Версия за печат

BG-СТАРА ЗАГОРА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, БУЛ."РУСКИ" № 62, За: ИНЖ.МИЛЕН ДОНЧЕВ, Р.БЪЛГАРИЯ 6000, СТАРА ЗАГОРА, Тел.: 042 620090, E-mail: csmp-stara_zagora@mh.government.bg, Факс: 042 621132

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.csmp-sz.com.

Адрес на профила на купувача: http://csmp-sz.com/profil-na-kupuvacha/public-calls/201-pp-201404.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на преносима медицинска апаратура и оборудване за санитарен автомобил за нуждите на ЦСМП - Стара Загора , определени по вид и количество в техническата спецификация на възложителя към публична покана.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33120000, 33124100, 33190000, 33196000

Описание:

Записващи системи и уреди за изследвания
Уреди за диагностика
Различни медицински уреди и изделия
Медицински помощни средства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Многофункционален апарат за ЕКГ, дефибрилация и мониториране, ведно с медицински софтуер за телеметрия - 1 бр. 2. Респиратор транспортен - 1 бр. 3. Аспиратор транспортен - 1 бр. 4. Инфузионна помпа - 1 бр. 5. Кислородна бутилка с редуцил вентил с овлажнител и ротаметър - 1 бр. 6. Носилки :Обездвижваща дъска за гръб- 1 бр;Обездвижваща носилка тип "Стретчер"/лопатъчна - 1 бр.; и Носилка тип стол - 1 бр.. 7. ЕКГ - преносим - 1 бр. 8. Шийни яки - 1 комплект 9. Гръбначен имобилизатор - 1 бр. На обща пределна стойност 42000 лв. без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

42000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Гр. Стара Загора бул. "Руски" № 62

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изпълнител на обществената поръчка може да бъде физическо или юридическо лице , регистрирано като търговец по ТЗ или по законодателството на друга държава - страна по споразумението за европейското икономическо пространство, или на конфедерация Швейцария, на които е издадено разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или друг документ , удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия,издаден от компетентен орган на съответната държава. 2. Изпълнителят следва да отговаря на изискванията на чл.47, ал.1 т.1 и чл.47, ал.5 от ЗОП. 3.Участникът трябва да притежава валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват "Търговия с медицински изделия и сервизно поддържане" 4.Участникът трябва да разполага със сервизна мрежа /собствени или упълномощени сервизи/ на територията на Република България, осигуряваща гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на предлаганите медицинска апаратура и оборудване. 5.Предлаганите медицинска апаратура и оборудване да бъдат фабрично нови, произведени не по-рано от 2014 г, да не са били демонстрационни. 6.Предлаганите медицинска апаратура и оборудване за санитарен автомобил трябва да отговарят на изискванията описани в техническата спецификация на възложителя, приложена към публичната покана. 7.Доставените медицинска апаратура и оборудване трябва да са придружени с пълна и изчерпателна техническа документация на български език - Технически документи на производителя /в превод/,чертежи, скици и други подобни,т коитоса необходими за правелната експлоатация на изделията. 8.Доставените изделия следва да имат нанесена СЕ маркировка - Директива 93/42 ЕЕС, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ и Наредба за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на медицинските изделия по чл.2 ал.1 т.3 от ЗМИ. 9. Доставените от участниците мед. изделия трябва да притежават декларация за съответствие на европейската общност съгласно Директива 93/42 ЕЕС за медицински изделия. 10.Доставката на медицинските изделия се извършва в срок до 45 дни от подписването на договора. Заплащането се извършва със средства от бюджета на ЦСМП - Ст.Загора, по банков път, в срокове и условия съобразно проекта на договора. 11.За доставените медицински изделия следва да се осигури гаранционно и сервизно обслужване на място за срок не по-малък от 36 /тридесет и шест/ месеца след доставката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/11/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.Получените оферти ще бъдат отворени на 17.11.2014 г в 16:00 часа в сградата на Управлението на ЦСМП -Ст.Загора /гр. Ст.Загора бул. "Руски" № 62 /. 2.Срок на валидност на офертата - не по-кратък от 60 дни от срока за получаване на офертите. 3.Офертата се представя само в един вариант на български език и включва всички медицински изделия по настоящата покана, конкретизирани в техническата спецификация. Документите на чужд език следва да бъдат в официален превод. 4. Предлаганата цена следва да бъде окончателна,посочена в български лева, без ДДС и да включва цената на всички медицински изделия по настоящата публична покана , доставката им до мястото на изпълнение,опаковка, транспорт, застраховки , митни сборове и други разходи по доставката , гаранционна поддръжка и сервизно обслужване. Посочената в публичната покана прогнозна стойност представлява максимален финансов ресурс на Възложителя за всички медицински изделия. 5. Освен минималното съдържание на офертата съгл. чл.101в от ЗОП, към нея следва да бъдат приложени и декларация Образец №3, приложение към публичната покана и техническа документация на предлаганите медицински изделия /технически паспорт, чертежи, описания, схеми и др.п/, от които може да се установи съответствието на предлаганите медицински изделия с техническата спецификация на възложителя, както и други документи необходими за доказване възможностите на участника за изпълнение на поръчката, произтичащи от поканата, техническата спецификация и проекта на договора . В случай , че участника не е производител следва да представи оторизационно писмо , с което производителя го оторизира да предлага , доставя и осигурява сервизно обслужване на произведените от него медицинска апаратура и медицински оборудване. 6..Офертата трябва да включва доставка,монтаж и инсталация,пускане в действие и предаване в готовност за експлоатация на мед. апаратура и оборудването с всички необходими за експлоатацията пренадлежности и консумативи. 7. Предлаганите от участниците мед. изделия трябва да притежават декларация за съответствие на европейската общност съгласно Директива 93/42 ЕЕС за медицински изделия. 8. Техническата оферта и ценовото предложение на участниците следва да бъдат изготвени по образци №1 и №2, приложения към публичната покана .

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/11/2014