Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ"Д-р Иван Селимински"АД гр. Сливен, гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1, За: Радост Симеонова - Организатор "Маркетинг", Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 6117710, E-mail: mbal.sl@iradeum.com, Факс: 044 624326

Място/места за контакт: 044 611778

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mbal.sliven.info.

Адрес на профила на купувача: www.mbal.sliven.info.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Доставка на медицински консумативи /полиетиленови и латексови нестерилни ръкавици и спринцовки от 2 мл. и 50 мл./ за нуждите на МБАЛ"Д-р Иван Селимински" АД - Сливен”, подробно описани в техническа спецификация /Приложение № 1/, към настоящата публична покана.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33140000

Описание:

Медицински консумативи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозните количества за 18 месеца за цялата обществена поръчка по номенклатурни единици са както следва: № 1. Спринцовка 2мл. – 118 500 бр. № 2. Спринцовка 50 мл. – 40 500 бр. № 3. Полиетиленови нестерилни ръкавици – 150 750 чифта. № 4. Латексови нестерилни ръкавици с пудра – 129 000 чифта. № 5. Латексови нестерилни ръкавици без пудра – 129 000 чифта.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

41320 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

А. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Представяне на участника /Приложение № 2/; 3. Ако участника е чуждестранно лице - документ за регистрация, съобразно националното му законодателство; Участниците представят с офертата си и следните документи: 1. Попълнен образец на техническо предложение /Приложение № 3/; 2. Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл.47 ал. 9 от ЗОП /Приложение 4/; 3. Декларация за ползване или не ползване на подизпълнители, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие /Приложение № 5/; 4. Декларация за съгласие за участие на подизпълнители /Приложение № 6/; 5. Попълнен образец на ценово предложение /Приложение № 7/ Ценовото предложение следва да бъде представено на хартиен носител, с подпис и печат на участника. Ако участникът е физическо лице, ценовото предложение само се подписва от участника. В ценовото предложение следва да бъдат посочени цени за всички номенклатурни единици. Участник, който не предложи цени за всички номенклатурни единици от ценовата оферта не участва в класирането. 6. Сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентно за внос и дистрибуция на медицински изделия, издаден на участника; 7. Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител или ЕС сертификат за съответствие с Директива 98/79/ЕС или еквивалентно, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ; 8. Сертификат за качество - СЕ маркировка, съгласно Директива 93/42 EЕС или еквивалентно; 9. Разрешение или удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадено на участника; 10. Удостоворение, Декларации за съответствие или друг документ, доказващ съответствието на предлаганите латексови нестерилни ръкавици с изискванията на Стандарти ЕN 420; EN 374 ; EN 455 или еквивалентно; 11. Мостри на предлаганите медицински консумативи в оригинална опаковка. Участниците са длъжни, в случай, че бъдат избрани за изпълнители да доставят договорените консумативи напълно идентични с представените образци /мостри/. Б. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1.Предлаганите медицински изделия, трябва да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия; 2.Срокът на годност на медицинските изделия следва да бъде не по-малък от 60 /шестдесет/ на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; 3. Участника да е в състояние да осигури необходимите количества медицински консумативи, предмет на поръчката, за целия срок на договора. В. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1. Срок на изпълнение на поръчката - 18 /осемнадесет/ месеца от подписването на договора при периодично извършващи се заявки, в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е до 24 /двадесет и четири/ часа от получаване на писмена заявка от Възложителя. 2. Начин и условия за плащане: Финансирането ще се извършва със собствени средства. Заплащането на Изпълнителя ще се извършва разсрочено, по банков път но не по-рано от 60 /шестдесет/ дни от датата на издаване на съответната фактура; 3. Офертата се представя в непрозрачен плик, с посочен върху него адрес за кореспонденция и телефон, по възможност факс и електронен адрес и надпис "Оферта по публична покана за “Доставка на медицински консумативи /полиетиленови и латексови нестерилни ръкавици и спринцовки от 2 мл. и 50 мл./ за нуждите на МБАЛ"Д-р Иван Селимински" АД - Сливен”. 4. Офертата се подава в деловодството на лечебното заведение на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1, до 15.30 часа на 21.11.2014 г., всеки работен ден от 08.00 часа до 15.30 часа. 5. При сключване на договор изпълнителя представя изискуемите документи по чл. 101е, ал. 2 от ЗОП. 6. Всички изискуеми документи се представят в оригинал или заверени от участника/подпис, гриф "Вярно с оригинала" и мокър печат на участника/.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

При формиране на комплексната оценка на предложенията вземат участие следните критерии: 1. Предлагана цена – 70 %; 2. Качество на предлаганите консумативи – 30 % Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия, като използва следната методика: Кобщо = К1+К2, където І. К1 – Цена – максимум 70 т. Цмин. К1 = -------х 70 Цх Цмин.- минимално предложена цена Цх.- предлаганата от оферента цена Забележка : Участник, който не предложи цени за всички номенклатурни единици от ценовата оферта не участва в класирането. К2 – Качество – максимум 30 т. К2 = К2.1. + К2.2, където: К2.1 – качество на опаковката на предлагания медицински консуматив – за всички номенклатурни единици – максимум 10 точки, където : К2.1 – написана ли е стерилността на опаковката, срока на годност и серийния/поредния номер - от 1 до 10 точки / наличие само на един показател – 1 точка, два показателя – 5 точки, всички показатели – 10 точки/ К2.2 – качество на предлагания медицински консуматив – максимум 20 точки, както следва : За спринцовките К2.2– предлаганите консумативи да са лесни за съчленяване, употреба и разчленяване –20 точки; - ако консуматива не е лесен за съчленяване, употреба и разчленяване – 10 точки. За всички видове ръкавици К2.2– да прилепват на ръката, да не се изискват усилия за поставянето им и да не се нарушава целостта им – 20 точки / наличие само на един показател – 5 точки, два показателя – 10 точки, всички показатели – 20 точки/.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/11/2014 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.Отварянето на офертите ще се извърши на 24.11.2014 г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1; 2.Образеца на ценовата оферта и всички приложения и образци, включително и проект на договор /Приложение № 8/ са публикувани и достъпни на профила на купувача: www.mbal.sliven.info /раздел "Профил на купувача"/. За допълнителна информация: тел. 044 611 778 - Радост Симеонова - Организатор "Маркетинг

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/11/2014