Версия за печат

BG-Бяла Слатина

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" 68, За: Цветелина Андреева Андровска, Република България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: Община Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" 68

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: http://192.168.1.233/subsection-508-obschina_byala_slatina.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на 53,08 км. на общинската пътна мрежа, разположена на територията на Община Бяла Слатина за зимен сезон 2014/2015 г.”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90620000, 90630000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на 53,08 км на общинската пътна мрежа, разположена на територията на Община Бяла Слатина за зимен сезон 2014/2015 г., а именно: - Път VRC1013/ІV-11602/ – Бяла Слатина - Бърдарски геран Участък от 0,000 до 8,000 – дължина 8,000 км; - Път VRC1014/ІV-13018-ІІ –13/ІІ-13, Бяла Слатина – Борован/ - Соколаре-Комарево-Тлачене-граница Община /Бяла Слатина – Враца/ - Вировско/ІІІ-1306 Участък от 0,000 до 15,800 – дължина 15,800 км; - Път VRC1110/ІV-13302-ІІІ-133/ ІІ- 15, Алтимир – Мизия/ - граница Община/Мизия – Бяла Слатина/ - Галиче –Търнава/ІІІ-133/ Участък от 3,310 до 13,310 – дължина 10,000 км; - Път VRC 1015/ІV-13402/ /ІІІ – 134, Бяла Слатина – Габаре/ - Тлачене – граница община/Бяла Слатина – Борован/ - Нивянин – Борван – Малорад/ VRC1037/ Участък от 0,000 до 10,600 – дължина 10,600 км; - Път VRC2001/ІV-15006/ /VRC1015, Буковец – Борован/ Нивянин – граница община/Борован - Бяла Слатина/ - Соколаре/VRC1014/ Участък от 0,200 до 6,680 – дължина 6,480 км; - Път VRC1016/ІV-15019/ ІІ-15, Борован – Липница /Алтимир – граница община/ Бяла Слатина – Борован/ - Сираково – граница община / Борован – Хайредин/ - Рогозен/VRC1037/ Участък от 0,000 до 2,000 – дължина 2,000 км; Срок до 31.03.2015 г.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

49093 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Бяла Слатина

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителят трябва да осъществява зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на 53,08 км. на общинската пътна мрежа, разположена на територията на Община Бяла Слатина за зимен сезон 2014/2015 г., като изпълнението на дейностите по обекта на поръчката започва при снежна покривка от 80 мм. и приключва след почистване на пътното платно осигуряващо преминаване на превозни средства при зимни условия. Изпълнителят се задължава да извършва видовете дейности, предмет на договора, в съответствие с изискванията и указанията на Възложителя и Техническите правила и изисквания за поддържане на пътищата, издадени и утвърдени от Агенция "Пътна инфраструктура". Изпълнителят извършва видовете дейности, предмет на договора, в съответствие с действащи нормативни актове регламентиращи финансово-счетоводната отчетност и за безопасни и здравословни условия на труд, БДС стандарти, както и всички други актове, чието спазване е необходимо за качествено изпълнение на дейностите. Видовете дейности, предмет на договора, както и необходимите за извършването им персонал, бази и други материали, както и техника и оборудване се осигуряват изцяло от Изпълнителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/11/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията може да се изтегли свободно от официалния интернет сайт на Община Бяла Слатина, в секцията "Профил на купувача" - http://www.byala-slatina.com/subsection-508-obschina_byala_slatina.html . Офертата трябва да съдържа: 1. Административни сведения (Приложение № 1) 2.Техническо предложение - попълва се, подписва се и се подпечатва (Приложение № 2). 3.Ценова оферта - попълва се, подписва се и се подпечатва (Приложение № 3). 4.Проекто-договор - подписва се и се подпечатва (Приложение № 4). Офертите се приемат до 17.00 часа на 18.11.2014г. на адрес: гр. Бяла Слатина 3200, ул. "Климент Охридски" №68, Община Бяла Слатина, в деловодството за Дирекция "Местно развитие и обществени поръчки" (МРОП). Върху плика задължително се изписва и предмета на поръчката. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Отварянето на офертите на участниците ще се извърши публично пред явилите се участници или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване на 19.11.2014г. от 10:30 ч. в стая 303, ет.3 в административната сграда на Община Бяла Слатина.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/11/2014