Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, бул. "Шести септември" № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: www.vik.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на извънгаранционна подръжка и ремонт на автомобили марка „Исузу”, собственост на „ВиК” ЕООД – Пловдив, с включена доставка на необходимите за тази дейност резервни части, за период от 1 /една/ година след сключване на договор. Услугата ще се извършва периодично, в сервизна база на Изпълнителя, по предварителна заявка от Възложителя, в зависимост от нуждите на Дружеството. Възложителят ще заплаща услугата в левове, по банков път, разсрочено, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на необходимите документи за извършения ремонт и надлежно оформена данъчна фактура. Поради спецификата на поръчката и предлаганите услуги, срокът за плащане може да бъде удължен до 60 (шестдесет) календарни дни.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50112000

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Точният обем на ремонтните работи не може да бъде посочен в момента, тъй като зависи от нуждите на Дружеството.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Сервизна база на Изпълнителя в гр. Пловдив

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Пълните изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в поканата за участие и Техническата спецификация към нея, които са публикувани на интернет адреса на Възложителя www.vik.bg, в раздел Профил на купувача/Публични покани. При сключване на договор определеният за изпълнител участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 – Цена за ремонт и обслужване на автомобили “ИСУЗУ” с висока проходимост (4х4) – 0 до 35 точки Този критерий се изчислява по следната формула: К1 = (К1 минимална/К1 конкретна)*35 На оценка подлежи общата стойност, получена като сумата от единичните цени на отделните ремонтни работи и необходимите за ремонта резервни части, посочени в Ценовата оферта – Образец 2, за автомобили “ИСУЗУ” с висока проходимост (4х4). В случай, че в дадена оферта конкретна предложена единична цена е с повече от 20 % по-ниска от средната стойност на съответните единични цени на останалите оферти, тази оферта няма да подлежи на разглеждане и оценка. При положение, че са подадени само 2 (две) оферти, ще е в сила следното: ако в дадена оферта конкретна предложена единична цена е с повече от 20 % по-ниска от съответната единична цена на другата оферта, тази оферта няма да подлежи на разглеждане и оценка. К2 – Цена за ремонт и обслужване на автомобили “ИСУЗУ” с нормална проходимост (4х2) – 0 до 35 точки Този критерий се изчислява по следната формула: К2 = (К2 минимална/К2 конкретна)*35 На оценка подлежи общата стойност, получена като сумата от единичните цени на отделните ремонтни работи и необходимите за ремонта резервни части, посочени в Ценовата оферта – Образец 2, за автомобили “ИСУЗУ” с нормална проходимост (4х2). В случай, че в дадена оферта конкретна предложена единична цена е с повече от 20 % по-ниска от средната стойност на съответните единични цени на останалите оферти, тази оферта няма да подлежи на разглеждане и оценка. При положение, че са подадени само 2 (две) оферти, ще е в сила следното: ако в дадена оферта конкретна предложена единична цена е с повече от 20 % по-ниска от съответната единична цена на другата оферта, тази оферта няма да подлежи на разглеждане и оценка. К3 - Срок за изпълнение на отделните ремонтни работи - 0 – 25 точки Този критерий се оценява по следната формула: К3 = (К3 минимален/К3 конкретен)*25 Задължително условие на Възложителя е да се предложи минимален срок за изпълнение, не по-кратък от 1 (един) работен ден. К4 - Гаранционен срок на извършените ремонтни работи - 0 – 5 точки Този критерий се оценява по следната формула: К4 = (К4 конкретен/К4 максимален)*5 Задължително условие на Възложителя е да се предложи минимален гаранционен срок на извършените ремонтни работи, не по-кратък от 12 (дванадесет) месеца. КО = К1 + К2 + К3 + К4 Крайната комплексна оценка КО не може да бъде по-висока от 100 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/11/2014 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 301 на Административната сграда на Дружеството или на телефон 032/605-657 - Кр. Щерев - началник "Автобаза". Съгласно разпоредбите на чл. 68, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че офертите на участниците ще бъдат отворени на 18.11.2014 г. (вторник) от 14.00 часа в Заседателната зала на Дружеството.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/11/2014