 от ЗОП (свидетелство за съдимост); удостоверение, че не е в производство по ликвидация; удостоверение за липса на задължения по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата и община, установени с влязъл в сила акт на комп. орган. 5. Плащането се извършва периодично - на 4 ( четири) равни месечни вноски, в 30 (тридесет) дневен срок (календарни дни), след издаване на фактура; 5.1 Възложителят заплаща вложените при ремонта или профилактиката резервни части, след подписване на приемо-предавателен протокол и вписване на извършените дейности в експлоатационната документация на изделието. 6. Ценовата оферта за всяка обособена позиция трябва да е в отделен запечатан, непрозрачен плик в плика с офертата. Цените се формират с и без ДДС и всички др. разходи по услугата 7. Отваряне на офертите - на 21.11.2014г., 10.00ч. в сградата на хотел "Шипка", бул. "Тотлебен" 34А.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/11/2014