Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Военно-географска служба - МО, бул. "Тотлебен" 34, За: Димитър Георгиев Димитров, България 1606, София, Тел.: 02 9224177, E-mail: mgs@armf.bg, Факс: 02 9224181

Място/места за контакт: Военно-географска служба - МО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: mgs.armf.bg.

Адрес на профила на купувача: mgs.armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Закупуване на персонални компютри, полеви компютри и сървър за архивиране на данни за нуждите на ВГЦ - гр.Троян

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30000000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

обособена позиция 1 - персонални компютри - 11 броя; обособена позиция 2 - полеви компютри - 2 броя; обособена позиция 3 - сървър за архивиране на данни - 1 брой;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Троян, Военен географски център, ул. " Христо Цонковски" 1

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Oсновните изисквания за конфигурациите, техническите параметри и гаранцията да бъдат съгласно Техическите спецификации, както следва: - за персоналните компютри - ТС ДОП 21/2014г.; - за полевите компютри - ТС ДОП 22/2014г.; - за сървър за архивиране на данни - ТС ДОП 20/2014г, публикувани на профила на купувача. 2. Срок за изпълнение на поръчката - до 30 дни след сключване на договор.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/11/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Място за получаване на офертите : Военно-географска служба, бул. "Тотлебен" 34 (в приемната на сградата), гр. София. 2. Участниците представят своята оферта в запечатан, непрозрачен плик, върху който пише ОФЕРТА, като се посочва адрес за кореспонденция, телефон, лице за контакт, факс, ел. адрес, наименование на обекта на поръчката и обособените позиции, за които участват. 3.Изисквания към съдържанието на офертите/ офертите трябва да съдържат най-малко: 3.1 Административни данни за участника; 3.2 Копие от документа за реистрация или ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност; 3.3 Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП (по образец, качен на профила на купувача); 3.4 Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55 от ЗОП/ ЗА липса на свързаност с друг участник или кандидат(по образец, качен на профила на купувача); 3.5 Техническо предложение (по образец, качен на профила на купувача); 3.6 Ценово предложение; 3.7 Срок на валидност на офертата - не по-малък от 60 дни; 4.Участникът, определен за изпълнител, при подписване на договора следва да представи документи, удостоверяващи: отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП (свидетелство за съдимост); удостоверение, че не е в производство по ликвидация; удостоверение за липса на задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата и община, установени с влязъл в сила акт на комп. орган. 5. Плащането ще се извършва по банков път в срок от 30 календарни дни от представянето на следните документи; 5.1 Фактура /оригинал/; 5.2 Протокол за приемане/предаване на материални средства - оригинал; 6. Ценовата оферта за всяка обособена позиция трябва да е в отделен запечатан, непрозрачен плик в плика с офертата. Единичните цени да се формират без и с вкл. ДДС и всички други разходи по доставката - франко склада Военен географски център, гр. Троян, ул. " Христо Цонковски" 1. 7. Отваряне на офертите - на 14.11.2014г., 10.00 ч. в сградата на хотел "Шипка", бул. "Тотлебен" 34 А, гр. София.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/11/2014