Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: инж. Румен Стоилов, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611232, E-mail: rstoilov@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2014-010.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на компютърни системи, преносими компютри, принтери и монитори – нови и употребявани”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30232100, 33195100, 30213100, 30213000

Описание:

Принтери и плотери
Монитори
Преносими компютри (от 3 до 5 кг)
Персонални компютри


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка, инсталиране и гаранционно обслужване на компютърни системи, преносими компютри, принтери и монитори – нови и употребявани. Подробно описние на предмета на поръчката е посочено в Техническа спецификация – Приложение № 1.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

48800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен - гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си всеки участник представя следните документи:1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 2.В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ - споразумение или договор.Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:2.1.Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора за обществената поръчка;2.2.Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, участникът ще бъде отстранен от участие по настоящата обществена поръчка. В учредителният договор е задължително наличието на клауза, уреждаща отношенията между съдружниците при съдебно отстраняване или друга форма за прекратяване на участието, което да гарантира изпълнението на договора за обществената поръчка и отчитането на извършената дейност по приключване на обществената поръчка.Когато в споразумението или договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.3. Техническо предложение - Образец № 2;4. Ценово предложение - Образец № 3;5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 4, от лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:6.1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка – Образец № 5.Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.Минимални изисквания: Всеки участник трябва да е изпълнил поне 1 (една) еднаква или сходна доставка с предмета на поръчката. Забележка: Еднаква или сходна доставка с предмета на поръчката е доставка на компютри и периферна техника. 7. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители и писмено съгласие от подизпълнителите – свободни форми.Забележка: Когато Участникът няма да използва подизпълнител/и представя документ – свободна форма удостоверяващ обстоятелството.8. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 6;9. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции. 10.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележки:Към документацията е приложен Проект на договор - Образец № 7, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3.5, т. 3 Съдържание на офертата от документацията за участие.Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3, от документацията, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1 и т. 2, от ЗОП. Съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели които формират комплексна оценка: 1. К1 Предложена цена - тежест -30 точки; 2. К2 Срок за изпълнение на всяка конкретна заявка, след получена заявка от Възложителя - тежест - 35 точки; 3. К3 Срок за реакция, след уведомяване за повреда - тежест 35 точки. Комплексната оценка (КО) на офертите, се получава като сбор от оценките по отделните показатели, по следната формула: К = К1+ К2 + К3, където Показател К1 – „Предложена цена” - тежест 30 точки (максималният брой точки по този показател е 30 точки), определен по следната формула: К1 = ( (ЕЦ i min / EЦ i * Рi / 100)) * 30, където i=1 24 ЕЦi – единична цена, без ДДС, за определен вид доставка, предложена от участника спрямо когото се прилага формулата, съгласно ценовото му предложение. ЕЦi min – най-ниската предложена цена, без ДДС, за същия вид доставка, измежду ценовите предложения на всички участници; i – номер на вид доставка, по съответното приложение където i е в границите от 1 до 24 Рi – относителна тежест на цената за извършване на конкретния вид доставка (изразена с проценти) 1.Компютърна система нова Вариант 1-Pi-7;2.Компютърна система нова Вариант 2-Pi-7;3.Компютърна система нова Вариант 3-Pi-6;4.Преносим компютър нов Вариант 1-Pi-3;5.Преносим компютър нов Вариант 2-Pi-3;6.Преносим компютър нов Вариант 3-Pi-3;7.Принтер нов Вариант 1 -Pi-4;8.Принтер нов Вариант 2-Pi-4;9.Принтер нов Вариант 3-Pi-4;10.Монитор нов Вариант 1-Pi-3; 11.Монитор нов Вариант 2-Pi-3;12.Монитор нов Вариант 3-Pi-3;13.Компютърна система употребявана Вариант 1-Pi-7;14.Компютърна система употребявана Вариант 2-Pi-7;15.Компютърна система употребявана Вариант 3-Pi-6;16.Преносим компютър употребяван Вариант 1-Pi- 3;17.Преносим компютър употребяван Вариант 2-Pi-3;18.Преносим компютър употребяван Вариант 3-Pi-3;19.Принтер употребяван Вариант 1-Pi-4;20.Принтер употребяван Вариант 2-Pi-4;21.Принтер употребяван Вариант 3-Pi-4;22.Монитор употребяван Вариант 1-3;23.Монитор употребяван Вариант 2-Pi-3;24-Монитор употребяван Вариант 3-Pi- 3. Показател К2 – Срок за изпълнение на всяка конкретна заявка, след получена заявка от Възложителя - тежест 35 (максималният брой точки по този показател е 35 точки), определен по следната формула: С минимум К2 = ---------------------- * 35 С (участник) където: „С минимум” е най-краткият предложен срок за изпълнение на всяка конкретна заявка, след получена заявка, от Възложителя, а „С (участник)” е предложеният срок за изпълнение на всяка конкретна заявка, след получена заявка от Възложителя, от оценявания участник. Участникът, предложил минимален срок за изпълнение на всяка конкретна заявка, след получена заявка, от Възложителя, получава максимален брой точки, а за всеки следващ участник броят точки се определя съобразно съотношението между стойностите, определени по цитираната формула. Показател К3 – Срок за реакция, след уведомяване за повреда - тежест 35 (максималният брой точки по този показател е 35 точки), определен по следната формула: СП минимум К3 = ---------------------- * 35 СП (участник) където: „СП минимум” е най-краткият предложен срок за за реакция, след уведомяване за повреда, а „СП (участник)” е предложеният срок за реакция, след уведомяване за повреда, от оценявания участник. Участникът, предложил минимален срок за реакция, след уведомяване за повреда, получава максимален брой точки, а за всеки следващ участник броят точки се определя съобразно съотношението между стойностите, определени по цитираната формула. Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Максималният брой точки, който може да получи един участник е 100. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока оценка (КО) на офертата.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/11/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":Съгласно чл. 51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. Валидността на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Източник на финансиране: Обществената поръчка ще се финансира със средства от общинския бюджет и с целеви средства. Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги - деловодство, Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана. Дата, час и място на отваряне на офертите: 18.11.2014 г., 16:30 часа, в стая № 19, в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1. Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача - http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2014-010.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/11/2014