Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. "Д-р Г.М. Димитров" № 52 А, За: Димитър Димитров, Р България 1797, София, Тел.: 02 9864588, E-mail: Dimitar.Dimitrov@damtn.government.bg, Факс: 02 9861707

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.damtn.government.bg.

Адрес на профила на купувача: www.damtn.government.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на изпълнител за разработване на тръжни документации” за възлагане на процедура по чл. 16, ал. 8, вр. Глава V от ЗОП с предмет: „Осигуряване на стандартна и съвместима информационно-комуникационна среда за по-добро административното обслужване на гражданите и бизнеса“, възлагане на обществена поръчка по Глава Осма "а", вр. чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Осигуряване на дейностите по информация и публичност“ и изготвяне на проект на договор с предмет „Финансов одит“ на основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП, в изпълнение на проект: “Разработване и внедряване на модули за автоматизиран обмен на данни към информационна система и създаване на електронен регистър на лицата, лицензирани за осъществяване на технически надзор на СПО”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор № 14-32-6/01.09.2014 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79342400, 79131000

Описание:

Тръжни услуги
Услуги по подготовка и изготвяне на документи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изпълнителят трябва да разработи и изготви две пълни тръжни документации за избор на изпълнител за следните обществени поръчки: - „Осигуряване на стандартна и съвместима информационно-комуникационна среда за по-добро административното обслужване на гражданите и бизнеса“; - „Осигуряване на дейностите по информация и публичност“. и да изготви проект на договор с предмет „Финансов одит“.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

6250 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Подробните изискванията за изпълнение на поръчката са дадени в Документацията за участие в избор по реда на Глава ОСМА "А" от ЗОП, публикувана на профила на купувача на Възложителя - www.damtn.government.bg.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценката ще бъде извършена при посочените показатели и съответните им относителни тежести и съгласно комплексната оценка по следната формула: К = К1 + К2 + К3, където: К1 е експертна оценка на техническото предложение за изпълнение на предмета на услугата с максимален брой точки – 45; К2 е финансова оценка с максимален брой точки – 40; К3 е срок за изпълнение с максимален брой – 15. Максималната възможна комплексна оценка К, която може да получи офертата на даден участник, е 100 точки. На първо място се класира участникът, чиято оферта е с най-висока комплексна оценка. Класирането на останалите участници се извършва според комплексните оценки на офертите им, в низходящ ред.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/11/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ДАМТН предоставя достъп по електронен път до документацията към поканата, съдържаща пълното описание на предмета на поръчката и изисквания към участниците и изпълнението, документите с които се доказват, условията за подаване на оферта, методиката за определяне на комплексна оценка, образци на документи и изискванията за сключване на договор. Документацията както и допълнителна информация може да бъде намерена на интернет адреса на възложителя: http://www.damtn.government.bg, раздел "Профил на купувача" до изтичане на срока на валидност на настоящата покана. Офертите ще бъдат отворени публично от назначена от Възложителя комисия на 19.11.2014 г. от 10:30 часа в сградта на ДАМТН - гр. София, бул. "Д-р Г.М Димитров" № 52 А и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/11/2014