Версия за печат

BG-Велико Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Център за спешна медицинска помощ Велико Търново, ул."Ниш" №1, За: Веселин Узунов, РБългария 5000, Велико Търново, Тел.: 062 648843, E-mail: csmpvt@vdsbg.com

Място/места за контакт: гр.Велико Търново, ул."Ниш" №1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://csmp-vt.com.

Адрес на профила на купувача: http://csmp-vt.com/order.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обект на настоящата обществена поръчка е „Доставки на стоки, осъществявани чрез покупка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Предмет на възлагане на настоящата обществена поръчка е: „ДОСТАВКА НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ МЕДИЦИНСКИ АПАРАТИ ЗА ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ, ДЕФИБРИЛАЦИЯ И МОНИТОРИРАНЕ НА СПЕШЕН ПАЦИЕНТ“. Апаратите следва да отговарят на техническата спецификация, неразделна част от документацията за възлагане на поръчката.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33100000

Описание:

Медицинско оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

не по-малко от три медицински апарата

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

42000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Велико Търново

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предлаганата медицинска апаратура трябва да отговаря на европейските и международни стандарти за качество, да бъде фабрично нова, неупотребявана, произведена не по-рано от 2014 г., да не е ползвана като демонстрационна, да не е рециклирана, да бъде доставена в оригинална фабрична опаковка и да фигурира в продуктовата листа на производителя й.Предлаганата апаратура да притежава СЕ-марка/Директива 93/42/ЕЕС с нанесена маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на ЗМИ. Минимални технически изисквания: Да работят с мрежово захранване - 220 волта, 12 волта от куплунг в автомобил и самостоятелно от вградена батерия; Да бъдат (в чанта или куфарче) преносими; Да позволяват синхронизирана кардиоверсия за деца с минимум 5 избираеми мощности (5, 10, 20, 30 и 50 джаула) и възрастни с минимум 4 избираеми мощности (100, 200, 300 и 360 джаула); Да позволяват наблюдение и принтиране на ЕКГ преди и след фибрилацията; ЕКГ модулът да позволява наблюдение на дисплей и принтиране на хартия на 12 стандартни отвеждания (I-во, II-ро, III-то, VR, AVL, AVF, V1-V6); Модулът за дефибрилация да е обезопасен съгл. EN 60601; Модулът за мониториране да позволява наблюдение на дисплей минимум следните параметри: ЕКГ, пулсова честота, пулсоксиметрия - кислородна сатурация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

(П1) – предложена от кандидата цена за един брой мултифункционален медицински апарат за електрокардиография, дефибрилация и мониториране на спешен пациент в лева, без ДДС; (П2) – изпълнение над мин. изисквания съгл. техн. спецификации: (П3) – резервни принадлежности и консумативи за 1 брой доставен апарат; Методиката за оценка - Комплексната оценка (КО) на офертата на кандидата се изчислява по формулата: (КО) =(П1) + (П2) +(П3). Кандидатът, събрал най-много точки на Комплексната оценка (КО), се класира на първо място. Относителна тежест на показателите за оценяване: (П1) = до 50% (0,5) (П2) = до 40 % (0,4) П(2) = П(2.1) - Мониториране на телесна температура – 10% + П(2.2)- Мониториране на артериално налягане– 20% + П(2.3) - Осцилометрия (пулсова крива) – 10%; (П3) = до 10% (0,1)

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/11/2014 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за поръчката е достъпна на посочения интернет адрес, а при поискване може да бъде получена и в ЦСМП Велико Търново. Отварянето на офертите ще се извърши на 24.11.2014г. от10:30 часа в град Велико Търново, ул."Ниш" №1 - сградата на ЦСМП Велико Търново

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/11/2014