BG-Плевен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ПЛЕВЕН, бул.Г.Кочев №8, За: Д-р Милен Тодоров,Рени Добрева, България 5800, Плевен, Тел.: 064 886145, E-mail: reni.getova@abv.bg, Факс: 064 830598

Място/места за контакт: гр.Плевен, бул.Г.Кочев №8

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.csmp-pleven.eu.

Адрес на профила на купувача: www.csmp-pleven.eu.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка, монтаж и инсталиране на преносима система за телемедицина за нуждите на Център за спешна медицинска помощ -Плевен.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33197000

Описание:

Компютърно оборудване за медицинска употреба


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Настоящата публична покана се провежда при ограничено финансиране от 42 000 /четиридесет и две хиляди/ лева без ДДС. Участници, предложили по-голяма стойност ще бъдат отстранявани.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

42000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЦСМП-Плевен,град Плевен, бул.Г.Кочев №8

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Право на участие има всяко физическо или юридическо лице или техни обединения. За доказване на своята правосубектност лицата,регистрирани в Република България, са длъжни да представят копие от документа, отразяващ актуалния статут на лицето към датата на подаване на офертата, независимо от датата на издаване на документа. Чуждестранните лица представят удостоверение за регистрация, издадено от компетентен орган съгласно приложимия закон, или декларация, ако в него не се предвижда издаване на такова удостоверение. Неперсонифицираните обединения (напр.такива, които са възникнали по силата на договор по чл. 357 и сл. ЗЗД) са длъжни да представят оригинал или копие на документа, по силата на който е възникнало обединението (напр.договор по чл. 357 и сл. ЗЗД). Участниците не са длъжни да представят документи, които са публикувани и са публично достъпни в Търговския регистър на Агенцията по вписванията. В този случай участниците са длъжни само да посочат своя ЕИК в офертата. 2.Всеки участник трябва да отговаря на всички нормативни изисквания за производител или търговец на едро за изискваните медицински изделия по предмета на поръчката. За доказване се представят: 1) разрешение за производство на медицински изделия,в случаите когато участникът е производител - заверено от участника копие; или 2) когато участникът не е производител разрешение/удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадено на участника в процедурата от ИАЛ, съгласно чл. 77, ал. 1 от ЗМИ – заверено от участника копие; или 3)документ за писменото упълномощаване на представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 от ЗМИ, когато производителят на МИ не е установен на територията на държава членка на ЕС или на държава от Европейското икономическо пространство - заверено от участника копие. 3.Всеки участник трябва да е осъществил поне една доставка подобна на предмета на поръчката през последните три години, считано от дата на подаване на офертата на територията на Република България или друга страна от ЕС и да представи доказателство за извършените доставки. В рамките на офертата участникът посочва предмета (по начин, по който да е видно съответствието с изискването на възложителя), дата на начално и окончателно изпълнение, стойност и контрагент (вкл. данни за контакт). 4.Всеки участник следва да разполага с оторизационно писмо за продажба и сервиз на предлаганата техника на територията на Република България, издадено от производителя или оторизирано от него лице. За доказателство се представя копие от писмото.Когато то е оторизирано лице, то се представят и доказателства за оторизацията. 5.Всеки участник следва да декларира, че за изпълнение на договора ще разполага с поне едно лице, което е преминало курс на обучение за сервизна поддръжка на апаратурата. За целта се декларира посоченото обстоятелство в офертата или за доказателство се прилага документ за преминатото обучение от производителя или от оторизирано от него лице (в случай на оторизирано лице обучител, то се прилагат документи за оторизацията). Ако в офертата се декларира това обстоятелство, то преди склюване на договора избраният за изпълнител е длъжен да предостави документ за преминатото обучение от производителя или от оторизирано от него лице. 6.Срок на изпълнение на поръчакта- не повече от 90/деветдесет/календарни дни. 7.Срок на валидност на офертата - 60/шесдесет/календарни дни ,считано от датата на крайния срок на подаване на офертата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1: Цена /в български лева,без ДДС/ с коефициент на тежест Т1= 0,70. Цената е цяло или дробно число. Ако е дробно число, се закръгля до втори знак след десетичната запетая /до стотни/. Посочва се обща цена за изпълнение на поръчката, която да включва всички изброени дейности от предмета на поръчката. Цената е фиксирана, крайна, включва всички дейности и всички разходи /преки и непреки, в т.ч. за мита, такси, данъци,застраховки, транспорт, труд, опаковки, замяна на некачествена стока/, за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на възложителя и документацията на поръчката. Цената е крайната и максималната цена /обща стойност без ДДС/, която възложителят ще заплати за изпълнение на поръчката, при условие, че изпълнението бъде прието от възложителя изцяло и без забележки. Цената не подлежи на увеличаване за срока на действие на договра за възлагане на обществената поръчка. Участниците получават от 1 до 100 точки, като предложенията се оценяват по следната формула: К1 = Ц минимум х 100/ Ц участник, където „Ц минимум е най-ниската предложена цена без ДДС,а Ц участник е цената предложена от конткретния участник. Тежест – Т1 = 0,70. К2: Срок за гаранционно обслужване и поддържане на медицинското оборудване /в т.ч. батерии/, считано от датата на приемането на оборудването от възложителя /т.е от датата на приемателно-предавателния протокол за предаване на възложителя за експлоатация/ с коефициент на тежест Т2=0,30. Предложеният от участника гаранционен срок не може да бъде по-кратък от 36 /тридесет и шест/ месеца. Участниците получават от 1 до 100 точки, като предложенията се оценяват по следната формула: К2 = С участник х 100/ С максимум, където „С участник” е предложеният от съответния участник срок за гаранционно обслужване и поддържане /в месеци, но не по-кратък от 36 месеца/, а „С максимум” е най-дългият предложен срок за гаранционно обслужване и поддържане. Тежест – Т2 = 0,30 Предложенията по К2 /за срок/ трябва да бъдат в месеци /цели числа/. Комплексната оценка на всяко предложение и класирането на участниците в конкурсната процедура се извършва по следната формула: Кком. = К1хТ1 + К2хТ2. Максималната комплексна оценка е 100.На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/11/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие,проекто договора,публичаната покана и всички приложения към нея са публикувани в профила на купувача - www.csmp-pleven.eu. Същите могат да се получат от деловодството на ЦСМП-Плевен,гр.Плевен,бул.Г.Кочев №8, всеки работен ден до 14.11.2014г.от 08ч. до 16 ч. При сключване на договор определения изпълнител представя документи,издадени от компетентен орган,за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 и декларация за липсата на обстоятелства по чл.47,ал.5. Офертите се получават от 08.00ч до 16 ч. всеки работен ден до 14.11.2014г.на адрес:гр.Плевен,бул.Г.Коечв № ,в деловодст-вото на ЦСМП-Плевен. Офертите ще се отварят на 17.11.2014г.от 13.00 часа в ЦСМП-Плевен,гр.Плевен,бул.Г.Кочев,№8 ,в сградата на ДКЦ към УМБАЛ"Г.Странски",ет.ІV,стая 403,при условията на чл.68,ал.3 от ЗОП. Офертите трябва да се представят съобразно изискванията на възложителя,подробно описани в документацията за участие.Всяка оферта трябва да съдържа всички документи подробно описани в документацията за участие.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/11/2014