Версия за печат

BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Югозападен университет "Неофит Рилски", Ул. Иван Михайлов, 66, За: Йордан Спиров, Р България 2700, Благоевград, Тел.: 073 588555, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.swu.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.swu.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на резервни части и принадлежности за компютърна техника и мрежово оборудване

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30200000, 30237100, 30237110, 30237120, 30237200

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности
Модули и части за компютри
Мрежови интерфейси
Компютърни портове
Компютърни аксесоари


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно документацията.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

79000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЮЗУ "Неофит Рилски", гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов № 66

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В избора на изпълнител на обществената поръчка може да участва българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на предварително обявените условия и закона. Участниците подават една оферта, но задължително в пълния обем. УСЛОВИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: 1. Поръчката се възлага за изпълнение със срок за 1 (една) година, считано от подписването на договора. 2. Място на изпълнение: ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов, № 66, Учебен корпус № 1. 3. Гарантирано изпълнение във време и място, съгласно техническата спецификация (задание), договорените условия и документацията от възложителя. 4. Посочените в техническата спецификация количества са прогнозни. Право на възложителя е да заявява съответните количествата съобразно нуждите си, без да е длъжен да заяви цялото посочено количество от конкретен продукт, като изпълнителят се задължава да достави по-големи от прогнозните количества, ако такива бъдат заявени.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/11/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

http://op.swu.bg/public-calls/ Отварянето на офертите ще се състои на 14.11.2014 година от 09.30 часа в Заседателната зала на Ректората на ЮЗУ „Неофит Рилски“, ул. Иван Михайлов, № 66, гр. Благоевград. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел при спазване на установения режим за достъп до сградата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/11/2014