Версия за печат

BG-Белослав

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Белослав, ул."Цар Симеон Велики" №23, За: Донка Монева, Иванка Димитрова, Република България 9178, Белослав, Тел.: 05 1123569, E-mail: obstinabeloslav@abv.bg, Факс: 05112 2214

Място/места за контакт: гр.Белослав, ул.Цар Симеон Велики" №23

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.beloslav.org.

Адрес на профила на купувача: www.beloslav.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на работниците в община Белослав и за нуждите на работници и служители в Обединените детски заведения на територията на община Белослав”, по четири обособенн позиции: Обособена позиция № 1„Доставка на работно облекло и обувки на нещатен персонал и заетите в дейност „Чистота” в община Белослав„ Обособена позиция № 2: „Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на работниците в община Белослав” Обособена позиция № 3: „Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на медицинските сестри към община Белослав„ Обособена позиция № 4: „Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на работници и служители в Обединените детски заведения на територията на община Белослав" Изисквания за доставките по всички обособени позиции: Работното облекло и обувките предмет на доставката трябва да бъдат нови и качеството им да отговаря на съответните стандарти и на техническите спецификации на Възложителя. Означаването на размера на облеклата и обувките да се извърши съгласно БДС ЕN 13402- 3:2005 или еквивалент. Облеклото и обувките трябва да: • Осигурява достатъчна защита иа тялото в съотвстствие с действащите Норми за защита от прахове, и др. замърсявания; • Да притежава достатъчна здравина, издръжливост и минимална свиваемост; • Да притежава достатъчна термоустойчивост; • Да не е алергенно; • Да има маркировка за състав на плата, ръст и размер; Опаковка, транспорт и съхранение - Доставчикът е отговорен за натоварването, транспортирането, доставката и разтоварването на облеклото, като трябва да осигури подходяща опаковка на облеклото срещу повреда по време на транспортирането му до адреса на Възложителя.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

18100000, 18300000, 18800000

Описание:

Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари
Облекла
Обувни изделия


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозната стойност по обособените позиции е следната: За обособена позиция 1 – 4950 без ДДС. За обособена позиция 2 – 2020,00 без ДДС. За обособена позиция 3 – 2200,00 лева без ДДС. За обособена позиция 4 - 19 322,00 лева без ДДС. Условия на плащане и източник на финансиране: Плащането по договора се извършва в срок до 30(тридесет) календарни дни от извършване на доставката и представяне на фактура. Източник на финансиране – собствени бюджетни средства.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

28492 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Белослав, ул."Цар Симеон Велики" №23

NUTS:

BG33

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всяка оферта трябва да съдържа 1 Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Оферта – следва да бъде изготвена по образеца съгласно Приложение № 1, съгласно изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката. 3.Административни сведения с посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата - Приложение № 2. 4. Документи за техническите възможности и квалификация съгласно т. 2; 5. Декларация за приемане на условията в проекта на договор съгласно образеца-Приложение № 5), 6. Информация за подизпълнителите, която съдържа: 6.1. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива. Списъкът се включва в попълнения образец на техническата оферта – Приложение № 1, и съдържа наименованието на подизпълнителите, видовете дейностите, които ще изпълняват, и дела на тяхното участие. 6.2. Декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката съгласно Приложение № 3; 7. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата. Пълномощно се представя, когато: 7.1. участникът е обединение, което не е юридическо лице; в тези случаи лицето, представляващо участника, следва да бъде упълномощено от всички участници в обединението. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Не се представя пълномощно на лицето, което представлява участник в процедурата – обединение, което не е юридическо лице, ако в договора за обединение участниците са го определили за лице, което представлява обединението; 7.2. офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация; 8. Техническо предложение –следва да бъде изготвена по образеца съгласно Приложение №4 при съблюдаване изискванията на техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката. Към техническото предложение Участниците следва да представят цветен снимков материал и спецификации на предлаганите артикули, предмет на поръчката, във вид на брошури, каталози и др. 9. Ценово предложение (Предлагана цена) за изпълнение на поръчката, съгласно Приложение № 6. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

„Икономически най-изгодна оферта“предвид следните показатели: а) предлагана цена – 80 т.; б) срок на доставка – 20 т. .Начин на определяне на оценката: 1. Обособена позиция № 1: Класирането се извършва на база комплексен коефициент К комплексно, получен от сумата на стойностите на оценката по съответните показатели по следната формула: На първо място се класира участника получил най-висок К комплексно, където: К1 = [(К1.1 мин / К1.1 участник х 20%)+(К1.2 мин / К1.2 участник х 20%)+ (К1.3 мин / К1.3 участник х20 %) + (К1.4 мин / К1.4 участник х 20 %)+ (К1.5 мин / К1.5 участник х 20 %)] х 80 т. и се изчислява като сума от стойности получени както следва: К1.1 мин е най-ниското предложение по показател „предложена обща цена на облекло и обувки за Метач-жени”, а К1.1 участник е предложението на оценявания участник по същия показател. К1.2 мин е най-ниското предложение по показател „предложена обща цена на облекло и обувки за Метач-мъже, общ р-к, шофьор Чистота”, а К1.2 участник е предложението на оценявания участник по същия показател. К1.3 мин е най-ниското предложение по показател „предложена обща цена на облекло и обувки за Гл.специалист Чистота”, а К1.3 участник е предложението на оценявания участник по същия показател. К1.4 мин е най-ниското предложение по показател „предложена обща цена на облекло и обувки за Деж.в ОбСС, оператор по обсл. на СВТ”, а К1.4 участник е предложението на оценявания участник по същия показател. К1.5 мин е най-ниското предложение по показател „предложена обща цена на облекло и обувки за Домакин, клуб”, а К1.5 участник е предложението на оценявания участник по същия показател. К2 = (К2мин. / К2 участник.) х 20 т., където: К2мин. е най-краткия предложен срок по показател „срок на доставка”, а К2 участник е предложението на оценявания участник по същия показател. 2. Обособена позиция № 2: Класирането се извършва на база комплексен коефициент К комплексно, получен от сумата на стойностите на оценката по съответните показатели по следната формула: На първо място се класира участника получил най-висок К комплексно, където: К1 =[(К1.1 мин /К1.1 участник х 40%)+(К1.2 мин / К1.2 участник х 30%)+ (К1.3 мин / К1.3 участник х30 %)] х 80 т. и се изчислява като сума от стойности получени както следва: К1.1 мин е най-ниското предложение по показател „предложена обща цена на облекло и обувки за Работник кухня”, а К1.1 участник е предложението на оценявания участник по същия показател. К1.2 мин е най-ниското предложение по показател „предложена обща цена на облекло и обувки за Соц.асистент, разносвач храна”, а К1.2 участник е предложението на оценявания участник по същия показател. К1.3 мин е най-ниското предложение по показател „предложена обща цена на облекло и обувки за Шофьор автобус”, а К1.3 участник е предложението на оценявания участник по същия показател. К2 = (К2мин. / К2 участник.) х 20 т., където: К2мин. е най-краткия предложен срок по показател „срок на доставка”, а К2 участник е предложението на оценявания участник по същия показател. 3. Обособена позиция № 3: Класирането се извършва на база комплексен коефициент К комплексно, получен от сумата на стойностите на оценката по съответните показатели по следната формула: На първо място се класира участника получил най-висок К комплексно, където: К1 =(К1.1 мин /К1.1 участник )х 80 т. и се изчислява като сума от стойности получени както следва: К1.1 мин е най-ниското предложение по показател „предложена обща цена на облекло и обувки за Медицинска сестра”, а К1.1 участник е предложението на оценявания участник по същия показател. К2 = (К2мин. / К2 участник.) х 20 т., където: К2мин. е най-краткия предложен срок по показател „срок на доставка”, а К2 участник е предложението на оценявания участник по същия показател.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/11/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение по т."Показатели за оценка на офертите". 4. Обособена позиция № 4: Класирането се извършва на база комплексен коефициент К комплексно, получен от сумата на стойностите на оценката по съответните показатели по следната формула: На първо място се класира участника получил най-висок К комплексно, където: К1 = [(К1.1 мин / К1.1 участник х 25%)+(К1.2 мин / К1.2 участник х 25%)+ (К1.3 мин / К1.3 участник х25 %) + (К1.4 мин / К1.4 участник х 25%)] х 80 т. и се изчислява като сума от стойности получени както следва: К1.1 мин е най-ниското предложение по показател „предложена обща цена на облекло и обувки за Готвач; Общ работник кухня”, а К1.1 участник е предложението на оценявания участник по същия показател. К1.2 мин е най-ниското предложение по показател „предложена обща цена на облекло и обувки за Пом.възпитател; Детегледачка; чистачка”, а К1.2 участник е предложението на оценявания участник по същия показател. К1.3 мин е най-ниското предложение по показател „предложена обща цена на облекло и обувки за АТС, касиер”, а К1.3 участник е предложението на оценявания участник по същия показател. К1.4 мин е най-ниското предложение по показател „предложена обща цена на облекло и обувки за Огняр, общ работник;”, а К1.4 участник е предложението на оценявания участник по същия показател. К2 = (К2мин. / К2 участник.) х 20 т., където: К2мин. е най-краткия предложен срок по показател „срок на доставка”, а К2 участник е предложението на оценявания участник по същия показател. Срок и място за получаване на офертите: Офертите следва да бъдат представени в запечатан, непрозрачен плик с надпис- името на поръчката Име и адрес за кореспонденция на участника и по възможност телефон, факс и/или e-mail и подадени по съответния ред в деловодството на община Белослав, адрес: гр. Белослав, ул. „Цар Симеон Велики” № 23, в срок до 16:30 часа на 12.11.2014 г. Дата, час и място на отваряне на офертите: Офертите се отварят на 13.11.2014г.от 10:00часа в заседателната зала в сградата на общинска администрация Белослав, гр.Белослав, ул."Цар Симеон Велики" №23; Подробни указания за оформянето на офертата, както и образци на документите, са публикувани в профила на купувача на община Белослав-www.beloslav.org.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/11/2014