Версия за печат

BG-гр. Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: инж. Иван Манчев, България 8800, гр. Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: imanchev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2014-008.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

’’Зимно поддържане и снегопочистване на улични платна, тротоари и територии за обществено ползване в гр. Сливен”. Кратко описание: За зимното поддържане и снегопочистване през експлоатациония сезон се предвиждат дейности за почистване от сняг и третиране с химични противобледенителни материали на улични платна, тротоари, подлези, площади и др. територии за обществено ползване в гр. Сливен по приоритет и приоритетни местни пътища. Дейностите по зимно поддържане и снегопочистване на улични платна, тротоари и територии за обществено ползване се съобразяват с Техническите правила и изисквания за поддържане на пътища (Агенция „Пътна инфраструктура”, 2009 г.); Подробно информация за дейностите и изискванията се съдържа в Техническа спецификация - Приложение № 1, Приложение № 1.1 и Приложение № 1.2.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90620000, 90630000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Извършване на дейности по зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа и териториите за обществено ползване на град Сливенна обща стойност до 66 000,00 лева, без ДДС. Регистърът на улиците и площите им по категории за почистване в гр. Сливен се съдържа в Приложение № 1.1 към Техническата спецификация. В предмета на поръчката не попадат обектите за зимното поддържане и снегопочистване на пътища от републиканската пътна мрежа преминаващи през гр. Сливен, посочени в Приложение № 1.2 към Техническата спецификация.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен, гр. Сливен

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си участника представя следните документи: 1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 2.В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ - споразумение или договор.Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:2.1.Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора за обществената поръчка; 2.2.Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена; Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, участникът ще бъде отстранен от участие по настоящата обществена поръчка. В учредителният договор е задължително наличието на клауза, уреждаща отношенията между съдружниците при съдебно отстраняване или друга форма за прекратяване на участието, което да гарантира изпълнението на договора за обществената поръчка и отчитането на извършената дейност по приключване на обществената поръчка. Когато в споразумението или договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.3. Техническо предложение - Образец № 2; 4. Ценово предложение - Образец № 3;5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 4, от лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:6.1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга – Образец № 5. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Минимални изисквания: Всеки участник трябва да е изпълнил поне 1 (една) еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката. Забележка: Еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката е услуга с предмет зимно поддържане и снегопочистване. 6.2. Декларация посочваща образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на участника, ръководните му служители (началник ПТО или еквивалентно и технически ръководител/и) и на лицата, които отговарят за извършването на услугата - обслужващи механизацията за зимно поддържане и снегопочистване – свободна форма;Минимални изисквания: Всеки участник трябва да разполага с квалифицирани ръководни служители (началник ПТО или еквивалентно и технически ръководител/и) и лица, обслужващи механизацията за зимно поддържане и снегопочистване.6.3. Декларация Образец № 6 за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка.Минимални изисквания: Всеки участник следва да разполага с техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка, включващ следните машини: 1.Пясъкоразпръсквач със снегоринна уредба-3 броя;2.Моторен снегорин за почистване на пешеходни зони-2броя;3. Автотоварач не по-малък от 150 к.с-2 броя;4.Мини товарач-1брой;5.Самосвал – с мин. обем 8 м3-3броя;6.Друга техника с гребла за снегопочистване-2броя.Техниката за снегопочистване и разпръскване на химични противобледенителни материали, трябва да е съобразена и с наличието на тесни и стръмни улици в гр. Сливен.При необходимост всеки участник следва да има готовност да включва и допълнителна техника. Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

„Икономически най-изгодната оферта” ще бъде определена по следната математическа формула: Най-ниска цена - К = (ЕЦ i min / EЦ i . Рi), където i=1 10 ЕЦi – единична цена за определен вид дейност, предложена от участника спрямо когото се прилага формулата, съгласно ценовото му предложение. ЕЦi min – най-ниската предложена цена за същия вид дейност, измежду ценовите предложения на всички участници в процедурата; i – номер на вид дейност, по съответното приложение където i е в границите от 1 до 10 Рi – относителна тежест на цената за извършване на конкретния вид дейност 1.Механизирано снегопочистване на улици с кобиниран автомобил за снегопочистване и разпръскване на смеси-дка-Рi-15 2.Механизирано снегопочистване на улици с друга техника с гребла-дка-Рi-10 3.Механизирано почистване на тротоари с малогабаритна техника-дка-Рi-10 4.Ръчно снегопочистване на тротоари-дка-Рi-10 5.Механизирано обработване с техническа сол (каменна или морска) или други химически противооблединителни материали на улици, вкл. материалите-дка-Рi-15 6.Механизирано снегопочистване и обработване с техническа сол (каменна или морска) или други химически противооблединителни вещества на улици, вкл. химическите вещества-дка-Рi-20 7.Ръчно обработване с техническа сол (каменна или морска) или други противооблединителни вещества на улици и тротоари, вкл. химическите вещества-дка-Рi-10 8.Товарене на сняг с автотоварач-м/час-Рi-4 9.Товарене на сняг с мини товарач-м/час-Рi-3 10.Извозване на сняг със самосвал на площадка със средно разстояние до 1000 м.-м3-Рi-3 Максималната стойност на величината К е 100. Оценките по отделните видове дейности се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената величината К, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока стойност на величината К на офертата. Участникът, класиран от комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/11/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължава от "Изисквания за изпълнение на поръчката":7. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители и писмено съгласие от подизпълнителите – свободни форми.Забележка: Когато Участникът няма да използва подизпълнител/и представя документ – свободна форма удостоверяващ обстоятелството.8. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 6;.9. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции.10.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележка: Към документацията се съдържа и Образец № 8 - Проект на договор, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3.5, т. 3.Съдържание на офертата от документацията за участие.Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3 Съдържание на офертата, от документацията, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1 и т. 2, от ЗОП. Съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.Съгласно чл. 51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. Валидността на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Източник на финансиране: Обществената поръчка ще се финансира със собствени средства от общинския бюджет. Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги-деловодство, Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана.Дата, час и място на отваряне на офертите: 07.11.2014 г., 15:30 часа, в стая № 17, в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1. Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложенията към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача - http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2014-008.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/11/2014