BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛНП "Св. Наум", ул. "Д-р Любен Русев" 1, За: Диана Стойнева, България 1113, София, Тел.: 02 9702283, E-mail: ubalnp@yahoo.com, Факс: 02 8709309

Място/места за контакт: ул. "Д-р Любен Русев" 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.svnaum.com/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/31-obshtestveni-porachki-2.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Строително-монтажни работи на обект на територията на МБАЛНП “Св. Наум” ЕАД, гр. София, състоящ се от следните етапи: Етап I - “Електрическо захранване на портиерна и динамичен воден ефект”; Етап II – “Тавански етаж сграда "Психиатрия" - ремонт на помещение с/у "електронна обработка на информацията"”; Етап III – “Психиатрична клиника - ремонт на баня и тоалетна за пациенти - остър сектор”; Етап IV – “Неврологична клиника - к-т д-р Атанасов, д-р Горанова и стълбищна площадка”; Етап V – “Ремонт и вкопаване на аншлуси на 5 броя AL радиатори в "Гама Камера"”; Етап VI – “Подпорна стена към вход на клинична лаборатория” и гаранционна поддръжка.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническата спецификация

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

14000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ул. "Д-р Любен Русев" 1

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците се представляват от законните си представители или от лице, упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка или в обществени поръчки. Овластяването се извършва посредством нотариално заверено пълномощно, което се прилага в оригинал или под формата на нотариално заверено копие към офертата. Общите и административните изисквания съгласно ЗОП са посочени в документацията за участие. Изисквания за технически възможности:Участниците в настоящата процедура следва да ПРИТЕЖАВАТ ОПИТ В ИЗВЪРШВАНЕТО НА строително-монтажни работи - за последните 5 години преди подаването на офертата участниците да са изпълнили строителни дейности, които са еднакви или сходни с дейностите, предмет на тази обществена поръчка. В случай, че участникът участва като обединение / консорциум, изброените по-горе изисквания се прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло. В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители изброените по-горе изисквания се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането на участниците в процедурата ще бъде извършено на база “Икономически най-изгодна оферта” при следните показатели: 1. Предложена цена в лева без ДДС с относителна тежест 50 %. 2. Срок за изпълнение в работни дни с относителна тежест 30 %. 3. Гаранционен срок в месеци с относителна тежест - 20 %. Комплексната оценка (КО), се изчислява по следната формула: Ко= (Пmin : П1).50 + (Сmin : С1).30 + (1- (Гmin : Г1).20) Където: 1. П1 - предложена цена от съответния участник. Пmin – най – ниската предложена цена. 2. С1 – предложен срок за изпълнение от съответния участник в работни дни. Сmin – най – кратък срок в работни дни. 3. Г1 – предложен срок гаранционен срок от съответния участник в месеци. Гmin – най – кратък гаранционен срок в месеци. Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до третия знак след десетичната запетая. Максималната комплексна оценка, която може да получи една оферта е 100.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/11/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се подават в деловодството на болницата на ул. "Д-р Любен Русев" 1. Документацията може да бъде закупена на касата на болницата или да бъде изтеглена от: http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2 - ID00033; Отварянето на офертите ще се състои на 18.11.2014 г. от 10:30 ч., в учебната зала на ДКБ в административната сграда на МБАЛНП "Св. Наум" ЕАД.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/11/2014