Версия за печат

BG-Борово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Борово, област Русе, ул. "Никола Й.Вапцаров" № 1a, За: Кмет на Община Борово, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253, E-mail: borovo@borovo.org, borovo_op@b-trust.org, Факс: 0817 71774

Място/места за контакт: Община Борово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.borovo.org/bg/oporachki.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

«Зимно поддържане на участъци от пътна мрежа в община Борово /с.Горно Абланово, с.Екзарх Йосиф и с.Обретеник/» по обособени позиции: Об.п. №1: Участък RSE 2002-50008 отсечка от км.0+000 до км.8+000 /Екз.Йосиф-Е-85/ и уличната мрежа с дължина 28 км в село Екзарх Йосиф; Об.п. №2: Участък RSE 1001-50004 отсечка от км.0+000 до км.4+300 /Обретеник-Г.Абланово/ на уличната мрежа с дължина 25 км в село Обретеник. Об.п. №3: Участък RSE 1001-50004 отсечка от км.4+300 до км.10+700 /Обретеник-Г.Абланово/ и уличната мрежа с дължина 37 км в село Горно Абланово. Необходими документи в офертата: 1.Ценово предложение за изпълнение на поръчката /по образец/; 2.Техническо предложение за изпълнение на поръчката /по образец/, 3.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП /по образец/; 4.Списък-декларация на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола, придружен с копия от трудови/граждански договори, свидетелства за управление на МПС и др. /по образец/; 5.Списък-декларация на собствена или наета техника и оборудване извършване на снегопочистване и/или опесъчаване, придружен от документи за собствеността и наема за срока на изпълнение на поръчката /по образец/; 6.Декларация за приемане условията на проекта на договор /по образец/; 7.Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП /по образец/. Изброените документи се поставят в непрозрачен плик с надпис «Оферта», върху който са посочени наименованието, представляващото лице, ЕИК, адреса и телефон/факс за контакти с участника, както и предмета на настоящата поръчка и задължително обособените позиции, за които участва кандидатът. Офертите на участниците се приемат в деловодството на Община Борово на адрес: област Русе, община Борово, гр. Борово 7174, ул. “Никола Вапцаров” №1А. Офертите трябва да бъдат получени на адрес на общината, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно конкретните участъци по обособени позиции.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

11944 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

пътни и улични участъци в с. Горно Абланово, с.Екзарх Йосиф и с.Обретеник

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Възложената дейност следва да се осъществява качествено и в срок, при спазване на нормативната уредба за този вид дейност, съгласно изискванията на възложителя и условията на договора. Зимното поддържане да се извършва съгласно договорени цени за километър снегопочистване. Снегопочистването да започва незабавно при необходимост в зависимост от метеорологичните условия и да продължава, докато се постигне нормална проходимост на пътя. Финансиране - трансфер за местни дейности от Центр.бюджет.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/11/2014 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок на валидност: 90 к.дни. Срок за изпълнение - до 31.12.2014г. Дата на отваряне на офертите: 07.11.2014г. от 13.30ч. в Зас.зала на Община Борово. Отварянето на офертите да се извърши при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. Цялата документация, условия и информация по настоящата поръчка да се публикуват в профила на купувача - http://www.borovo.org/bg/oporachki.html.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/11/2014