Версия за печат

BG-Велико Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Център за спешна медицинска помощ Велико Търново, ул."Ниш" №1, За: Веселин Узунов, РБългария 5000, Велико Търново, Тел.: 062 648843, E-mail: csmpvt@vdsbg.com

Място/места за контакт: гр.Велико Търново, ул."Ниш" №1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://csmp-vt.com.

Адрес на профила на купувача: http://csmp-vt.com/order.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обект на настоящата обществена поръчка е „Доставки на стоки, осъществявани чрез покупка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Предмет на възлагане на настоящата обществена поръчка е: „ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП ВЕЛИКО ТЪРНОВО“. Санитарният автомобил следва да отговаря на техническата спецификация, неразделна част от документацията за възлагане на поръчката.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34144000

Описание:

Автомобилни превозни средства със специална употреба


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Един брой санитарен автомобил.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65999 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Велико Търново

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Санитарният автомобил следва да отговаря на изискванията на стандарт БГ ЕN 1789:2007+А1:2010 с европейско типово одобрение или еквивалент, Директива 93/42/ЕЕС и на стандартите, съгласно тази Директива или на еквивалентни на тях. Автомобилът следва да е нов, неупотребяван, серийно произведен не по-рано от 2014 г., минимум Евро 5, категория М1, Тип С, отговарящи на Европейските изисквания за типово одобрение. Участникът следва да представи Декларация, че ще предостави необходимите документи за регистрация, съгласно изискванията на „Наредба № I-45 на МВР от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета“, чл.12 (1), т.3 или чл.12 (8), осигуряващи регистрация на предлаганите автомобили с категория М1 заедно с доставката на санитарния автомобил. Санитарният автомобил трябва да отговаря на минимални технически изисквания, заложени в техническата спецификация, включена в документацията за възлагане на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

(П1) – предложена от кандидата цена в лева, без ДДС; (П2) – изпълнение над изискванията на възложителя за обем на двигателя, мощност и скоростна кутия. (П3) – срок за доставката. Методиката за оценка - Комплексната оценка (КО) на офертата на кандидата се изчислява по формулата: (КО) =(П1) + (П2) +(П3). Кандидатът, събрал най-много точки на Комплексната оценка (КО), се класира на първо място. Относителна тежест на показателите за оценяване: (П1) = до 60% (0,6) (П2) = до 30 % (0,3) П(2) = П (2.1) - Обем на двигателя(куб. см) – до10% + П(2.2)- Мощност на двигателя(к.с.)– до10% +П(2.3)- скоростна кутия– 10%; (П3) = до 10% (0,1)

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/11/2014 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за поръчката е достъпна на посочения интернет адрес, а при поискване може да бъде получена и в ЦСМП Велико Търново. Отварянето на офертите ще се извърши на 24.11.2014г. от 9:00 часа в град Велико Търново, ул."Ниш" №1 - сградата на ЦСМП Велико Търново

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/11/2014