Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, РБългария 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки", стая №15

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.wik-stz.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.wik-stz.com/?p=304.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„ Групова рискова застраховка „Живот“ на персонала на „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора“.Застраховат се работниците и служителите на дружеството срещу настъпили събития, свързани с живота и здравето им. Застраховката да покрива следните рискове и обезщетения: - смърт от битова злополука - за минимално определената застрахователната сума; - смърт от общо заболяване - за минимално определената застрахователната сума; - трайна загуба на трудоспособност от битова злополука - за % от минимално определената застрахователната сума, равен на процента загубена работоспособност, определен от ЗЕК на ТЕЛК; - временна загуба на трудоспособност от битова злополука - за % от минимално определената застрахователната сума, като минималния процент е както следва: над 35 до 60 календарни дни – 6 % над 60 до 90 календарни дни – 7% над 90 календарни дни – 8% - временна загуба на трудоспособност от общо заболяване - за % от минимално определената застрахователната сума, както минималния процент е както следва: над 35 до 60 календарни дни – 6 % над 60 до 90 календарни дни – 7% над 90 календарни дни – 8% Минимално определената застрахователната сума за едно лице е 1000 лв. Цялата информация относно обществената поръчка може да бъде открита в рубрика „Профил на купувача‘‘ на интернет адреса на дружеството.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно приложената информация съдържаща се в техническата спецификация – приблизително 842 човека – Приложение №1 - 1 стр., което може да бъде открито в рубрика „Профил на купувача‘‘ на горепосочения интернет адрес на дружеството. Източник на финансиране – собствени средства.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

6000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЦУ на „В и К” ЕООД гр. Стара Загора.

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Начин на образуване на ценовото предложение: Цената е в български лева и с се формира като обща сума от застрахователните преми на всички служители на Дружеството и с включен 2% данък ЗП; 2. Срок за изпълнение на услугата: Дванадесет месеца считано от 00:00 часа на 01.01.2015г. до 31.12.2015г. 3. Начин на плащане: Разсрочено /на 4 вноски/ по банкова сметка на изпълнителя. 4.Качество на услугата: Застраховката следва да бъде извършена от лицензиран застраховател, притежаващ нужния лиценз за дадения вид застраховка, в съответствие с действащия Закон за застраховане. 5.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, върху който участникът посочва: предмет на обществената поръчката, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, съдържащ следните документи: 5.1.Данни за лицето, което прави предложението; ЕИК, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща лицето информация; 5.2.Копие на лиценз за извършване на застрахователна дейност за дадения вид застраховка; 5.3.Техническо предложение, подписано и подпечатано от представляващия дружеството, съдържащо следната информация: а/ описание на обхвата и начина на изпълнение на услугата; б/ покритие на границата на платежоспособност със собствени средства, намалени с нематериални активи, изразено в процент в/ увеличена застрахователна сума за едно лице / над минимално определената от 1000 лв.; г/ процент обезщетение по-висок от минимално определения / 6% / за временна загуба на работоспособност, вследствие битова злополука и общо заболяване за над 35 до 60 календални дни; д/ процент обезщетение по-висок от минимално определения от 7% за временна загуба на работоспособност, вследствие битова злополука и общо заболяване за над 60 до 90 календални дни; е/ процент обезщетение по-висок от минимално определения / 8% / за временна загуба на работоспособност, вследствие битова злополука и общо заболяване за над 90 календални дни ж/ предложена сума за дневни пари за болничен престой, вследствие битова злополука и общо заболяване; з/ предложена сума за покритие на медицински разноски /манипулации, изследвания, лекарства и консумативи/, вследствие битова злополука и общо заболяване; и/ срок за изплащане на застрахователните обезщетения /в работни дни, цяло число/; 5.4.Ценово предложение – в лева, формирано като обща сума от застрахователните премии на всички застраховани работници и служители на Дружеството, и с включен 2% данък ЗП, подписано и подпечатано от представляващия дружеството; 5.5. Общи условия за рискова застраховка „Живот”; 5.6.Срок на валидност на офертата- 120 календарни дни; Забележка: Дата, час и място на отваряне на офертите – 11.11.2014г, в 10:00 часа в заседателната зала в ЦУ, намиращо се в гр. Стара Загора на ул. „Христо Ботев” №62. Отварянето на офертите е публично и се извършва при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

При следната методика: КЗЖ=К1+К2+К3+К4+К5+К6+К7+К8+K9 - виж приложение №2 - 3 стр., което може да бъде открито в рубрика „Профил на купувача‘‘ на горепосочения интернет адрес на дружеството.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/11/2014 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците имат право да представят само една оферта, като не се допуска представянето на варианти. Документ, който не е на български език се представя преведен. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Възложителят не приема за участие в поръчката оферти на участниците, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване. Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. За резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, възложителят писменно ще уведоми участниците. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл. 313 от НК.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/11/2014