Версия за печат

BG-Асеновград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЦДГ "Надежда" - Асеновград с филиал с.Козаново, ул. "Спортист" №52, За: Галина Кънчева Динкова, Р България 4230, Асеновград, Тел.: 0031 62228, E-mail: cdg_nadejda@abv.bg

Място/места за контакт: Асеновград, ул. "Спортист" №52

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.cdgnadejda.asenovgrad-bg.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.cdgnadejda.asenovgrad-bg.com/op.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ " Надежда" по особени позиции Позиция І - "Плодове и зеленчуци" /Приложене №1/ Позиция ІІ - "Хляб и хлебни изделия" /Приложение №2/ Позиция ІІІ - "Мляко и млечни продукти" /Приложение №3/ Позиция ІV - "Месо и месни продукти" /Приложение №4/ Позиция V - "Плодови и зеленчукови консерви, замразени и пакетирани храни, подправки и яйца" /Приложение №5/

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общото количество на доставените хранителни продукти не може да бъде предварително определено.В процес на изпълнение на договора,изпълнителят ще доставя хранителни продукти съглано посочени хранителни продукти в заявка от страна на възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

45000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЦДГ "Надежда" гр. Асеновград с филиал в с.Козаново

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителят при осъществяване предмета на поръчката следва да спазва Българските държавни стандарти /БДС/, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, признати национални технически спецификации /национални стандарти/, български техническиодобрени такива или еквивалентни,съгласно нормативен акт във връзка с изискването за качеството на доставяните хранителни продукти. Хранителните продукти, които ще се достовят при изпълнение на поръчката да бъдат с маркировка за годност и дата на производство, етикирани и опаковани по надлежния ред и да се придружават със сертификат за съответствие /годност/. По време на изпълнение на доставката Изпълнителят е длъжен да спазва всички нормативни актове, касаещи разносната търговия с хранителни продукти франко обекта на Възложителя, да извършва добросъвестно и качествено възложените му доставки, да опазва околната среда,като не допуска чупене, хвърляне и замърсяване. Качеството на хранителните продукти трябва да отговаря на Закона за храните, БДС, БАБХ ,Наредба №6 на МЗ/2011 и Наредба №9 на МЗХ/2011 и те да бъдат придружени от необходимите сертификати за качество, произход и годност. Изпълнителят се задължава да доставя хранителни продукти франко складовете на ЦДГ „Надежда”в гр. Асеновград и с.Козаново в срок до три дни след заявка от купувача. Цените на стоките следва да бъдат в лева с ДДС и плащането ще се извършва по банков път, съгласно изготвена фактура за доставка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Най-ниска предложена цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/11/2014 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Информация и пакет от документи с Приложения от №1 до №5 по позициите може да се получи и на адреса на Възложителя, посочен в поканата. Всяка оферта трябва да съдържа: 1. Копие от документ за съдебна регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл.23 от Закона за Търговския регистър /ЗТР/. 2.Декларация за :липса на обстоятелства по чл.47 ал.1,ал.2. и ал.5 от ЗОП. 3. Декларация за подизпълнител и съгласие за подизпълнител 4. Документи за регистрация съгласно чл. 12 и чл.12а от Закона за храните и Наредба №5/2006г. за хигиената на храните -заверени копия. 5. Доказателства /копие от удостоверение или списък на автомобилите/ за наличието на собствени или наети транспортни средства, отговарящи на санитарно - хигиенните изисквания за транспорт на хранителни продукти - съгласно Наредба №5/2006г. - удостоверяват се необходимите документи, заверени от участника. 6.Декларация, че всеки продукт ще се доставя опакован,етикиран в срок на годност и с документ за произход,съгласно Закона за храните, срок на валидност на офертата и срок на доставка на хранителните продукти, за спазване на действащите в страната стандарти, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда,по опазване на околната среда, пожарната безопасност и безопасност на движението-образец на възложителя. 7. Предложение за изпълнение на поръчката - по образец на възложителя 8. Ценово предложение с приложения по обособени позиции 1,2,3,4,5, за които кандидатства, приложени в настоящата документация, подписани и подпечатани от участника със срок за изпълнение на поръчката след заявка - до 3 дни и срок на валидност на офертата - 90 /деветдесет/ календарни дни от датата на подаването им. 9. Проект на договора с нанесени административни данни,без попълнени отворени клаузи,подписан и подпечатан от участника, че е запознат с проекта на договора. 10. Бюлетин от „САПИ” или „Родопи-95” за предходната седмица на подаване на офертата. Всеки участник може да даде ценово предложение, както за всички позиции, така и за всяка една по отделно, но може да участва само с една оферта. Офертите се отварят, оценяват и класират на 19.11.2014г. от 16:00 часа в дирекцията на ЦДГ "Надежда".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/11/2014