BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА РОДОПИ, ул. „Софроний Врачански” № 1а, За: ЗДРАВКА НАЙДЕНОВА - юрисконсулт в общината, България 4000, Пловдив, Тел.: 032604 102, E-mail: minicipality_rodopi@abv.bg, Факс: 032604 105

Място/места за контакт: ОБЩИНА РОДОПИ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.rodopi-bg.org.

Адрес на профила на купувача: http://op.rodopi-bg.org/?q=page&idd=index&porachkaid=20141105cudz48037.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на поръчката е избор на изпълнител за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на “Ремонтни дейности на читалище „Просвета“ по договор № 52/3/3210314 от 26.11.2013 г., сключен между Община Родопи и Държавен фонд „Земеделие, финансиран по мярка 4.1. на Програма за развитие на селските райони. С проекта се предвижда изпълнение на строително монтажни работи по рехабилитацията на читалище „Просвета“ в село Белащица, общ. Родопи, обл. Пловдив.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71520000, 71521000

Описание:

Строителен надзор
Строителен надзор по време на строителството


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Стротелният надзор следва да бъде за извършениете СМР по проекта, а именно извършване на ремонт и модернизация на народно читалище "Просвета - 1929 г." в с. Белащица, община Родопи, който включва доставка и монтаж на 73 м. PVC улуци, 36 м. водосточни тръби, частичен ремонт и полагане на керемиди - 100 кв.м, доставка и монтаж на PVC дограма - прозорци и врати - 27 кв.м, алуминиеви врати - 20 кв. м. емонт на подпокривно пространство, боядисване на външни фасади, боядисване с латекс на вътрешни стени и тавани, част Електро (демонтаж на съществуващи осветителни тела, доставка и монтаж на нови), част ВиК (доставка и монтажа на батерия за тоалетна мивка, мивка комплект, тоалетно клекало, направа на настилка с теракотни плочки). Строителния надзор следва да бъде упражнен при стриктно спазване на действащата нормативна уредба, регламентираща този вид дейност, а именно ЗУТ и наредбите към него.Основните изисквания и задължения към изпълнението на строителния назор са регламентирани в чл.168 от Закона за устройство на територията и са най-общо следните: - законосъобразно започване на строежа; - изпълнение на строежите съобразно изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ; - осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на инвестиционното проектиране за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството; - недопускане нанасянето на щети на възложителя и на другите участници в строителството, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи. Носене на отговорност по договора за строителен надзор за срок не по-малък от гаранционните срокове в строителството; - недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; - уведомяване на регионалната дирекция за национален строителен контрол при установяване на нарушаване на техническите правила и нормативи при изпълнение на СМР; - съставяне на окончателен доклад и технически паспорт на обекта

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Родопи, Област Пловдив

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът трябва да има изпълнени през предходните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата минимум 2 изпълнени услуги за упражняване на строителен надзор. 2. Участникът да има на разположение за срока на изпълнение на договора екип от ключови експерти, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, пряко ангажирани в изпълнението на услугата. Всички технически правоспособни физически лица, ангажирани с обекта на поръчката трябва да са включени в списъка на правоспособните физически лица, представляващ неразделна част от издаденото удостоверение по чл. 167 от ЗУТ или в разширения списък. Участникът следва да докаже, че има на свое разположение за целия срок на изпълнение на поръчката следните ключови експерти: - Ръководител надзорен екип, който да има висше образование, със строителна инженерна специалност и минимум 7 години професионален опит по специалността, от които не по-малко от 5 г. опит в строителен надзор; - Строителен инженер, който: има висше образование, с професионална квалификация „строителен инженер” и минимум 3 г. опит по специалността. *Участникът трябва да посочи за всяка от експертните позиции за надзорния екип отделни лица (един експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия надзорен екип). Всички експерти в екипа трябва да бъдат независими и да няма конфликт на интереси при осъществяване на възложените им отговорности, съгласно нормативните разпоредби, регламентиращи изпълнението на този вид дейност. Лицата упражняващи строителен надзор, не могат да бъдат строители, и/или доставчици на строителни материали и изделия и не могат да сключват договори за строителен надзор на строежи, за които наетите от тях по трудово или друго правоотношение специалисти са строители, и/или доставчици, както и свързани с тях лица по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Служители в общинската администрация на Възложителя не могат да бъдат назначавани за експерти в екипа. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението, а .изискуемите документи се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Участникът трябва да притежава валиден Лиценз за упражняване на строителен надзор/валидно Удостоверение за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройството на територията /ЗУТ/ или еквивалентен документ. *** Лицензът/удостоверението трябва да са издадени при условията и по реда на чл.166, ал.2 във връзка с ал.1 от Закона за устройството на територията /ЗУТ/. Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ правото му да упражнява дейностите по строителен надзор, издадено от компетентните органи съгласно националния му закон. Изискуеми документи за доказване на техническите възможности и квалификация на участника 1.Списък на изпълнените услуги за извършване на строителен надзор, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата с посочени стойностите, датите и получателите. Към списъка следва да бъде приложено удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или да бъде посочен публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 2. Данни за собствени или наети технически лица, които участникът ще използва за извършване на услугата с посочени образование, професионална квалификация и опит. Участникът следва да представи заверено от него копие на валиден лиценз за упражняване на строителен надзор/копие на удостоверението за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, или копие от валиден еквивалентен документ, доказващ наличието на разрешение за упражняване на строителен надзор, издаден от компетентен орган съгласно националния му закон.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Технически показател (ТП) с относителна тежест в КО – 50 % -ПРЕДЛАГАН ПОДХОД, ПЛАН ЗА РАБОТА И ОРГАНИЗАЦИЯ, ОПИСАНИ В ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ -30 т. -СТРАТЕГИЯ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ТЕХНОЛОГИЧНА ТА ПОСЛЕДОВА- ТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ, ОПИСАНА В ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ-30 т. -УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА-40 т. 2. Финансов показател (цена за изпълнение на поръчката без ДДС – ЦП) с относителна тежест в КО – 50 %

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/11/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие може да се изтегли от сайта на ОБЩИНА РОДОПИ: http://www.rodopi-bg.org. При поискване от заинтересованото лице, възложителя е длъжен да я изпрати за сметка на лицето, отправило искането.Срокът на валидност на офертите се определя на 90 (деветдесет) календарни дни включително, считано от датата, посочена в Публичната покана като краен срок за получаване на офертите. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка. Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура, ако представи оферта с по – кратък срок на валидност. Отваряне на офертите в административната сграда на Община Родопи на ул.Софроний Врачански 1а на 17.11.2014г. от 11:30часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/11/2014