Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, РБългария 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки", стая №15

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.wik-stz.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.wik-stz.com/?p=322.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Застраховка „Имущество” на сгради на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора.Застрахователят, предоставя срещу платена премия, застрахователна защита на имуществените права на дружеството - недвижимо имущество, движимо имущество и стоково-материални запаси, при настъпване на следните рискове: - Пожар и последиците от гасенето му (вкл.: пожар; мълния/гръм; експлозия и имплозия; падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар); - Злоумишлени действия на трети лица /кражби, вандализъм, грабеж, пожар/; - Бедствия (вкл.: буря/ураган; вихрушка; смерч; паднали върху застрахованото имущество части от сграда, дървета и клони; градушка; проливен дъжд; наводнение; увреждане от естествено натрупване на сняг или лед; измръзване/замръзване); - Земетресение; - Авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации; - Свличане и срутване на земни пластове и/или действие на подпочвени води; - Късо съединение и токов удар; Цялата информация относно обществената поръчка може да бъде открита в рубрика „Профил на купувача‘‘ на интернет адреса на дружеството.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66515000

Описание:

Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно приложената информация съдържаща се в техническата спецификация – Приложение №1 - 19 стр., което може да бъде открито в рубрика „Профил на купувача‘‘ на горепосочения интернет адрес на дружеството. Източник на финансиране – собствени средства.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

4000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЦУ на „В и К” ЕООД гр. Стара Загора.

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Начин на образуване на цената: Цената е в български лева и се формира, като обща сума от застрахователните премии за всички застраховани обекти на Дружеството и с включен 2% данък ЗП. 2. Качество на услугата: Застраховката следва да бъде извършена от лицензиран застраховател, притежаващ нужния лиценз за дадения вид застраховка, в съответствие с действащия Закон за застраховане. 3. Срок за изпълнение на услугата: Дванадесет месеца, считано от 00:00 часа на 20.01.2015г. до 24:00 часа на 19.01.2016г. 4. Начин на плащане: Разсрочено /на 4 вноски/, по банкова сметка на Изпълнителя. 6.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, върху който участникът посочва: предмет на обществената поръчката, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, съдържащ следните документи: 6.1.Данни за лицето, което прави предложението; ЕИК, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща лицето информация; 6.2.Копие на лиценз за извършване на застрахователна дейност за дадения вид застраховка; 6.3.Техническо предложение, подписано и подпечатано от представляващия дружеството, съдържащо следната информация: а/описание на обхвата и начина на изпълнение на услугата; б/покритие на границата на платежоспособност със собствени средства, намалени с нематериални активи, изразено в процент; в/общ брой допълнително предложени покрития и преференции; г/срок за изплащане на застрахователните обезщетения /в работни дни, цяло число/. 6.4.Ценово предложение – в български лева, като обща сума от застрахователните премии на всички застраховани сгради на Дружеството и с включен 2% данък ЗП, подпечатано и подписано от представляващия дружеството. 6.5.Общи условия за застраховка „Имущество”. 6.6.Срок на валидност на офертата-120 календарни дни. Забележка: Дата, час и място на отваряне на офертите – 13.11.2014г, в 10:00 часа в заседателната зала в ЦУ, намиращо се в гр. Стара Загора на ул. „Христо Ботев” №62. Отварянето на офертите е публично и се извършва при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

При следната методика: КЗИ=К1+К2+К3+К4 Показател 1: Застрахователната премия (К1) К1 = ЗПmin: ЗПn х 60 където: ЗПn - предложената застрахователна премия по застраховка имущество /в лева/ от участника, чието предложение се разглежда ЗПmin - минимална застрахователна премия по застраховка имущество /в лева/, Показател 2: Платежоспособност - Покритие на границата на платежоспособност със собствени средства, намалени с нематериални активи, изразено в процент (К2) Участникът посочил най-висок % покритие на границата на платежоспособност със собствени средства, намалени с нематериални активи, получава 20 точки, а всеки следващ участник предложил по-нисък % покритие, получава с 50% по-малко точки от предходния участник предложил по-висок % покритие от неговата оферта. Забележка: Границата на платежоспособност със собствени средства, намалени с нематериални активи към 31.12.2013 г., изразено в процент. Показател 3: Общ брой допълнително предложени покрития и преференции (К3) Оценката по този показател за целите на класирането се изчислява по следната формула: К3= Предл. общ брой доп. предл. покрития и преференции от съотв. участник : най-голям общ брой доп. предл. покрития и преференции х10 Забележка: За допълнителни преференции Възложителят ще считат само тези, които са реално приложими за предмета на застраховката, т.е застраховка от падане на лавина, действие на морски вълни, изтичане от спринклерни инсталации и т.н, няма да бъдат приети като допълнителни преференции. Показател 4: Срок за изплащане на застрахователните обезщетения /в работни дни, цяло число/ (К4) Оценката по този показател за целите на класирането се изчислява по следната формула: К4 = най-кратък срок : предложен срок х 10 Комисията ще класира на първо място офертата на участника събрал най-много точки по дадената методика. Максималният брой точки е 100. Участникът, получил най-висока комплексна оценка КЗИ се определя за изпълнител.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/11/2014 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците имат право да представят само една оферта, като не се допуска представянето на варианти. Документ, който не е на български език се представя преведен. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Възложителят не приема за участие в поръчката оферти на участниците, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване. Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. За резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, възложителят писменно ще уведоми участниците. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл. 313 от НК.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/11/2014