Версия за печат

BG-Брусарци

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Брусарци, ул. "Георги Димитров" № 85, За: инж. Петър Димитров, Република България 3680, Брусарци, Тел.: 09783 2211, E-mail: brusartsi_adm@abv.bg, Факс: 09783 2911

Място/места за контакт: Община Брусарци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.brusartsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.brusartsi.com/subsection-182-publichna_pokana_smr_p.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Поръчката е с предмет„Избор на изпълнител на СМР за "Ремонт на сграда бивша поликлиника в гр. Брусарци"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45212000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поръчката е с предмет „Избор на изпълнител на СМР за "Ремонт на сграда бивша поликлиника в гр. Брусарци". Видовете работи са подробно описани в количествената сметка. Основни видове ремонтни-работи са: Покривни работи – 200м2; Теракот по подове – 7 м2; Фаянс стени - 39 м2; Грундиране върху стени и тавани – 159м2; Шпакловка върху стени – 125м2; Двукратно боядисване с латекс – 159м2; Боядисване с блажна боя по дървени и метални повърхности – 37м2; Доставка и монтаж на осветителни луминисцентни тела – 6бр; Доставка и монтаж на мивка с ботуш – 3 бр; Доставка и монтаж на тоалетна чиния с казанче – 1 бр; Доставка и монтаж на „Юнга” – 2бр; Доставка и монтаж на AL врати – 4.8м2; При изпълнението на ремонтните работи следва да се спазват всички изисквания на действащата нормативна база в строителството.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

7560 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Oбщина Брусарци

NUTS:

BG312

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За изпълнение на поръчката може да кандидатства всяко физическо или юридическо лице, или техни обединения, които отговарят на следните условия:проектирането и строителството за категорията строеж от обект на поръчката. 1. Минимални изисквания за квалификация на участниците и технически възможности: 1.1 Участникът да е регистриран в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), за изпълнение на строежи от пета група. Това изискване се доказва със следният документ: -Удостоверение/копие, но заверено от участника/ за регистрация в ЦПРС (или еквивалентно), за изпълнение на строежи от ПЕТА ГРУПА; Съгласно чл.3, ал.2 от ЗКС вписването в съответния регистър на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението на Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Указания за определяне на КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) на офертата. Оценката се извършва по посочените показатели и съгласно следната формула КО = П1 + П2 + П3, Като показателите са :П1– Срок на изпълнение на поръчката – 10 точки;П2– Организация и план на работа – 40 точки ;П3 – Предложена крайна цена – 50 точки. Всеки един от показателите на оценката се формира по следния начин:П1– Срок на изпълнение на поръчката: П1 = (Сmin / Ci) x 10, Където Сi e срока в дни (календарни) съгласно Техническото предложение на съответния участник,Където Сmin e минималния срок от Техническото предложение на участника предложил най кратък срок за изпълнение на поръчката !!!! Оферти с предложен срок за изпълнение по кратък от 5 календарни няма да бъдат разглеждани (ще бъдат отстранени от участие като неотговарящи на изискванията на Възложителя) 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАН НА РАБОТА – 40 т. ; 1.1. Етапи на изпълнение на СМР; 1.1.1.Представената от участника Огранизация на строителната площадка съответства на техническите спецификации и е съобразена с особеностите и условията на обекта - осигурява безопастана работа и почивка на строителните работници и местата за временно складиране на материали и механизация – 10 т.; 1.1.2. Етапите на изпълнение са описани общо и принципно и не отчитат конкретиката и спецификата на обекта – 8 т.; 1.1.3.Участника не е описал Етапите на изпълнение на строителните работи – 5 т.; 1.2.Организация на строителната площадка1.2.1.Описани са звената за изпълнение на основните видове дейности - техния брой, вид, състав, квалификационна и техническа обезпеченост. Предложените работни звена като вид състав квалификационна и техничесна обезпеченост са в съответствие с вид, обема и спесификата на строителните дейности и обезпечават качественото изпълнение на обществената поръчка – 10 т.; 1.2.2.Представената от участника Огранизацията на строителната площадка е описана принципно или не е съобразена с особеностите и условията на обекта за осигуряване безопастана работа и почивка на строителните работници и местата за временно складиране на материали и механизация – 8 т.; 1.2.3.Участника не е описал Огранизацията на строителната площадка – 5 т.; 1.3.Описание на работните звена.; 1.3.1.Представена е координация на работните звена, възможности за едновременна работа на отделните работни звена. Координацията на звената е в съответствие с вид, обема и спесификата на строителните дейности и предложения от участника линеен план за изпълнение на поръчката – 10 т.; 1.3.2.Описаните звената за изпълнение на основните видове дейности не са представени с всички детайли - брой, вид, състав, квалификационна и техническа обезпеченост. Предложените работни звена са описани общо без канкретика – 5 т.; 1.3.3.Участника не е описал звената за изпълнение на основните видове дейности и съответно тяхната координация – 3 т.; 1.4.Координация на работа.; 1.4.1.Технологичната последователност и сроковете за изпълнение на всички основни строителни дейности са добре описани и представени (в линейния план) и покриват всички аспекти на извършваната дейност с отчитане на реалната производителност на предложента работната сила, технологично оборудване и механизация – 10 т.; 1.4.2.Описанието на координация на работните звена има общ характер принципно отговаря на вида на строителните дейности, но няма обвързаност с конкретиката на обекта на поръчката – 8 т. 1.4.3.Участника не е описал координация на работните звена и възможностите за едновременно изпълнение на определени видове работи – 5 т.; П3– Предложена крайна цена, Като П3= (Цmin / Цi) x 50, Където Цi e предложена крайна цена (без ДДС) съгласно Ценовото предложение на съответния участник, а Цmin e минималната предложена крайна (без ДДС) цена съгласно Ценовото предложение на участника предложил най-ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/11/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Правно основание: Възложителят обявява настоящата процедура на основание чл. 14, ал. 4 т. 1 от ЗОП. За нерегламентираните в настоящата документация условия се прилагат разпоредбите на ЗОП и подзаконовите му нормативни актове. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договорите се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите. 2. Предоставяне на документация за участие. Заинтересованите лица могат да изтеглят поканата и приложените към нея документи от профила на Община Брусарци http://www.brusartsi.com/section-70-profil_na_kupuvacha.html 3. Финансова рамка на поръчката: Цената се предлага в български лева без ДДС. Общата прогнозна цена е 7 560,00 (седем хиляди петстотин и шестдесет) лева без ДДС Финансирането на обектите е осигурено с целеви капитални средства от бюджета на община Брусарци. 3.1. Условия на плащане: Схемата на плащане е: авансово 50% и окончателно плащане, съгласно условията на Проекто-Договора 4. Срок за изпълнение на поръчката: Поръчката трябва да бъде изпълнена за срок не по-дълъг от 45 календарни дни. !!!! Оферти с предложен срок за изпълнение по кратък от 5 календарни няма да бъдат разглеждани (ще бъдат отстранени от участие като неотговарящи на изискванията на Възложителя) 5. Срок на валидност на офертите Срок на валидност на офертата, който не може да бъде по-къс от 60 дни. 6. Срок за представяне на офертите: Предложенията на оферентите следва да бъдат представени в запечатан, непрозрачен плик с надпис: За участие в процедура по реда на Глава 8а на ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител на СМР за "Ремонт на сграда бивша поликлиника в гр. Брусарци" Име и адрес за кореспонденция на участника и по възможност телефон, факс и/или e-mail и подадени по съответния ред в деловодството на община Брусарци, адрес: гр.Брусарци, ул. „Георги Димитров” № 85, в срок до 16:30 часа на 14.11.2014 г. 7. Отваряне на офертите: Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения. Офертите ще се отворят на 17.11.2014 г. в 11:00 часа в Заседателната зала на община Брусарци, адрес гр. Брусарци, ул. „Георги Димитров”№ 85, ет. 2.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/11/2014