Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ"Д-р Иван Селимински"АД гр. Сливен, гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1, За: Радост Симеонова - Организатор "Маркетинг", Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611710, E-mail: mbal.sl@iradeum.com, Факс: 044 624326

Място/места за контакт: 044 611778

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mbal.sliven.info.

Адрес на профила на купувача: www.mbal.sliven.info.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Доставка на Бензин А95 и Евродизел, чрез собствена или наета бензиностанция на територията на гр.Сливен за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09132000, 09134200

Описание:

Бензин
Дизелово гориво


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Приблизителния обем на разходваното количество за една година по видове е както следва: Бензин А 95 – 10 783 литра Евродизел - 10 862 литра

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

45582 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МБАЛ"Д-р Иван Слимински" АД - гр.Сливен, бул."Христо Ботев" № 1

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

А. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Представяне на участника /Приложение № 2/; 3. Ако участника е чуждестранно лице - документ за регистрация, съобразно националното му законодателство; Участниците представят с офертата си и следните документи: 1. Попълнен образец на техническо предложение /Приложение № 3/; 2. Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл.47 ал. 9 от ЗОП /Приложение № 4/; 3. Декларация за ползване или не ползване на подизпълнители, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие /Приложение № 5/; 4. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /Приложение № 6/; 5. Попълнен образец на ценово предложение /Приложение № 7/. Ценовото предложение следва да бъде представено на хартиен носител, с подпис и печат на участника.Ако участникът е физическо лице, ценовото предложение само се подписва от участника. Б. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1. Горивата, предмет на настоящата публична покана трябва да са съпроводени със сертификат за качество издаден от производителя, изработен на база изискванията на БДС , ISO или еквивалентно. 2. Декларация, че участника притежава търговски обекти - бензиностанции за продажба на автомобилни горива на територията на областите – Сливен, Стара Загора, Ямбол, Хасково, основните пътни артерии и магистрали и в големите градове, където може да се зарежда безкасово /свободен текст/; 3.Декларация от участника, че търговските му обекти разполагат с необходимата система за безналично плащане, чрез електронни карти /свободен текст/; 4. Документ /акт за собственост, договор за наем и др./, удостоверяващ факта, че участникът притежава собствена или наета бензиностанция на територията на гр. Сливен, чрез която ще изпълнява поръчката. Горивата да се доставят до собствена или наета от участника бензиностанция на територията на гр.Сливен и се използват за автомобилите на лечебното заведение. 5. Всеки участник задължително участва за двата вида гориво, предмет на поръчката. 6.Доказателства, че участникът е упълномощен представител и/или дистрибутор на производител/и/ на горива в България – оторизационно писмо, договори, и др.; В. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1. Срок на изпълнение на поръчката - 12 /дванадесет/ месеца; 2. Начин и условия за плащане: Финансирането ще се извършва със собствени средства. Заплащането на Изпълнителя ще се извършва разсрочено, по банков път но не по-рано от 60 /шестдесет/ дни от датата на издаване на съответната фактура; 3. Офертата се представя в непрозрачен плик, с посочен върху него адрес за кореспонденция и телефон, по възможност факс и електронен адрес и надпис "Оферта по публична покана за „“Доставка на Бензин А 95 и Евродизел, чрез собствена или наета бензиностанция за нуждите на МБАЛ"Д-р Иван Селимински" АД - Сливен”; 4. Офертата се подава в деловодството на лечебното заведение на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1, всеки работен ден от 08.00 часа до 15.30 часа. 5. При сключване на договор изпълнителя представя изискуемите документи по чл. 101е, ал. 2 от ЗОП. 6. Всички изискуеми документи се представят в оригинал или заверени от участника/подпис, гриф "Вярно с оригинала" и мокър печат на участника/.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Методиката, по която се определя предложената крайна цена е следната: Предложена цена – максимум 100 т., Цmin.-средна К1 = ---------------------х 100, където Цх-средна Цmin-средна.- най-ниската предложена средна цена за двата вида гориво от оферентите; Цх--средна.- предлаганата от оферента средна цена за двата вида гориво. Забележка: Цх-средна = / К1.1 х N1 / + / К1.2 х N2/ делено на Nобщо където: К1.1. – предлагана цена за 1 литър Бензин А-95; К1.2. – предлагана цена за 1 литър Евродизел. N1 – 10 783 - прогнозно количество литри Бензин А-95 за 1 година N2 - 10 862 - прогнозно количество литри Евродизел за 1 година Nобщо – 21 645 – общо прогнозно количество в литри за двата вида гориво за 1 година.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/11/2014 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.Отварянето на офертите ще се извърши на 17.11.2014 г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1; 2.Образеца на ценовата оферта и всички приложения и образци, включително и проект на договор /Приложение № 8/ са публикувани и достъпни на профила на купувача: www.mbal.sliven.info /раздел "Профил на купувача"/. За допълнителна информация: тел. 044 611 778 - Радост Симеонова - Организатор "Маркетинг

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/11/2014