Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция по околна среда, бул. „Цар Борис III“ №136, За: Александър Александров - началник отдел КРЛ, Елеонора Стойкова - ст. юрисконсулт, отдел АПО, България 1618, София, Тел.: 02 9559024;02 9559798, E-mail: e.stoykova@eea.government.bg, Факс: 02 9555378

Място/места за контакт: Отдел „Координация на регионални лаборатории“ ИАОС

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki/porachki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Наименование на поръчката: „Доставка на филтри и пластмасови накрайници за лабораториите на Изпълнителна агенция по околна среда”. Описание на поръчката - доставката на филтри, филтърна хартия и пластмасови накрайници за пипети за лабораториите на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) е свързана с осигуряване нормалното функциониране на апаратурата в лабораториите на ИАОС до края на 2014г. и първото тримесечие на 2015г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15994200, 38437120

Описание:

Филтърна хартия
Наконечници на пипети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Доставка на филтри и пластмасови накрайници за лабораториите на Изпълнителна агенция по околна среда“. Поръчката е разпределена в 26 самостоятелно обособени позиции съобразно вида на необходимите филтри и пластмасови накрайници за пипети. Отделните обособени позиции са подробно описани в документацията за обществената поръчка по вид и прогнозна стойност за всяка обособена позиция.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

41214 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административна сграда на Изпълнителна агенция по околна среда, гр. София 1618, бул. „Цар Борис III“ №136

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ Участникът следва да отговаря на следните изисквания за технически възможности: - Да е изпълнил успешно най-малко 3 (три) доставки със сходен предмет за последните 3 (три) години до датата на подаване на офертата; - Да е производител или оторизиран представител на фирмата - производител/ дистрибутор на стоките предмет на доставката с права за представителство на територията на Република България за срок, не по - кратък от от 6 (шест) месеца към датата на подаване на предложението; - Да притежава внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта: ISO 9001:2008 или еквивалентен; - Да предостави оригинални каталози и/или брошури, на хартиен или магнитен носител (или заверени копия) за филтрите и пластмасовите накрайници за пипети, предмет на доставката, актуални за момента. От предоставените материали за всяка от оферираните позиции ясно да личи връзката между описаните технически параметри в предложението на участника с посочения каталожен номер и декларираната фирма – производител. За доказване на тези обстоятелства участникът представя: - Списък на основните договори по предмета на поръчката или сходен, изпълнени през последните три години до датата на подаване на офертата. Списъкът следва да включва договорите, чието изпълнение е приключило в заложения период, описание на предмета на договора, начална и крайна дата на изпълнението, изпълнителите и получателите (възложителите), заедно с доказателство за извършената доставка, което се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата. Списъкът на основните договори се попълва съгласно приложения образец – Образец № 4 – в оригинал. Доказателствата за извършена доставка могат да се представят като копия заверени от участника; - Документ, удостоверяващ, че участникът е производител и/или оторизиран представител на фирмата - производител/дистрибутор на стоката предмет на доставката с права за доставка на територията на Република България за срок, не по - кратък от от 6 (шест) месеца към датата на подаване на предложението по настоящата поръчка - оригинал или нотариално заверено копие; - Заверено от участника копие на Сертификат за внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта: ISO 9001:2008 или еквивалентен, като остатъка от срока за валидност на Сертификата да бъде не по-малък от 6 (шест) месеца към датата на подаване на предложението; - Участникът следва да представи актуални оригинални каталози и/или брошури, на хартиен или магнитен носител (или заверени копия) за филтрите и пластмасовите накрайници за пипети, предмет на доставката, актуални за момента. От предоставените материали за всяка от оферираните позиции ясно да личи връзката между описаните технически параметри в предложението на участника с посочения каталожен номер и декларираната фирма – производител. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. Задължителни изисквания при извършване на доставките по обществената поръчка за всички обособени позиции: 1. За всяка обособена позиция трябва да се има предвид посочените видове консумативи, необходимият брой (съответно броя в опаковка, където това е посочено), както и техническите параметри, на които трябва да отговарят, съгласно техническите изисквания на поръчката; 2. По всички обособени позиции участникът следва да посочи фирмата-производител и каталожен номер на оферирания продукт; 3. Задължително изискване към участника е доставените консумативи да са напълно съвместими с техническото оборудване, за което са поръчани. 4. При доставката на упоменатите консумативи да се спазват изискванията на Възложителя за брой в опаковка, посочени в техническата спецификация. Всички изисквания са достъпни в документацията към общ. поръчка, публикувана на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki/porachk

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/11/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се подават на адреса на Възложителя: Изпълнителна агенция по околна среда, гр. София 1618, бул. „Цар Борис III“ №136,ет.1, стая 101 - Деловодство. Разглеждането и оценяването на получените предложения ще се извърши на 13.11.2014г. от 09,30ч. в сградата на Изпълнителна агенция по околна среда. Лица, които могат да присъстват при отваряне на офертите - участниците в настоящата обществена поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/11/2014