Версия за печат

BG-гр.Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Център за спешна медицинска помощ-Бургас, ул."Успенска" №1, За: Стоян Димитров Михалев, България 8000, гр.Бургас, Тел.: 056 871935, E-mail: csmp_burgas@abv.bg, Факс: 056 811000

Място/места за контакт: гр.Бургас, ул."Успенска" №1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.csmpburgas.org.

Адрес на профила на купувача: www.csmpburgas.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на поръчката е „Доставка и гаранционна поддръжка на един брой нов санитарен автомобил /линейка/, за нуждите на Център за спешна медицинска помощ – Бургас“. Обществената поръчка не включва обособени позиции.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34114121

Описание:

Линейки


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1 брой нов санитарен автомобил /линейка/, окомплектован със съответното оборудване, съгласно техническата спецификация – приложение към настоящата публична покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Бургас

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставка на 1 бр. нов санитарен автомобил със съответното оборудване и документация, които да отговарят на всички изисквания, посочени в техническата спецификация. Предлаганият автомобил да е серийно производство, с дата на производство не по-рано от 2014 г., да отговаря на изискванията на ЗДП и ППЗДП, екологична категория Евро 6, с европейско типово одобрение, автомобилът да е хомологиран за движение в България, да е категория М1, да отговаря на стандарт EN 1789: 2007+ А1:2010 или еквивалент. Изисква се валиден сертификат за съответствие за предлагания модел МПС и копие от типовото одобрение на МПС. Предлаганата линейка и оборудването да са в съответствие с Директива 93/42/ЕИО на Съвета на стандартите съгласно същата или на еквивалентни на тях. Санитарният автомобил да отговаря на изискванията на стандарт стандарт EN 1789:2007+А1:2010 или еквивалент. Участниците да са изпълнили минимум 1 договор с еднакъв или сходен предмет с този на поръчката през последните 3 г. Санитарният автомобил трябва да бъде доставен с необходимата документация за него, в т.ч. и с необходимите документи за регистрация, съгласно изискванията на „Наредба I-45 на МВР от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства“. Срокът на доставката да не е по-дълъг от 4 месеца. Гаранционно подържане – не по-малко от 36 месеца, без оглед на пробега. Срокът за гаранционното поддържане на всички допълнително монтирани елементи и оборудване да не бъде по-кратък от 24 месеца. Изискване за сервизна база на изпълнителя в гр. Бургас за гаранционното поддържане, собствени или упълномощени сервизи, с работно време минимум по 8 ч. от понеделник до петък вкл., техническо обезпечение на базата. Транспортът по доставката се осигурява от изпълнителя и е за негова сметка. Изпълнителят осигурява за негова сметка и транспортирането на автомобила върху платформа до КАТ – Бургас. Изискване за осигуряване необходимите специалисти /като брой и квалификация/ за изпълнение на поръчката. Ако участникът не е производител, да е оторизиран от производителя за доставка и гаранционно сервизно поддържане на санитарни автомобили. Време за реакция на изпълнителя при възникване на проблем със санитарния автомобил /в т.ч. оборудването на същия/ - в рамките на деня, в който е уведомен от възложителя за наличието на проблем. Участниците да имат валиден сертификат ISO 9001:2008 с обхват търговия с автомобили, резервни части, аксесоари и авторемонтна дейност. Участниците да имат валиден сертификат ISO 14001:2004 или еквивалент за управление по отношение на околната среда за дейности по продажба и гаранционен сервиз на МПС. Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. В процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки участник, който отговаря на предварително обявените условия. Участниците трябва да представят декларации и други документи по образците в документацията на поръчката. Офертите да съдържат списък и информация както е посочено в документацията за участие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели за оценка и тяхната относителна тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертите: Критерии: К1: Цена /в български лева, с включен ДДС/. Тя е или цяло или дробно число. Ако е дробно число, се закръгля до втори знак след десетичната запетая /до стотнки/. Посочва се обща цена за изпълнение на поръчката, която да включва всички изброени дейности от предмета на поръчката. Цената е фиксирана, крайна, включва всички дейности и всички разходи /преки и непреки, в т.ч. за мита, такси, данъци, ДДС, застраховки, транспорт, труд, опаковки, замяна на некачествена стока/, за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на възложителя и документацията на поръчката, в пълния й обем, в срок, с необходимото качество, както и печалбата на изпълнителя. Цената е крайната и максималната цена /обща стойност/, която възложителят ще заплати за изпълнение на поръчката, при условие, че изпълнението бъде прието от възложителя изцяло и без забележки. Участниците получават от 1 до 100 точки, като предложенията се оценяват по следната формула: К1 = Ц минимум х 100, Ц участник където „Ц минимум” е най-ниската предложена цена /в лева, с ДДС/, а „Ц участник” е предложената от съответния участник цена /в лева, с ДДС/. Тежест – Т1 = 0,50 К2: Срок за гаранционно поддържане на санитарния автомобил, считано от датата на доставката /от датата на приемателно-предавателния протокол за предаване на автомобила на възложителя/, без ограничение на пробега. Предложеният от участника гаранционен срок трябва да бъде в месеци без оглед на пробега, като същия не може да бъде по-кратък от 36 /тридесет и шест/ месеца. Участниците получават от 1 до 100 точки, като предложенията се оценяват по следната формула: К2 = Са участник х 100, Са максимум където „Са участник” е предложеният от съответния участник срок за гаранционно поддържане на автомобила /в месеци, но не по-кратък от 36 месеца, без оглед на пробега/, а „Са максимум” е най-дългият предложен срок за гаранционно поддържане на автомобила. Тежест – Т2 = 0,45 Предложенията по К2 /за срок/ трябва да бъдат цели числа. К3: Срок за гаранционно поддържане на всички допълнително монтирани елементи и оборудване. Предложеният срок не може да бъде по-кратък от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на доставката /от датата на приемателно-предавателния протокол за предаване на автомобила на възложителя/. К3 = Со участник х 100, Со максимум където „Со участник” е предложеният от съответния участник срок за гаранционно поддържане на допълнително монтираното оборудване /в месеци, но не по-кратък от 24 месеца, а „Со максимум” е най-дългият предложен срок за гаранционно поддържане на допълнително монтираното оборудване. Тежест – Т3 = 0,05 Предложенията по К3 /за срок/ трябва да бъдат цели числа. Комплексната оценка на всяко предложение и класирането на участниците в конкурсната процедура се извършва по следната формула: К = К1хТ1 + К2хТ2 + К3хТ3 На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/11/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всеки от участниците може да подаде само една оферта. Не се допуска представяне на варианти в офертата. Офертата трябва да съдържа най-малко: данни за лицето, което прави предложението; техническо предложение, ценово предложение, срок на валидност на офертата. Участниците в процедурата, респ. определените изпълнители, трябва да отговарят на условията и изискванията, поставени от възложителя, съгласно решението за откриване на процедурата, публичната покана, документацията за участие, трябва да спазват, съобразяват и съблюдават, вкл. при изготвянето на офертата и подаването й, условията и изискванията на възложителя, в т.ч. към обекта и изпълнението на поръчката и към участниците, изискванията и указанията за подготовка и подаване на офертата, за участие в процедурата и за провеждането на същата, съответните образци на документи, приложени в документацията за участие в процедурата. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящия регистър, за което на приносителя се издава документ. Не се приемат за участие в процедурата и ще се връщат незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Подробни обяснения, изисквания и указания, в помощ на участниците, относно изготвянето на офератата и нейното съдържание, респективно съдържанието на плика, се съдържат в документацията за участие в процедурата. Цена на документацията за участие в процедурата, в размер на 5 /пет/ лева, която се заплаща при закупуване на документацията, в брой в касата на ЦСМП – Бургас, в административната сграда, находяща се в гр. Бургас, ул. „Успенска” №1, ет.2 или по банков път, по банкова сметка на Център за спешна медицинска помощ – Бургас, както следва: IBAN: BG16UBBS80023106133000, BIC: UBBSBGSF, ОББ – Бургас. Документацията се предоставя на всяко лице, което поиска това, включително като му се изпраща за негова сметка. Допълнителна информация и документи /решение за откриване на процедурата; приложенията към публичната покана – техническа спецификация и проект на договор; документация за участие, в т.ч. образци на документи, пояснения и указания/ – на посочения интернет адрес: www.csmpburgas.org Подробна информация, указания, изисквания и образци се съдържат в документацията за участие в обществената поръчка, публикувана в профила на купувача: www.csmpburgas.org Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес, на който тя може да бъде намерена: www.csmpburgas.org

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/11/2014