BG-Елена

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Елена, ул. "Иларион Макариополски" 24, За: инж. Димитринка Иванова, Република България 5070, Елена, Тел.: 06151 6262, E-mail: obshtina@elena.bg, Факс: 06151 6510

Място/места за контакт: дирекция "Устройство на територията и общинска собственост"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.elena.bg.

Адрес на профила на купувача: http://zop.elena.bg/?p=163.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изпълнението на настоящата обществена поръчка включва: • Изготвяне на пълен пакет документации и съпътстваща документация, включително и технически спецификации, за откриване и провеждане на процедурите за възлагане на обществените поръчки (ОП) - общо 6 бр.- по проект № 04/321/01642 „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена: Обект 1 - път VTR 3086 „Елена - Блъсковци - Дърлевци“, Обект 2 - път VTR 2076 „Палици - Чакали“, Обект 3 - път VTR 3113 / VTR 3113 Лазарци - Мийковци / - Високовци - Игнатовци, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.” в графика за изпълнение на обществените поръчки и бюджета на проекта. Съпътстващата документация включва образци на заповед за назначаване на комисия, образци на протоколи на комисията, образци на декларации на членовете на комисията, образци на решение за обявяване на резултатите, покани към независими експерти, образци на уведомителни писма за резултати и други документи, регламентирани в ЗОП. • Съдействие по време на провеждане на процедурите до сключване на договори с избраните изпълнители.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79421200, 79131000

Описание:

Услуги по разработване на проекти, без строителните
Услуги по подготовка и изготвяне на документи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

- ОП 1: Изготвяне на инвестиционни проекти, работна фаза, за реализиране на проект от община Елена № 04/321/01642 „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена - път VTR 3086 „Елена - Блъсковци - Дърлевци“, път VTR 2076 „Палици - Чакали“, път VTR 3113 / VTR 3113 Лазарци - Мийковци / - Високовци - Игнатовци, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., по строежи: 1.Изготвяне на инвестиционен проект, работна фаза за рехабилитация и реконструкция на път VTR 3086 „Елена - Блъсковци - Дърлевци“; 2. Изготвяне на инвестиционен проект, работна фаза за рехабилитация на път VTR 2076 „Палици - Чакали“; 3. Изготвяне на инвестиционен проект, работна фаза за рехабилитация и реконструкция на път VTR 3113 / VTR 3113 Лазарци - Мийковци / - Високовци - Игнатовци; - ОП 2: Изпълнение на строително - монтажни работи за реализиране на проект № 04/321/01642 „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена: Обект 1 - път VTR 3086 „Елена - Блъсковци - Дърлевци“, Обект 2 - път VTR 2076 „Палици - Чакали“, Обект 3: път VTR 3113 „Мийковци - Игнатовци”, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.; - ОП 3: Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор, вкл. контрол при актуването на изпълнените СМР по проекти, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., по обособени позиции (ОП): 1. ОП № 1: За проект № 04/321/01642 „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена - път VTR 3086 „Елена - Блъсковци - Дърлевци“, път VTR 2076 „Палици - Чакали“, път VTR 3113 „Мийковци - Игнатовци”; 2. ОП № 2 - За проект № 04/226/00318 „Въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари в общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от община Елена чрез изграждане на високотехнологична система за пасивно видеонаблюдение”; - ОП 4: „Консултантска услуга по изпълнение и отчитане на проект, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., № 04/321/01642 „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена: Обект 1 - път VTR 3086 „Елена - Блъсковци - Дърлевци“, Обект 2 - път VTR 2076 „Палици - Чакали“, Обект 3 - път VTR 3113 / VTR 3113 Лазарци - Мийковци / - Високовци - Игнатовци”; - ОП 5: Изпълнение на мерки за информация и публичност на проект: „Доставка и монтаж на три броя билборд за осигуряване на публичност и информираност при реализиране от община Елена на проект № 04/321/01642 „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена - път VTR 3086 „Елена - Блъсковци - Дърлевци“, път VTR 2076 „Палици - Чакали“, път VTR 3113 / VTR 3113 Лазарци - Мийковци / - Високовци - Игнатовци, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.”; - ОП 6: Упражняване на авторски надзор при реализиране на проект, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., № 04/321/01642 „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена - път VTR 3086 „Елена - Блъсковци - Дърлевци“, път VTR 2076 „Палици - Чакали“, път VTR 3113 / VTR 3113 Лазарци - Мийковци / - Високовци - Игнатовци”, по строежи: 1. Упражняване на авторски надзор при изпълнение на обект: път VTR 3086 „Елена - Блъсковци - Дърлевци“; 2. Упражняване на авторски надзор при изпълнение на обект: път VTR 2076 „Палици - Чакали“; 3. Упражняване на авторски надзор при изпълнение на обект: път VTR 3113 / VTR 3113 Лазарци - Мийковци / - Високовци - Игнатовци.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

17468 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнението на обществената поръчка ще се осъществява на работното място на изпълнителя и помещенията на Община Елена - 5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24.

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на ОП уч-к, който: 1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финанс., данъчната или осигурит. система, вкл. изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от НК; б) подкуп по чл. 301 - 307 от НК; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК; е) престъпление по чл. 108а от НК - при възлагане на ОП по чл. 3, ал. 2. 2. е обявен в несъстоятелност; 3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгл. нац. закони и подз. актове; 4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за соц. осигуряване съгл. законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка уч-ци: • при които лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, е „свързано лице” с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на параграф 1, точка 23а от ДР на ЗОП; • които са сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от ЗПУКИ. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: 1. Всеки участник в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания: а) Да е изпълнил поне една услуга с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, а именно „изработване на тръжни процедури за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки“. Доказва се със: Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години- изпълнени договори за консултантски услуги за подготовка на тръжни документи за провеждане на процедури по Закон за обществените поръчки, изпълнени от участника за период от 3 (три) години назад, считано от крайната дата за подаване на офертите по публичната покана, придружен с удостоверение от възложителя/-ите, който/които са получатели на услугите, в което се посочва какви услуги съдържа предметът на договора и точната дата, на която е прието неговото изпълнение. Забележка: Списъкът трябва да съдържа само услуги, чието изпълнение е прието от възложителите, включително и в 2014 г., ако има такива. Под предмет „сходен с предмета на поръчката” следва да се разбират дейности по изработване / подготовка на процедури за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки. б) Да има на разположение следния екип, отговорен за изпълнението на поръчката: • 1 (един) дипломиран юрист, със стаж минимум 5 (пет) години като юрист и с опит - не по малко от 2 години в подготовка на процедури за възлагане на обществени поръчки; • 1 (един) дипломиран магистър - икономист или еквивалентно образование, със стаж по специалността минимум 5 (пет) години с опит - не по малко от 2 години в подготовка на процедури за възлагане на обществени поръчки; • 1 (един) специалист - строителен инженер или еквивалентно образование - със стаж като строителен инженер не по- малко от 5 (пет) години и с опит - не по-малко от 2 (две) години в подготовка на процедури за възлагане на обществени поръчки. Доказва се със: Списък на лицата, които са отговорни за изпълнението на услугата, с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния им опит. Участниците могат да докажат съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица, като представят доказателства, че при изпълнението на поръчката ще имат на разположение ресурсите на третите лица или посочат подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели за оценяване: T - Обща техническа оценка; Фn - Цена за изпълнение (предложена от участника цена в лева без ДДС). Относителна тежест на показателите за оценяване: T = 50 %, Фn = 50 %. 1. Техническа оценка T - максимален брой 100,00 точки; Общата техническа оценка на всяко едно от предложенията се изчислява по следната формула: Т = (Тn / Tmax) х 100,00, където: Тn - резултата от оценката на членовете на комисията за оценяваната оферта, определени по предварително указания ред; Tmax - максимално поставената оценка в точки по подпоказателя на участник в процедурата. Т - резултатната техническа оценка на оценяваната оферта. 2. Финансова оценка - Фn - максимален брой - 100,00 точки: Финансовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата. Оценка на финансовото предложение: Фn - финансова оценка на предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката за всеки участник се изчислява по формулата: Фn = (Цmin / Цn) х 100,00, където: Цmin - минималната предложена цена сред всички допуснати до оценка оферти. Цn - цената предложена в n-тата оферта. Фn се изчислява до втория знак след десетичната запетая. 3. Обща оценка - Оn - максимален брой - 100,00 точки: Общата оценка е сбор на стойностите на техническата оценка и финансовата оценка: Оn = Тn х 0,5 + Фn х 0,5, където: Оn - общата оценка на n-тата оферта, Тn - техническата оценка на n-тата оферта, Фn - финансовата оценка на n-тата оферта. Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени за всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока обща оценка. Подробно методиката е разписана в документацията за участие в поръчката, неразделна част от настоящата покана.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/11/2014 09:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите ще бъдат отворени на 10.11.2014 г. в 09:30 часа в стая 211, в сградата на Общинска администрация - Елена. Разглеждането и оценяването на подадените и регистрирани оферти и класирането на участниците ще се извърши от комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Елена, по ред, определен с Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки с Възложител кмета на община Елена, в сила от 01.10.2014 г.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/11/2014