Версия за печат

BG-Бяла Слатина

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Бяла Слатина, ул."Климент Охрдски" 68, За: Цветелина Страшимирова и Цветелина Андровска, Република България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: гр.Бяла Слатина ул."Климент Охрдски" 68

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: http://192.168.1.233/subsection-508-obschina_byala_slatina.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на строително-монтажни дейности по проект «Енергоспестяваща мярка – Слънчеви панели за БГВ на Дом за стари хора, село Попица, община Бяла Слатина, кв.95, УПИ II – Община Бяла Слатина. Настоящата обществена поръчка е финансирана по Договор за съвместна дейност № РД04-121 / 24.07.2014г. между Фонд " Социална закрила" и Община Бяла Слатина

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45332200

Описание:

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1.Дост. и монтаж на слънчев селективен колектор с площ 2.15 м2, вкл.хидравл.проба и наладка-бр.25 2.Дост. и монтаж на помпена група с помпа за слънчева инсталация с дебит 600 л на час, напор 6 м. в. с. спирателна арматура, възвратен вентил и филтър, вкл.хидравл.проба и наладка- бр.5 3.Дост. и монтаж на разширителен съд 50 л, тройници, адаптори, вкл.хидравл.проба и наладка - бр.5 4.Дост. и монтаж предпазен вентил ф1/2 и 3.5 bara, вкл.хидравл.проба и наладка - бр.5 5.Дост. и монтаж на автоматичен обезвъздушител с възвратна клапа ф1/2, вкл.хидравл.проба и наладка- бр.5 6.Дост. и монтаж на контролер за управление на слънчевата инсталация с кабели и контактен термометър, вкл.хидравл.проба и наладка- бр.5 7. Дост. и монтаж на стойки за 5 бр. слънчеви колектори - бр.5 8. Дост. и монтаж на помпа за допълване, вкл.хидравл.проба и наладка - бр.5 9.Дост. и монтаж на гъвкави неръждаеми стоманени тръби, фитинги за соларната инсталация и топлоизолация, вкл.хидравл.проба и наладка - 125 м 10. Дост. и монтаж на ПЕ тръби с алуминиева вложка, фитинги за соларната инсталация и топлоизолация, вклхидравл.проба и наладка- 150 м 11. Дост. и вливане на пропилен гликол, вкл.хидравл.проба и наладка - 125 л 12. Дост. и монтаж на холендери ф 1/2, вкл.хидравл.проба и наладка- бр. 40 13. Пробиване на отвори в бетонна плоча ф 20 - бр. 20 14. Дост. и монтаж на скоби за укрепване на медни тръби - бр. 120 15. Възстановяване на развален гипсокартон за тръбния път на соларните инсталации - бр. 3

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

22500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на Община Бяла Слатина

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Всеки кандидат трябва: - да е регистриран по Търговския закон; - да извърши застраховане по чл. 171 от ЗУТ и по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”, на всички работещи на обекта, валидно за целия период на договора; - да спазва действащото законодателство и подзаконовата нормативна уредба (ЗУТ, ЗЗБУТ, ЗОП, ППЗОП); - да има опит в извършване на подобен вид строително-ремонтни работи и да притежава необходимото техническо оборудване; - да разполага с необходимото техническо оборудване за изпълнение на конкретните СМР/СРР по КСС към договора. 2. Всеки кандидат прилага попълнени от него образци на документи, които са изискуеми съгласно условията. 3. Всеки кандидат извършва оглед на място на горепосочения обект, запознава се с всички условия, които биха повлияли на предложението, и подписва декларация Приложение – Декларация посещeние на обект ОБРАЗЕЦ. 4. Всеки кандидат изготвя оферта в съответствие с указанията и условията, посочени в документацията за участие. 5. Всеки кандидат представя в офертата частта на цената на материалите спрямо общата стойност на СМР/СРР, съгласно анализите на единичните цени от количествено-стойностната сметка (КСС). В единичните цени на видовете от КСС следва да се включат всички видове операции, които технологично са необходими за изпълнение на конкретния вид, до окончателното му завършване, освен ако не са подадени от възложителя като отделна операция. 6. В случай, че в единичната цена не са включени цени на съпътстващи операции, необходими за извършване на дадения вид СМР/СРР , кандидатът следва да отчете обстоятелството, че разплащането им като допълнителен вид СМР/СРР няма да бъде допуснато и същите ще се извършват за сметка на изпълнителя. 7. Всеки кандидат задължително включва в предложените единични цени всички разходи за временно строителство, утежнени условия, почистване на строителния обект и строителната площадка, стопански инвентар, временни огради и др., като отчита обстоятелството, че тези разходи няма да се заплащат отделно от възложителя. 8. Всеки кандидат попълва единичните цени и стойностите без ДДС на съответните видове работи в приложената КСС оферта. 9. Всеки кандидат задължително представя подписани и подпечатани анализи на всички офертни единични цени. 10. Общата стойност на СМР/СРР за обекта се отразява в Приложение – Ценово предложение ОБРАЗЕЦ, след остойностяване на КСС. 11. Всеки кандидат трябва да представи сертификати на основните материали и изделия, които ще бъдат вложени при изпълнението на поръчката, издадени от акредитирани институции или агенции, удостоверяващи съответствието на материалите и изделията със съответните спецификации или стандарти, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Сертификатите, които са на чужд език, се представят задължително и в превод на български. 12. Всеки кандидат предлага гаранционни срокове в години за всички видове строително-монтажни работи, предвидени за изпълнението на обекта, като попълва Приложение – Декларация за гаранционни срокове ОБРАЗЕЦ №8. Гаранционните срокове следва да са съобразени с изискванията на настоящата документация и изискванията наНаредба №2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/11/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата документация е публикувана в електронен вид и може да бъде намерена и изтеглена свободно, на електронен адрес както следва: http://www.byala-slatina.com в „Профил на купувача“, подсекция "Община Бяла Слатина" от датата на публикуване на публичната покана.Също така, всяко лице може да разгледа и получи безплатно документацията за участие на хартиен носител в Община Бяла Слатина, Дирекция „Местно развитие и обществени поръчки“, II етаж, стая 207. Освен на място, всяко лице може да поиска с писмо до Възложителя документацията за участие на хартиен носител да му бъде изпратена на посочен от него адрес за негова сметка по пощата или с куриерска пратка. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА: Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация при спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му.Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител.Участниците предават офертите си в запечатан непрозрачен плик с надпис: ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА град Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” № 68 За участие в обществена поръчка, възложена чрез публична покана по реда на глава VІІІ „А” и чл.14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: “Извършване на строително-монтажни дейности по проект «Енергоспестяваща мярка – Слънчеви панели за БГВ на Дом за стари хора, село Попица, община Бяла Слатина, кв.95, УПИ II“ – Община Бяла Слатина име на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Отварянето на офертите на участниците ще се извърши публично пред явилите се участници или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване на 06.11.2014г. от 14:00 ч. в стая 303, ет.3 в административната сграда на Община Бяла Слатина.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/11/2014