Версия за печат

BG-с.Ружинци

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА РУЖИНЦИ, с.Ружинци, ул. "Георги Димитров" № 31, За: Евтим Иванов Евтимов, РБългария 3930, с.Ружинци, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Място/места за контакт: Евтим Иванов Евтимов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://obshtina-ruzhintsi.com/.

Адрес на профила на купувача: http://obshtina-ruzhintsi.com/obshtestveni-porychki?start=3.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Организиране и провеждане на обучения“, по проект № М13-22-56 - „Обучение на администрацията на община Ружинци за повишаване на компетенциите и ефективността на работата”, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Административен капацитет» /ОПАК/ с рег. № М13-22-56 от 18.08.2014 г. с Министерство на финансите, Управляващ орган на ОПАК.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80400000

Описание:

Образование за възрастни и други образователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност на поръчката: 48 000,00 лв. без ДДС (57 600,00 лв. с ДДС), както следва: 1. Чуждоезиково обучение - „Английски език” за 20 участника, на стойност 12 500,00 лв. без ДДС (15 600,00 лв. с ДДС); 2. Обучение по „Компютърна грамотност - ниво напреднали” за 20 участника, на стойност 8 333,34 лв. без ДДС (10 000,00 лв. с ДДС); 3. Семинар по „Определяне на приоритетите и управление на времето“ за 20 участника, на стойност 13 333,34 лв. без ДДС (16 000,00 лв. с ДДС); 4. Семинар по „Средства и методи за добра комуникация“ за 20 участника, на стойност 13 333,34 лв. без ДДС (16 000,00 лв. с ДДС); Конкретните дейности по изпълнение на поръчката следва да включват: *Осигуряване на зала и техническо оборудване за всяко едно от обученията. Изпълнителят трябва в рамките на настоящата поръчка да осигури зала/и за обученията, оборудвана презентационна техника. *Осигуряване настаняването и транспорта на участниците за семинарите: настаняване в двойни и/или самостоятелни стаи за 2 нощувки в хотел минимум 3 звезди. Настаняването и кетърингът следва да бъдат в същата сграда, където ще се проведе обучението или по възможност в близост до мястото на провеждането му. Мястото на провеждане на обученията се съгласува предварително с Възложителя. Участникът трябва да осигури транспорт за обучаемите от сградата на община Ружинци до мястото на провеждане на обучение и обратно. * Осигуряване кафе-паузи и кетъринг за участниците в обучението, включващо: - 8 кафе - паузи – чай/кафе, безалкохолни, дребни сладки/соленки; - кетъринг за 4 дни, включващ 4 закуски, 6 обяда и 4 вечери; * Регистриране на участниците в обученията: изготвяне на списъци за регистрация с оригинални подписи на участниците; *Подължителност на Чуждоезиково обучение – английски език, 120 учебни часа, един учебен час е равен на 45 мин; *Продължителност по компютърна грамотност – ниво напреднали, 45 учебни часа, един учебен час е равен на 45 мин; *Продължителност на всеки един от семинарите е по 16 учебни часа (всяко едно от обученията трябва да се проведе в рамките 3 календарни дни); Един учебен час е равен на 45 мин.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

48000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

общ.Ружинци, обл. Видин

NUTS:

BG311

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Представената оферта трябва да отговаря на следните изисквания и да съдържа следните документи: 1. Списък на приложените документи /Приложение № 13/; 2. Заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код/ Приложение № 15/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документа за самоличност; 3. Техническо предложение по образец/Приложение № 1/; 4. Ценово предложение по образец /Приложение № 2/; 5. Списък с изпълнени услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години до датата на подаване на офертата /Прил. № 3/, с приложени доказат. за извършена услуга, съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП. Участникът трябва да е изпълнил успешно минимум 3 (три) услуги с предмет, сходен на предмета на поръчката, през последните 3 (три) години, считано към датата на подаване на офертата, или зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, За сходни на предмета на поръчката се считат услуги, свързани с организиране и провеждане на обучения за възрастни. 6. Списък с екип за изпълнение на поръчката по образец от документацията /Прил. №4/. Участникът трябва да разполага с най-малко ръководител на екип и трима експерти за организиране и провеждане на обученията. За членовете на екипа участникът трябва да представи професионална автобиография – Прил. №5 и декларация за разположение и истинност на данните по приложените в документацията образци – Приложение № 6. Ръководител на екип, който да има висше образование - степен „магистър“ или еквивалентна в областта на Социални, стопански, хуманитарни и правни науки, съгласно ПМС №125/24.06.2002г., относно класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления; най-малко 5 години общ професионален опит, като в последните 5 години трябва да е участвал като обучител в най-малко в пет обучения за възрастни и най-малко две участия в изпълнение на проекти. Ключов експерт 1, който да има висше образование минимална степен „магистър” или еквивалент в областта на Хуманитарните науки с професионално направление „Английска филология” или еквивалентна специалност, съгласно ПМС №125/24.06.2002г., относно класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления с общ професионален опит най-малко 5 години, като в последните 5 години да е участвал като обучител в най-малко в пет обучения за възрастни в сферата на чуждоезиковото обучение. Ключов експерт 2, който да има висше образование минимална степен „магистър” или еквивалент в областта на Природните науки, математика и информатика или техническите науки съгласно ПМС №125/24.06.2002г., относно класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления с общ професионален стаж най-малко 5 години, като в последните 5 години да е участвал като обучител в най-малко в пет обучения за възрастни в сферата на информационните технологии. Ключов експерт 3, който да има висше образование минимална степен „магистър“ или еквивалентна в областта на Социални, стопански и правни науки съгласно ПМС №125/24.06.2002г., с общ професионален опит най- малко 5 години, като в последните 5 години да е участвал като обучител в сферата на ключовите компетентности.; 7. Декл. по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2 т. 1, 2а и 5 и ал. 5от ЗОП /Прил. № 7/; 8. Декл с предложен срок на валидност на офертата /Прил. № 8/–не по – кратък от 30 дни; 9. Декл. с предложен срок за изпълнение /Прил. № 9/; 10. Декл. за приемане клаузите на проекто–договора- /Прил. № 10/; 11. Административни сведения /Прил. № 12/; 12. Оферта – Прил. № 14; 13. Декл. за използване на подизпълнители /Прил. № 16; 14. Декл. от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката /Прил. № 17/.;15.Споразумение/договор за създаване на обединение при участници обедин., което да съдържа посочв. на Възложителя и процедурата, за която се обединяват, разпред. на дейност. на отделн. членове, включ. да е опред. представляващ

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показател П1 - „Техническа оценка”, с максимален брой точки – 100, разделено на четири подпоказателя: К1- Методология за провеждане на обученията, който се оценява с 50, 30, 20, 10 или 1 т.; К2 - План за действие, който се оценява с 15, 10, 5 или 1 т.; К3 -Идентифициране и управление на риска, който се оценява с 15, 10, 5 или 1 т.; К4- Управление и контрол при реализиране на дейностите, който се оценява с 20, 10, 5 или 1 т. Показател П2 - “Предложена цена”, с максимален брой точки – 100. Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по двата показателя, изчислени по формулата: КО = П 1 + П 2

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/11/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба, върху който се записва предмета на поръчката, име на фирмата и адрес за кореспонденция. Поканата, допълнителните указания и образците на документите са публикувани на профила на купувача /обществени поръчка/ на интернет адреса на Възложителя община Ружинци – http://obshtina-ruzhintsi.com/obshtestveni-porychki. Офертата трябва да бъде получена от Възложителя на адрес: с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл. Видин, п.к. 3930, не по-късно от деня и часа, посочени в поканата. Публичното отваряне на офертите ще е на 10.11.2014г – 13.30 часа в заседателната зала на Община Ружинци.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/11/2014