BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Район "Красна поляна"-СО, ул. "Освобождение" №25, За: Любомир Борисов, Р. България 1330, София, Тел.: 02 9217218, E-mail: lhbor@abv.bg, Факс: 02 8284883

Място/места за контакт: гр. София, район "Красна поляна", ул. "Освобождение" №25

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.krasnapoliana.bg.

Адрес на профила на купувача: http://krasnapoliana.com/procurements.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Дейностите включват поддръжка канализационната мрежа на територията на район "Красна поляна". В дейностите са включени отстраняване аварии и профилактика на канализационната мрежа в кв. "Факултета", която не се обслужва и поддържа от фирма "Софийска вода" ЕАД.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90470000

Описание:

Услуги по почистване на канализационни тръби, колектори или отводнителни канали


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Ориентировъчната обща сума на дейностите за срока на договора е 22 500 лв. лева без ДДС или 27000 с включен ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

27000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на кв. "Факултета" в район "Красна поляна", гр. София.

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всяка оферта трябва да съдържа:1. Оферта (Приложение № 1);2 Техническо предложение за организацията и начина на работа на фирмата, за качествено изпълнение на възлаганите заявки за ремонт. (Приложение №2); 2. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.Споразумение за създаване на обединение при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3. Техническа спецификация и количествена сметка (Приложение №3); 4. Кратка анотация (кратко представяне на досегашната дейност на участниците по предмета на поръчката); 5. Административни сведения (Приложение №4); 6. Списък (Приложение № 5) на основните договори за сходен вид дейности, изпълнени през последните три години (2011г., 2012г. и 2013г.) с посочване на дати на сключване и изпълнение, контрагент/и, предмет, стойност и придружени с препоръки/референции за добро изпълнение; 7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП – (Приложение № 6); 8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП – (Приложение № 7); 9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.4 Поръчката следва да бъде изпълнена съгласно Техническа спецификация (Приложение № 3) от документацията за участие. Всички дейности, определени в Техническата спецификация, както и тези извън нея, следва да се изпълняват качествено и при спазване на всички строително технически и за безопасност на труда норми. При поискване от Възложителя участникът следва да осигури изпълнението на дейностите, предмет на поръчката, както през почивните и празничните дни, така и при извънредни ситуации на смени денонощно. Вложените материали при извършване на предмета на поръчката, включително строителните и монтажни работи, да отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (обн. ДВ. бр. 106 от 2006г.). Минимални изисквания към участника: Участникът следва да представи списък на основните договори за сходен вид дейност, изпълнени през последните три години (2011г., 2012г. и 2013г.) с посочване на дати на сключване и изпълнение, контрагент/и, предмет, стойност и придружени с минимум три броя препоръки/референции за добро изпълнение. Участникът, при ценообразуването, следва да декларира спазване на изискването за минимална цена на труда; Участникът е длъжен сам и за своя сметка за срока на договора да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба №2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на дейността.Участникът следва да отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки. Предложения, които не отговарят на минималните изисквания ще бъдат оставени без разглеждане. Срокът на валидност на офертата е 90 календарни дни, считано от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.(чл. 58, ал.2 от ЗОП).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/11/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Заинтересованите лица могат да се запознаят с документацията за участие на сайта на СО-Район „Красна поляна”, www.krasnapoliana.com, раздел „Профил на купувача”, или да я получат в деловодството ет. 1 на адрес: гр.София, "Освобождение“ № 25, СО - „Район "Красна поляна” всеки работен ден от 08:30ч. до 17:00 часа. Възложителят не поставя изискване за закупуване на документацията за участие. Възложителят ще предостави документацията на всяко лице поискало това, като му я изпрати за негова сметка след получаване на писмено поискване.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/11/2014