Версия за печат

BG-с.Ружинци

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА РУЖИНЦИ, с.Ружинци, ул. "Георги Димитров" № 31, За: Евтим Иванов Евтимов, РБългария 3930, с.Ружинци, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Място/места за контакт: Евтим Иванов Евтимов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://obshtina-ruzhintsi.com/.

Адрес на профила на купувача: http://obshtina-ruzhintsi.com/obshtestveni-porychki?start=4.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Поръчката предвижда „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството на спортни комплекси в с. Ружинци и с. Дреновец - общ. Ружинци”, финансиран по Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ No 05/321/01140.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71247000

Описание:

Контрол на строителните работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Упражняване на авторски надзор на строежи във връзка с проект: “Развитие на спорта в община Ружинци - изграждане на спортни комплекси в с. Ружинци и с. Дреновец - общ. Ружинци”. Авторският надзор следва да се извърши качествено по всички части на проекта, а имено: Архитектура, Конструкция, ВиК, Електро, ОВиК, Геодезия, Хидрогеология, Ландшафт, Пътна, ПБЗ; и в срок в процеса на строителството, съгласно чл.162 ал.2 и ал.3 от ЗУТ, до получаване на Разрешение за ползване на обектите, съгласно чл.177, ал.1 от ЗУТ. Срокът за изпълнение ще бъде съобразен със срока на действие на договора на изпълнителя на строително-монтажните работи, определен чрез открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки. Изпълнителят ще упражнява функциите на авторски надзор в периода от подписването на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (акт обр.2), и завършва с получаване на Разрешение за ползване на обектите, съгласно чл.177, ал.1 от ЗУТ. Стойността на услугата за упражняване на авторския надзор е: до 20 000 лв. /двадесет хиляди лева/ без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с.Дреновец и с.Ружинци, общ.Ружинци, обл. Видин

NUTS:

BG311

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата трябва да съответства напълно на изискванията и указанията посочени в приложената документация към публичната покана. І. Офертата следва да съдържа: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата; 2. Оферта–Образец № 1; 2а. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата–представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация. 3. Данни за лицето, което прави предложението: -Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.; - Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите заявления за участие или оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. При участници обединения - копие на договора за създаване на обединение при участници обединения, което следва в текста си задължително да съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват, разпределение на дейностите на отделните членове, включително да е определен представляващ. 4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Образец №2; 5. Документ за регистрация по ЗДДС (заверено копие), ако е регистриран.; 6. Списък – деклрация на предложените експерти, за изпълнение на поръчката-Образец №3; 7. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат-Образец №4;.8. Декларация за участие на подизпълнител-Образец №5;. 9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител–ако е приложима–Образец №6; 10. Декларация за приемане на условията в проекта на договор-Образец №7; 11.Техническо предложение по образец – Образец №8; 12. Ценово предложение по образец – Образец №9. ІІ. Срок на валидност на офертите – 60 календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите. ІІІ. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация: 1. Участникът трябва да е изпълнил успешно през последните 3 (три) години не по – малко от 1 (една) услуга за проектиране и/или упражняване на авторски надзор. 2. Участникът трябва да има на разположение за срока на изпълнение на договора екип от експерти, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, пряко ангажирани за изпълнението на услугата. Всички технически правоспособни физически лица, ангажирани с обекта на поръчката трябва да отговарят на изискванията на чл. 230, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ и Закон за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране респ. призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации. Инвестиционния проект, по който ще се извършва строителството, съдържа следните съставни части: Част- Архитектура, Част- Конструктивна, Част- ВиК, Част- Електро, Част- ОВИ, Част- Енергийна ефективност, Част- Геодезия, Част- Пътна, Част- Хидрогеология, Част- Паркоустройство и благоустройство, Част- Пожарна безопастност и Част- ПБЗ и съобразно характеристиките на строежа – ІІІ категория, авторският надзор следва да се изпълнява от екип от технически правоспособни лица, като за всяка част участника следва да посочи по минимум един експерт.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/11/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба, върху който се записва предмета на поръчката, име на фирмата и адрес за кореспонденция. Поканата, допълнителните указания и образците на документите са публикувани на профила на купувача /обществени поръчка/ на интернет адреса на Възложителя община Ружинци – http://obshtina-ruzhintsi.com/obshtestveni-porychki. Офертата трябва да бъде получена от Възложителя на адрес: с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл. Видин, п.к. 3930, не по-късно от деня и часа, посочени в поканата. Публичното отваряне на офертите ще е на 19.11.2014г – 11.00 часа в заседателната зала на Община Ружинци.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/11/2014