Версия за печат

BG-Тръстеник

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СОУ ,,Евлоги Георгиев'' гр.Тръстеник, ул.Ф.Александров, За: Малинка Хараламбиева - Директор на СОУ,,Евлоги Георгиев'' гр.Тръстеник, Р България 5857, Тръстеник, Тел.: 0655 12203, E-mail: soutrastenik@abv.bg

Място/места за контакт: Сградата на СОУ ,,Евлоги Георгиев'', гр.Тръстеник

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sou-trastenik.com.

Адрес на профила на купувача: http://sou-trastenik.com/?page_id=3964.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата поръчка е определяне на изпълнител по реда на глава Осма „а“ от ЗОП, във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за доставка на маркирано дизелово гориво за нуждите на СОУ „Евлоги Георгиев “, гр. Тръстеник, община Долна Митрополия”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09135100

Описание:

Гориво за отопление


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Възложителят предвижда доставка на 15 000 литра маркирано дизелово гориво за отопление.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

23250 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Долна Митрополия, сградата на СОУ ,, Евлоги Георгиев'' гр.Тръстеник

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Кандидатите да притежават необходимата квалификация и възможности за изпълнение на поръчката, съгласно документацията и да гарантират, че извършваната услуга ще бъде направена при спазване действащата в момента нормативна уредба.Минимални изисквания за технически възможности, квалификации и опит: 1) Участникът следва да е изпълнил в областта на доставките на течно гориво, за последните три години ( 2011, 2012, 2013), или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си минимум 1 (един) договор, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите. 2) Участникът трябва да разполага с техническо оборудване и кадрови състав, които да гарантират качествено изпълнение на поръчката. Минимално изискуемо е всеки участник да разполага със следното оборудване (собствено, наето или лизингово): - минимум едно транспортно средство за доставка на гориво, притежаващо разходомер за отчитане на доставените количества в литри и притежаващо необходимите регистрации съгласно Закона за автомобилните превози и Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR). В случай, че съответната техника не е собственост на участника, следва да бъде представен документ удостоверяващ наемането й със срок не по-кратък от срока на договора за конкретната поръчка или документ за лизинг. - Транспортните средства да притежават автоматично устройство за отчитане наличността на гориво, замерени и пломбирани от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор; - Участникът трябва да разполага с водачи на транспортни средства, притежаващи квалификация съгласно изискванията на чл. 14 от Закона за автомобилните превози и Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари. 3) Участникът трябва да докаже, че ще доставя горива, които отговарят на стандартите за качеството на горивата, съобразно Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол или еквивалентни такива, доказващи качеството на предлаганото гориво и изискванията на Въложителя. Изискуеми документи и информация за доказване на техническите възможности и квалификация на участника: 1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано до датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, придружен от доказателства за извършената доставка - Образец № 5. 2. Списък – декларация на техническото оборудване и квалифицирания кадрови състав, необходими за изпълнение на поръчката – Образец № 6. Списъкът трябва да е придружен с: - документи, удостоверяващи право на собственост или право на ползване на автомобилите – копия от талоните за регистрация на автомобилите, договор за наем / лизинг (в случай, че техниката не е собственост на участника; представеният документ удостоверяващ ползването й следва да е със срок не по-кратък от срока на договора за конкретната поръчка); - копия от удостоверенията за регистрация, издадени от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” съгласно чл. 38 от Наредба № 40 / 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (доказателства за пригодността на автомобила за извършване на съответната доставка) - заверени копия на ADR удостоверения на редложения кадрови състав, валидни за срока на доставката. 3. Сертификат за произход и качество на горивото съгласно Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Срок на доставка 10 т., Цена 90 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/11/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация е публикувана на интернет сайта на Възложителя

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/11/2014