Версия за печат

BG-Карнобат

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"МБАЛ - КАРНОБАТ" ЕООД, ул. "Стара планина" № 180, За: Станимира Атанасова, Р България 8400, Карнобат, Тел.: 0895 610057, E-mail: mbalkarnobat@abv.bg, Факс: 0559 27151

Място/места за контакт: гр. Карнобат, ул. "Ст. планина" № 180

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://mbalkarnobat.com/.

Адрес на профила на купувача: http://mbalkarnobat.com/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Невъоръжена физическа охрана на сградата и прилежащите части на "МБАЛ - Карнобат", включваща: 1. Защита на собствеността на Болницата; 2. Охрана и постови дейности по опазване на целостта на охраняваните обекти; 3. Обход на прилежащите терени и сгради на Болницата. Охраната се осъществява всеки работен ден от 12:00 до 07:00 на следващият ден. В почивните и празнични дни охраната се осъществява 24 часа в денонощието, като е осигурена е стая за охраната на входа на болницата. Срок на договора - 24 месеца.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000

Описание:

Охранителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предметът на поръчката - невъоръжена физическа охрана ще бъде осъществяван чрез 1 пост

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МБАЛ - Карнобат, гр. Карнобат, ул. "Стара планина" № 180

NUTS:

BG34

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В настоящата процедура може да участва всяко физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на изискванията на Възложителя. Лицата, кандидатстващи за изпълнение на поръчката "Невъоръжена физическа охрана на "МБАЛ - Карнобат" ЕООД" следва да представят документи, с които да удостоверят съответствие с изискванията на Възложителя, както следва: 1. Административни сведения за участника /по образец/; 2. Копие от лиценз по Закона за частната охранителна дейност за извършване на охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД с териториален обхват най-малко територията на гр. Карнобат; 3. Списък на договорите за услуги, сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени от участника през последната една година. За всеки от договорите, посочени в списъка, участникът трябва да представи: възложител, стойност и срок на договора; 4. Списък на имената и професионалната квалификация на персонала, отговорен за изпълнението на поръчката; 5. Документи, удостоверяващи съответствието на персонала, ангажиран с изпълнението на поръчката, с изискванията на чл. 27 и 28 от ЗЧОД; 6. Списък на лицата, намиращи се в трудово правоотношение с участника към момента на подаване на офертата; 7. Списък на техническите средства, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, в това число средства за връзка (радиостанции и/или мобилни телефони), преносими осветителни тела (фенери); 8. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - план за осъществяване на охраната по обекти, придружен с обходен маршрут и разпределение на охранителите по смени; 9. Ценово предложение /по образец/; 10. Информация за подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида и дела на работите, които ще извършват.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/11/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Желаещите да подадат оферта могат да се запознаят с подлежащия на охрана обект всеки ден от 9 до 12 часа в срок до 17.11.2014 година. Офертите се представят в МБАЛ - Карнобат, ул. “Стара планина” № 180, лично или чрез куриер, в запечатан, непрозрачен плик, с посочен предмет на обществената поръчка, адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес на участника. Отварянето на постъпилите оферти ще се извърши публично на 20. 11. 2014 г. от 10:00 часа в сградата на МБАЛ – Карнобат, гр. Карнобат, ул. “Стара планина” № 180, кабинет на Екперт по обществени поръчки по реда и условията на чл. 101г, ал. 3 и чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/11/2014