Версия за печат

BG-с.Цонево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТП Държавно горско стопанство Цонево при СИДП -гр.Шумен, ул."Хр.Трендафилов" №54, За: Недко Баракеров- лесничей при ТП ДГС Цонево, РБългария 9261, с.Цонево, Тел.: 0886 000528, E-mail: dgsconevo@abv.bg

Място/места за контакт: ТП Държавно горско стопанство Цонево, с.Цонево, обл.Варна, ул."Хр.Трендафилов" №54

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg..

Адрес на профила на купувача: http://dgsconevo.dpshumen.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Застраховане на новосъздадени горски култури срещу рискове , посочени в Приложение №2 към Договор между ТП ДГС Цонево и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция за срок от 12 месеца на 95,000 декара новосъздадена горска култура, дървесен вид „церов жълъд”,, по Договор № 03/223/00238/25.04.2013г. за отпускане на финансова помощ по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони 2007–2013г”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66515000

Описание:

Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ: 1. Новосъздадена горска култура върху обща площ от 95.000 дка, както следва: 1.1. Ръчно засадени през м. ноември 2013г. – 1350 кг церов жълъд на площ от 95.000 дка декара в отдел/подотдел 255 „11” по ЛУП от 2008 година , представляващ част от имот № 000140 от горска територия – държавна собственост, находящ се в землището на с.Камен дял , община Дългопол; 1.2. Схема на залесяване: 2,3 х 0.7 церов жълъд 1.3. Дървесен вид: церов жълъд 1.4. Данни за отдела: Обща площ на подотдела: 95.000 дка Вид на площта: голина ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ПОРЪЧКАТА: 1.Покрити рискове: градушка, буря и проливен дъжд, пожар на корен, осланяване, измръзване и продължителна суша, болести и вредители 2. Срок на застраховката: 12( дванадесет месеца), считано от дата на издаване на застрахователната полица; 3. Застрахователна сума –22103.34 лв; 3.1. Начин на плащане на застрахователната сума: При тотална щета на застрахованата новосъздадена горска култура, в резултат на събитие, покрито по условията на договора за застраховка, застрахователят изплаща обезщетение, както следва: 1. На Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция ЕИК по БУЛСТАТ BG 121100421, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” № 136 – застрахователна сума в размер на 15472.34 лв.. 2. На Възложителя- ТП „ДГС Цонево ” се заплаща сума в размер – 6631.00 лв. , представляваща разликата от платената сума на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция до пълния размер от застрахователната сума. 3.2. При частично погиване на застрахованата новосъздадена горска култура застрахователното обезщетение се заплаща на Възложителя ТП „ДГС Цонево”. 4. Застрахователна премия: пределна стойност в размер на 800.00лв. (осемстотин лева), платима еднократно.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ТП ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Варна, ул."Хр.Трендафилов" №54

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ФИНАНСИРАНЕ –Финансиране от стопанската дейност на стопанството. Стойността на услугата се заплаща в левове по банков път с платежно нареждане,) в 10( десет) дневен срок след издаване на застрахователна полица от изпълнителя. Дължимите суми са в лева, платими по банков път с платежно нареждане КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ – изпълнител може да бъде всяко лице по смисъла на чл 8 от КЗ (Кодекс на застраховането). ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ДОПУСКАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ – до участие не се допускат кандидати, които не отговарят на условията на чл.47 ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП, както и на изискванията по КЗ. ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИ ОТ ПРОЦЕДУРАТА: при изготвяне на офертата не е изпълнил обявените от възложителя условия; представил е непълна и/или несъответстваща на изискванията на Възложителя оферта и/или ценовото му предложение надвишава посочения пределен финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на поръчката; Покрити рискове: градушка, буря и проливен дъжд, пожар на корен, осланяване, измръзване и продължителна суша, болести и вредители

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА : предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката, съгласно приложеното към документацията ценово предложение ;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/11/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Подаване на офертата - Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с адрес за кореспонденция, телефон и факс или електронен адрес и наименование на поръчката в деловодството на ТП „ДГС Цонево” с.Цонево, обл.Варна, ул. „Хр.Трендафилов“ № 54 всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа , в срок до 18.11.2014г. в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост върху който участникът посочва предмета на поръчката и идентификационни данни за подателя: наименование на участника, ЕИК/Булстат, адрес за кореспонденция, електронен адрес. Комуникацията между страните ще се осъществява по ел. път по реда на закона за електронните съобщения и ел. подпис, по пощата чрез писмо с обратна разписка или връчване на участника СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: Офертата на участника следва да съдържа всички документи по чл. 101в от ЗОП : данни за лицето, което прави предложението, както и следните писмени доказателства: 1. Административни сведения за кандидата, който прави предложението ( по образец) 2. Заверено копие на документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Чуждестранни юридически лица представят съответен еквивалентен документ за регистрация или идентификационен номер, издаден от компетентния съдебен или административен орган в държавата, в която са установени и документ за самоличност на физическо лице. 3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката , изготвено в съответствие с образец публикуван на сайта -www.dpshumen.bg 4. Лиценз за извършване на застрахователна или презастрахователна дейност, съответстващ на предмета на поръчката; 5. Удостоверение за извършване на застрахователна дейност ( когато офертата се прави от лице по чл. 8, ал.4 от КЗ ) 6. Ценово предложение в съответствие с образеца , публикуван на сайта - www.dpshumen.bg, Цената на предложението трябва да е окончателна и да се определи на базата на приложените към документацията образец на ценово предложение. Ценовото предложение не може да надхвърля пределната стойност , посочена от възложителя и следва да включва всички разходи по изпълнението на поръчката 7. Декларация за запознаване с условията в документацията по приложен образец 8. Декларации по чл. 47 от ЗОП – 2броя по приложен образец, подписани от лицата по чл. 47, ал.4 от ЗОП. 9. Проект на застрахователна полица и общи условия към нея ( на бланка на участника). 10.Срок на валидност на офертата не по-малко от 30 дни. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ: Преди подписване на договор за възлагане на обществена поръчка участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 т.1 от ЗОП и декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Определеният за изпълнител участник следва да издаде застрахователна полица в срок от 3 /три/ календарни дни, след писмена заявка от Възложителя Допълнителна информация за поръчката, вкл. приложени образци, може да бъде намерена на интернет сайта на " СИДП" ДП гр. Шумен http://www.dpshumen.bg/ в раздел " Профил на купувача" . Дата на разглеждане на офертите - 19.11.2014 г от 11.00 часа в административната сграда на възложителя. От участие ще бъдат отстранени участниците които не отговарят на изискванията на възложителя и закона за извършване на предмета на поръчката.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/11/2014