Версия за печат

BG-гр.София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция по околна среда, бул. "Цар Борис ІІІ" №136, За: Златка Георгиева, началник отдел "ЛИМА", ИАОС, Светослав Чушков,старши юрисконсулт, отдел "Административно правно обслужване", ИАОС, Република България 1618, гр.София, Тел.: 02 9959798, E-mail: s.chushkov@eea.government.bg, Факс: 02 9959798

Място/места за контакт: Отдел "Мониторинг на отпадъците", ИАОС

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/porachki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Наименование на поръчката: „Доставка на резервни части и консумативи за сервизна поддръжка на газовите и течни хроматографи в лабораториите на Изпълнителна агенция по околна среда”. Кратко описание на поръчката: обществената поръчка е свързана с доставка на резервни части и консумативи осигуряващи нормалното функциониране, сервизната поддръжка и профилактики на работещите в системата на ИАОС 2 бр. газови хроматографа Hewlett Packard, 2 бр. газови хроматографа Termо Finigan, 8 бр. газови хроматографа и 2 бр. течни хроматографа Agilent Technologies, 3 бр. газови хроматографа Shimadzu, използващи се за определяне на органични замърсители във води, въздух, почви и др.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

38430000, 38432200

Описание:

Уреди за детекция и за анализ
Хроматографи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Доставка на резервни части и консумативи за сервизна поддръжка на газовите и течни хроматографи в лабораториите на Изпълнителна агенция по околна среда”. Поръчката е разпределена в 65 самостоятелно обособени позиции, съобразно фирмата производител на апаратите. Отделните обособени позиции са подробно описани в документацията към обществената поръчка по вид и прогнозна стойност за всяка обособена позиция.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

58665 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Администратинтата сграда на Изпълнителна агенция по околна среда, гр. София, бул. “Цар Борис III” № 136.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ Участникът следва да отговаря на следните изисквания за технически възможности: -Участникът да притежава валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 с обхват, покриващ предмета на настоящата поръчка, или еквивалентни мерки. -Участникът следва да е изпълнил успешно най-малко 2 доставки със сходен предмет за последните 3 (три) години до датата на подаване на офертата. За доказване на тези обстоятелства участникът представя: Заверено от участника копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 с обхват, покриващ предмета на настоящата поръчка, или еквивалентни мерки. Списък на основните договори по предмета на поръчката или сходен, изпълнени през последните три години до датата на подаване на офертата. Списъкът следва да включва договорите, чието изпълнение е приключило в заложения период, описание на предмета на договора, начална и крайна дата на изпълнението, изпълнителите и получателите (възложителите), заедно с доказателство за извършената доставка, което се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата. Списъкът на основните договори се попълва съгласно приложения образец – Приложение № 4 – в оригинал. Доказателствата за извършена доставка могат да се представят като копия заверени от участника. -Участникът следва да представи актуални каталози, описание и/или други материал (на хартиен или електронен носител) за продуктите предмет на доставка, от които да е видно, че предлаганите консумативи и резервни части, отговарят на техническата спецификация на възложителя и са предназначени за техническото оборудване, за което са поръчани. От предоставените материали трябва ясно да личи връзката между декларираната фирма-производител и оферирания каталожен номер. Каталожният номер, посочен в офертата трябва да бъде проследим до материалите, приложени в документацията на участника и/или в интернет страницата на посочения производител. Забележка: Навсякъде в текста, където е посочен конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, да се четат и думите "или еквивалентно". УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. Задължителни изисквания при извършване на доставките по обществената поръчка за всички обособени позиции: Доставят се само посочените видове консумативи, в необходимия брой (брой в опаковка) и съгласно посочените технически параметри в техническите изисквания на поръчката. Предлаганите и доставени консумативи трябва да са оригинални, нови, неупотребявани и нерециклирани. Доставените консумативи трябва да са напълно съвместими с техническото оборудване, за което са поръчани. С цел опазване на околната среда е желателно консумативите да са произведени в екологично производство. Доставените консумативи следва да бъдат по възможност в рециклирани опаковки. Задължително изискване към участника е да има пълно съответствие между посочените в офертата каталожни номера и представените каталожни материали. В случай, че не бъде открито подобно съответствие участника ще бъде отстранен. Всички изисквания са достъпни в документацията към обществената поръчка, публикувана на профила на купувача http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki/porachki

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/11/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се подават на адреса на Възложителя: Изпълнителна агенция по околна среда, гр.София, бул."Цар Борис ІІІ" №136, ет.1, стая 101 - Деловодство. Разглеждането и оценяването на получените предложения ще се извърши на 12.11.2014 г. от 11.00 ч. в сградата на Изпълнителна агенция по околна среда. Лица, които могат да присъстват при отваряне на офертите - участниците в настоящата обществена поръчка, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/11/2014