Версия за печат

BG-с.Ружинци

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Ружинци, Ул. "Теорги Димитров" № 31, За: Евтим Евтимов, РБ 3930, с.Ружинци, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Място/места за контакт: Община Ружинци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://obshtina-ruzhintsi.com/.

Адрес на профила на купувача: http://obshtina-ruzhintsi.com/obshtestveni-porychki?start=2.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа в Община Ружинци, област Видин”, както следва: - VID2161 /І -1, Ружинци – Белотинци/ - Черно поле – Буковец – км. 0+ 000 до км. 11 + 800 – 11,8 км.; - VID2162 / І -1, Ружинци – Белотинци/ - Гюргич от км. 0+ 000 до км. 4 + 000 – 4 км.; - VID2163 / І -1, Ружинци – Белотинци/ - Плешивец - /Ружинци – Белотинци/ от км. 0+ 000 до км. 5 + 500 – 5,5 км.; - VID3166 /ІІІ – 114, Дреновец -Ружинци/ - Роглец от км. 0 + 000 до км. 1 + 200 – 1,2 км.; - VID1160 /ІІІ – 114, Дреновец – Ружинци/ - Бело поле - /ІІІ - 114/ - от км. 0 + 000 до км. 2 + 600 – 2,6 км.; - VID2164 / ІІІ – 114, Дреновец – Ружинци/ - Дражинци от км. 0 + 000 до км. 1 + 500 – 1,5 км.; - VID2165 /ІІІ – 114, Дреновец – Ружинци/ - Ружинци, кв. „Белоптичене” от км. 0 + 000 до км. 0 + 900 – 0.9 км.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90620000, 90630000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата дължина на пътната мрежа подлежаща на зимно поддържане и снегопочистване е: 27,500 км.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

28399 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Четвъртокласната пътна мрежа в Община Ружинци, област Видин

NUTS:

BG311

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът да има опит в зимното поддържане и снегопочистване на пътна мрежа. През последните три години да има минимум 2 изпълнени договора с предмет сходен на предмета на настоящата поръчка. За целта представя доказателства за добро изпълнение от съответния възложител. 2. Участникът да разполага с необходимата техника (собствена или наета) - за изпълнение на поръчката. - Механизирана техника/камион за снегопочистване – минимум 2 броя; - Механизирана техника/камион за опесъчаване – минимум 1 броя; - Фадрома, грейдер или друга тежка механизация за разчистване на снегонавявания – минимум 1 брой. За доказване на това изискване участникът трябва да представи декларация - списък на техническото оборудване – образец № 3, с което разполага за изпълнение на услугата, придружена с документи, доказващи наличието на описаното оборудване - заверени копия на документи за собственост, договори за наем/лизинг или други еквивалентни документи, както и заверено копие на свидетелство за регистрация на всяка машина и заверени копия на доказателства за техническата им изправност. При договор за наем на техниката, срокът на действие не може да е по-рано от 30.04.2015 г.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий за оценка - икономически най – изгодна оферта. Офертите ще се оценят по следната формула: К = Т х 30 т. + Ц х 70 т. = 100 точки, където: Показател Т - Време за реакция на изпълнителя след уведомяването за снеговалеж от страна на Възложителя с относителна тежест при класирането - 30 точки Участникът, предложил най-бърза реакция получава 30 точки. Показател Ц - предлагана цена се състои от три подпоказателя: Показатели за оценка на предложенията и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка: Ц = Ц 1 х 30 т. + Ц 2 х 30т. + Ц 3 х 10т. където: Подпоказател Ц 1 - Снегопочистване на 1 км. (един километър) път. Участникът, предложил най-ниска цена получава 30 точки. Подпоказател Ц 2 - Опесъчаване и лугиране на 1 км. (един километър) път Участникът, предложил най-ниска цена получава 30 точки. Подпоказател Ц 3 - Снегопочистване при снегонавявания на преспи и блуствери с фадрома, грейдер или друга тежка механизация за работа на пътя за 1 ч. (един час). Участникът, предложил най - ниска цена получава 10 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/11/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба, върху който се записва предмета на поръчката, име на фирмата и адрес за кореспонденция. Поканата, документацията, образцитe, проекта на договора за услуга и техническото задание са публикувани на профила на купувача /обществени поръчка/ на интернет адреса на Възложителя община Ружинци – http: //obshtina-ruzhintsi.com. Офертата трябва да бъде получена от Възложителя на адрес: с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл. Видин, п.к. 3930, не по-късно от деня и часа, посочени в поканата. Офертата трябва да съдържа: 1. Административни сведения - Образец № 1; 2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; 3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Образец № 2; 4. Справка- декларация за техническо оборудване- Образец № 3; 5. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП- Образец № 4; 6. Декларация от подизпълнител за съгласие на участие в поръчката - Образец № 5 (ако е приложимо); 7. Декларация за приемане условията в договора -Образец № 6; 8. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 7; 9. Ценово предложение - Образец № 8; 10. Декларация по чл.8, ал. 8, т.2 от ЗОП- Образец № 9 Публичното отваряне на офертите ще е на 10.11.2014г – 14.30 часа в заседателната зала на Община Ружинци.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/11/2014